Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


Курсова работа

Конфликтни ситуации в стопанската организация.

Конфликтността и връзката й с ефективността на организацията.

Съдържание:

  1.  Постановка на проблема.
  2.  Основни причини за възникване на конфликт.
  3.  Видове конфликти.
  4.  Протичане на конфликта и влиянието му върху ефективността на организацията.
  5.  Управление на конфликта.
  6.  Методи за управление на конфликтите с цел повишаване на ефективността на организацията.
  7.  Структурни методи.
  8.  Междуличностни методи.

Откъси:

....................................

Конфликтните ситуации, които се пораждат в процеса на междуличностното общуване, оказват влияние върху ефективността на всяка стопанска единица. По своята същност конфликтът в организацията представлява несъотвествие между индивидуалните интереси, разбирания и убеждения на отделните категории персонал.

.................................

Целта на настоящата курсова работа е да се разгледат особеностите на конфликтната ситуация, развитието й в динамичен аспект, видовете организационни конфликти в съвременните стопански единици и влиянието им върху ефективността на организацията.

................................

Конфликтните ситуации в стопанската организация се предизвикват от определени конфликтогенни фактори. Под тяхно въздействие се създават условията и средата за пораждане на проблеми и различия, които в крайна сметка резултират в конфликти.

Първата стъпка към ефективното разрешаване на конфликта е да се разпознае непродуктивното поведение и причините за възникването на конфликтната ситуация. Те могат да бъдат от различно естество като най - често срещаните причини са следните :

 Неправилно структурирани и обособени комуникационни връзки - те могат да бъдат както причина, така и следствие от конфликта като се проявят при осъществяването на обратната връзка или при хоризонталната комуникация в организацията. При усложнената организационна структура на съвременните стопански единици (например матричната и дивизионалната), съществуват редица възможности за изкривяване на информационния поток като по този начин се засягат различни статусни позиции и групови интереси.

....................................

  1.  Управление на конфликта.

При управлението на конфликтните ситуации ръководителите в организацията трябва да установят правилното съотношение между две възможни крайности - липса на конфликти и голям брой и често възникващи конфликти. Първата алтернатива е нежелана, тъй като не се проявяват описаните по-горе функционални (положителни) последици от конфликтната ситуация. Втората алтернатива се свързва с наличието на дисфункционални (отрицателни) последствия, което също я прави неефективна.

Оптималният брой и честотата на конфликтите във всяка организация е различен и зависи от много фактори. Един подходящ ориентир за определянето им е зависимостта между тях и равнището на ефективността. Горепосочената зависимост е представена графично по следния начин :

....................................

Използван литература (2 източника).

Темата съдържа графики.

Темата е изготвена 09.2003г.


Търси за: видове начин протичане конфликтите | методи управление

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker