Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМА „ЕГИДА-СОФИЯ” ЕАД

/дипломна работа/

2006

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ.

ПЪРВА ГЛАВА. СЪЩНОСТ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНСКА ФИРМА „ЕГИДА”.

 1.  СЪЩНОСТ И КОНФИГУРАЦИЯ НА ФИРМАТА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА.
 2.  АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ТЪРСЕНЕ ПО ВИДОВЕ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ГР. СОФИЯ.
 3.  НЕОБХОДИМИ  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ.

ВТОРА ГЛАВА. СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОГРАМА НА ТРАНСПОРТЕН СЕКТОР.

 1.  ПРОГРАМА НА ТРАНСПОРТЕН СЕКТОР.
 2.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСПОРТЕН СЕКТОР.
 3.  РАБОТНИ ПОСТОВЕ.
 4.  ТЕХНИЧЕСКИ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ.
 5.  РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ.
 6.  ДРУГИ РЕСУРСИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНИ ИЗВОДИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ. ГРАФИЧНА ЧАСТ.

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.


ВЪВЕДЕНИЕ

През последното десетилетие голям брой фактори допринасят за засиленото търсене на услуги на частни охранители в Югоизточна Европа - от високия ръст на престъпността до корупцията, занижените стандарти в полицията и завещаното междуетническо недоверие в районите на неотдавнашните конфликти. Като се прибави и снемането на държавната охрана от ново-приватизираната собственост, значителният растеж на частния охранителен сектор може лесно да се обясни. През изминалото десетилетие Югоизточна Европа е подложена на един от най-интензивните приватизационни процеси в света, преминавайки от почти пълна липса на частна охранителна дейност в края на 80-те години до настоящата ситуация, в която този сектор от икономиката е важен работодател и доставчик на охранителни услуги.

Частните охранителни фирми днес предлагат много сходни услуги, които отразяват международните норми - охрана на офиси, фабрики и обществени сгради, както и осигуряване на въоръжена охрана на лица и придружаване на ценни пратки и товари.

В някои от държавите в региона пазарът на частни охранителни услуги е сравнително малък, като е насочен предимно към персонална охрана на физически лица (бодигардове) и, в по-редки случаи, охрана на частни домове. Докато пазарът в някои части на региона е все още слабо развит, в други страни, главно тези в процес на присъединяване към ЕС, секторът се е разраснал до ниво, при което броят на служителите на охранителните фирми значително надвишава този на полицейските служители. В последните години в повечето страни се забелязва консолидация в охранителната индустрия, водеща до спад в броя на охранителните фирми, въпреки цялостния растеж на сектора. Местните частни охранителни фирми все още доминират в страните от региона, а присъствието на международни охранителни фирми е слабо. Това се дължи в значителна степен на забраната чуждестранни охранителни фирми да оперират в много страни от региона. В страните кандидатки за членство в ЕС пазарът на частни охранителни услуги е отворен за чуждестранна конкуренция и някои чужди фирми вече са навлезли там.

Въпреки че остават съмнения за професионализма и поведението им, частните охранителни фирми в Югоизточна Европа са повишили своята подготовка през последното десетилетие до нива, при които в повечето случаи служители на фирмите не създават условия за повишаване на несигурността. Това отчасти се дължи на естествената консолидация на бизнеса, тъй като по-големите фирми, които обикновено доминират на пазара не могат да си позволят да придобият негативна репутация. Въпреки това има случаи на неправомерни връзки с престъпни, политически или паравоенни групи и злоупотреба със сила от страна на служители на охранителните фирми. Обучението, през което преминават екипите на охранителните фирми във всички страни, като цяло не е постигнало високи стандарти. Обучаващите

варират между представители на държавните органи за сигурност, независими преподаватели и представители на самите фирми. Учебните програми и тяхното времетраене също варират в различните държави, въпреки че повечето включват основни елементи като тълкуване на закони, използване на оръжия (където има) и първа помощ. В повечето случаи обучението е неефективно. Саморегулиране на дейността е налице в половината от страните, където компаниите образуват търговски сдружения в една или друга форма, които да защитават интересите им. Това обаче невинаги е подкрепено от приемане на доброволни кодекси на поведение.

Ситуацията в България значително се е подобрила през последното десетилетие и частният охранителен сектор е може би най-развитият в региона. Първоначално секторът е тясно свързан с организираната престъпност, но серия наредби, приети от българското правителство през последните осем години значително намалява влиянието на организираната престъпност и стимулира професионализма в сектора.

Охранителната дейност сега е напреднала до нивото на навлизане на международни фирми и български фирми започват да изнасят дейността си навън, включително в Ирак. Има обаче опасения за наличието на нелицензирани оператори на пазара, няма законно изискване за проверки за съдимост на служителите в охранителни фирми и съперничеството между полицията и частните фирми остава факт. Докладът от 2006 година на Комисията по сигурност към ЕС препоръчва на полицията да не продължава директно да се конкурира с частните фирми, на регулаторните органи по-активно да разследват оплаквания срещу сектора и на парламента да засили своя контрол. Всички тези практически аспекти на анализа предполагат неговата актуалност и възможност чрез подробен анализ да се очертаят основните насоки на развитието на подобен род бизнес в България в краткосрочен и средносрочен период.

Дипломната работа е структурирана в две глави с оглед обхватността на проблематиката. В първа глава е направен анализ на общинска охранителна фирма „Егида-София” ЕАД, мисия, визия, цели, задачи, фирмена стратегия и организационна структура. Анализът включва и потребителското търсене по видове услуги в района на град София, както и подробна структура на конфигурацията на фирмата по видове дейности. Насоките на тематиката са с оглед организирането и управлението на транспортната дейност на общинската фирма и за тази цел задачите в дипломната работа са свързани със създаването на програма на транспортен сектор по оперативни и спешни звена на работа, както и практически анализ на осигуреността с необходимите технически средства за изграждането на ефективна транспортна система във фирмата с оглед повишаване на конкурентноспособността и качеството на работа. Втора глава е изцяло посветена на техническата, ресурсна и кадрова осигуреност на фирмата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНИ ИЗВОДИ

130 хиляди български граждани работят в лицензираните от Дирекцията на Националната служба “Полиция” охранителни фирми, чийто растеж следва демократизирането на обществото ни. По брой на гардове на глава от населението България е на първо място сред страните от Балканския полуостров. У нас на всеки един от 28-те хиляди служители на “Охранителна полиция” се пада по 4,6 частни гардове. Данните са представени в средата на септември месец и се съдържат в доклада: “Малките оръжия и частните охранителни компании в Югоизточна Европа: причина или резултат от несигурността?”, издаден от Пакта за стабилност в ЮИЕ. Като фактори за ръста на частните охранителите анализаторите посочват високия размер на престъпността, корупцията и занижените стандарти в полицията. От данните в доклада следва, че би трябвало България да е сред държавите с най-ниска престъпност и дори страната ни да е сред лидерите по висока обществена сигурност и безопасност, тъй като на 60 българи се пада по един частен охранител.

В заключение като цяло за развитието на частния /в това число и общинския/ охранителен бизнес, може да се  обобщи, че фирмете от частния сектор се конкурират с полицията или с държавни охранителни фирми, особено при надпреварата в получаване на държавни поръчки. Това се посочва в доклад на Центъра за изследване на демокрацията, изготвен през 2006г., според който всяка държава има доказателства, че бивши полицейски служители са наемани от частни охранителни фирми. В някои случаи имало съмнение, че това носи риск частните гардове да станат носители на политика за търсене на евтини услуги, а това от своя страна може да понижи качеството на услугите. Частните охранителни фирми формират една от най-големите групи от хора, които имат разрешение да използват оръжие и сила в работата си. Затова те трябва задължително да бъдат включени в процеса на реформиране на сектора за сигурност, посочват авторите на доклада. За България се посочва, че първоначално секторът на частните охранителни фирми е бил тясно свързан с организираната престъпност, но след серия наредби влиянието на мафията е намаляло. Очертава се обаче тенденция за поява на нелицензирани оператори на пазара, няма законно изискване за проверки за съдимост на служителите, а съперничеството между полицията и частните фирми остава факт. През последното десетилетие много фактори допринасят за силното търсене на услуги на частни охранители - от високия ръст на престъпността до корупцията и занижените стандарти в полицията.

Крайните заключителни аспекти на практическия анализ на „Егида-София” ЕАД се свързват с насоките и възможностите за оптимизиране на работните процеси и в частност транспортната система за оперативна и спешна охранителна работа.

Фирмата охранява с физическа, техническа и смесен тип охрана /физическа и СОТ/ общински училища, детски заведения, социални домове, подлези, паркове и градини, гробищни паркове - публична и частна общинска собственост, общински фирми, районни администрации, частни фирми и домове.

Системата на охрана в град София включва картово разпределение на всички охраняеми участъци и на отделните екипи за работа, разпределени по зони /12 на брой за столицата/ и по време. Фирмата има своя изградена транспортна политика, която разделя столицата на 12 зони, а освен това разделение, транспортния сектор и работата на екипите се определя по звена и екипи от конкретен тип и по часове на работа. Изградената в гр.София инфраструктура разполага с:

• Действащ дежурен център

• Въоръжени автопатрули, ръководени от дежурния център.

• Екипи от специалисти по техническа поддръжка на системите.

Офис оборудването е съобразено със съвременните изисквания за обзавеждане. Използувани са специални модули - за съответните работни места, за разполагане на компютърните системи, специализирани шкафове за съхранение на информацията на охраняваните обекти.

Основните практически действия, които се извършват за усъвършенстване на основните елементи на работа, могат да се обособят с оглед многоаспектността на анализа в следните групи и категории, а именно:

1. Ръководството на фирмата има изградена стратегия за постигане на определените цели, която включва следното:

- повишаване качеството на охранителните услуги, чрез оптимизиране на организацията, минимизиране на разходите и въвеждане на технически средства и ноу-хау;

- мотивация на ръководителите на всички равнища, както и на целия персонал и насочване на техните усилия за постигане на определените цели.

 1.  Структурата на фирмата е оптимизирана, с оглед създаване на условия за максимална функционалност на връзките по вертикала и хоризонтала и броят на служителите не надхвърля минимума за извършване на дейността.

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 1.  ЗАКОН за частната охранителна дейност  (Обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., изм. ДВ бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 30, бр. 34/2006г.)
 2.  ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Обн., ДВ, бр. 55 от 17.06.2003 г. - в сила от 17.12.2003 г., попр. ДВ бр. 59, изм. ДВ бр. 107/3003 г., изм. доп. ДВ бр. 39 и бр. 52/2004 г., изм. ДВ бр. 31, бр. 87/2005 г., изм. доп. ДВ бр. 24, бр. 59/2006 г.)
 3.  Закон за МВР.Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Закон за специалните разузнавателни средства. Закон за частната охранителна дейност. Книгата съдържа пълния текст на Закона за Министерството на вътрешните работи (посл. изм., обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 15 от 24 февруари 2004 г.) и правилника за прилагането му (посл. изм., обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 37 от 4 май 2004 г.); Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (посл. изм., обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 71 от 12 август 2003 г.) и правилника за прилагането му (посл. изм., обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 12 от 13 февруари 2004 г.); Закона за специалните разузнавателни средства (посл. изм., обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 17 от 21 февруари 2003 г.); Закона за частната охранителна дейност (обнародван в “Държавен вестник”, бр. 15 от 24 февруари 2004 г.), както и Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (посл. изм., обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 36 от 30 април 2004 г.).
 4.  Закон за МВР. Правилник за прилагане на Закона за МВР 2006
 5.  bg.wikipedia.org
 6.  www.bhra-bg.org
 7.  www.egida-sofia.bg
 8.  Иванов, Хр. „Бизнесът - частна охранителна дейност”; ИК "Албатрос "; 2005г.

Дипломната работа е защитена с пълно отличие в УНСС през 2006г.

Темата съдържа много графики и таблици.

Приложения:

Ключови думи: охранителна фирма, политика по управление на човешките ресурси, обучение, квалификация, мотивация на персонала, транспортен сектор (програма, звена), техническа база, изводи.


Търси за: политика управление човешките ресурси | мотивация персонала | транспортен сектор | програма | звена | техническа база | изводи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker