Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


Курсова работа

НА ТЕМА:

ВИЖДАНЕ ЗА МОДЕРНАТА ФИРМЕНА КУЛТУРА

2006 г.

Културата на една организация е неин отличителен белег, изразяващ се във видими и невидими аспекти на фирмения живот. Тя може да се дефинира като съвкупността от ценности, споделяни от фирмените членове, развити в процеса на функциониране на фирмата при справянето с външни и вътрешни проблемни ситуации, лежащи в основата на фирмените практики, системи и процедури и предавани на новите членове на фирмата чрез писани правила и символни образци. Структурата на фирмената култура се формира от две големи групи елементи - неосезаеми и осезаеми (културни проявления). Неосезаемите елементи включват вярвания и ценности, а културните проявления се изразяват в норми на поведение и отношение на сътрудниците, герои, митове, символи, ритуали и церемонии, физическо обкръжение в организацията. Освен чрез елементите, културата се институционализира и в административно-управленски изражения, като: длъжностни характеристики, качествени стандарти, писани правила за задължения и отговорности, комуникационни мрежи, управленски структури, правила и процедури, системни характеристики и други. Това съдържателно многообразие поражда трудности при нейното измерване и оценяване от изследователите.

Фирмената култура е уникална характеристика на всяка стопанска организация. Тя е съвкупност от специфични за фирмата културни елементи, формиращи нейната идентичност в пазарното пространство. В този смисъл, изследването на културата на една организация се изразява в анализиране на нейните елементи. От друга страна, признаците на съществуващата култура намират отражение и във фирмените документи и отчети. Съвкупността от двата анализа (на културните проявления и на отчетните данни) формира профила на фирмената култура, установена в предприятието.

..........................

Фирмената култура може да се възприеме като ефективно средство за увеличаване на управленската мощ и в много организации това реално съществува, но съвременния стремеж на образцовите фирми насочва тази политика към целева промяна на утвърденото поведение в предприятието.       

Характерните 10 особености на фирмената култура са:

1.Социален характер, който определя формирането й не от отделни хора, а от взаимоотношенията в по-голяма социална група

2.Тя определя поведението на хората във фирмата

3.Чрез нея се постига желаната хармония с околната среда

4.Ражда се от човешките действия, мисъл и воля

5.Съзнателно или не се възприема от всички

6.Има традиционен характер

7.Подава се на целенасочено въздействие

8.Резултат е и процес

9.Помага за реализиране на фирмена стратегия

10.Съчетание е между народопсихология, личностни ценностни системи и групови взаимодействия

......................

Реформаторството и склонността към динамични изменения у мениджърите са сериозен знак за притежанието на солидна фирмена култура. Но тези способности и даже дарования често пъти се неутрализират и потискат от догматични ръководители ви администрации, нежелаещи да рискуват, да опитват, да вървят срещу течението. Мечтателността навярно у мнозина би предизвикала асоциации с инертния, муден тип управленец. Но склонността да се мечтае, да се дава воля на въображението е емоционалната гаранция, че лидерът е готов да осъществи качествените промени в името на фирмения просперитет,на усвояването на новата технология, на прилагането на непознати и малко известни похвати, средства, механизми за ефективна работа. Както пишат Н. Тичи и М. Деванна "Преобразуването на организацията - това не е просто намирането на възможности, но и творческа стратегия, на чието разработване и реализиране трябва да се научат все по-голямо количество от участниците, ако искат успешно да ръководят работите в съвременните условия на конкуренция".

Лидерите на реорганизацията държат сметка за реалната потребност от преобразования. За да направят точната диагноза те внимателно наблюдават четири области - източници на информация и те са:

1. Лидерът се занимава по пътя на личния самоанализ с определянето на своите силни и слаби страни, а също така и с определени празноти.

2. Лидерите осигуряват възможности за самоанализ на преобладаващата част от сътрудниците, което дава увереност на висшето ръководство в това, че те работят за общите цели съвместно, а не един срещу друг.

3. Системата за организационен контрол трябва да подаде надеждни данни за относителното благополучие в различните части на организацията.

4. Необходим е щателен анализ на външната среда на фирмата .

От моето изложение за фирмената култура в модерния и постмодерен бизнес стана ясно, че ценностите на общността и емоционалната принадлежност към целите е от изключително значение за просперитета на фирменото дело.Очерта се и голямата връзка между фирмената култура, от една страна и социологията, социалната антропология и философията, от друга. А това ни кара да мислим, че хуманитарните науки, поведенческите познания все по-ефикасно ще си партнират с икономическите, с технотронните познания. Данните от проучванията в САЩ сочат, че 97 процента от организациите са убедени във важността на културата за техния успех и смятат, че това се отнася и до човешките ресурси в мениджмънта.

Фирмената култура пронизва всичко - дейност, обноски, дизайн, стратегия и тактика в управлението и изпълнението на организацията.Тя се изгражда бавно и трудно, но веднъж създадена, е в състояние да направи чудеса, да преобрази всичко, да ощастливи цял един личен състав - от директора до портиера.Тя е и най-точният индикатор относно същинската потентност на корпорацията.Фирмената култура повелява непрекъснато да се динамизира, усъвършенства, а оттук - и еволюира организацията.

...................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Армстронг, М. Преуспяващият Мениджър. “Абагар”, В. Търново, 1993.

2. Коларова,Д. Организационна култура - същност, управление и изследване. “Икономика”, № 3, 1996.

3. Коларова,Д. - Фирмена култура в неадекватните условия у нас (1989 - 1990), сп."Социологически проблеми", бр.1,1991

4. Коцев, Н. Фирмената култура, сп. "Икономическа мисъл", бр.9/1989,с.3;

5. Любомир Стойков - “ Фирмена култура и организация “

6. Ненов, Т. Иновации в индустрията. Унив. изд. на ИУ, Варна, 1998.

7. Тончев, Г. Основи на мениджмънта.С.,1992

8. Хофбауер, В. - Изследване на културата и стратегията на предприятието - подготовка за 2000 година. - 1992

9. Хофман, Ф. - Схващане, оценяване и формиране на фирмената култура. - 1989

……………………..

Темата е изготвена 2006г.

Темата не съдържа план, графики и таблици.

Ключови думи: същност на понятието фирмена култура, характерните особености на фирмената култура (насоченост, проникване, сила), значение на фирмената култура, фирмено облекло, имидж, реформаторството при мениджърите  като знак за солидна фирмена култура


Търси за: същност понятието фирмена култура | насоченост | проникване | сила | значение фирмената култура | фирмено облекло | имидж

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker