Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство - София

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Стимулиране на персонала

2005 г.


Съдържание:

1. Стимул. Видове стимули 3

1.1. Изграждане на стимулационна система 4

1.2. Видове стимули 4

1.3. Изисквания във връзка със стимулирането. 4

2. Представяне на системата за стимулиране на персонала в музикален клуб-ресторант “Бибо” 5

2.1. Потребности, които удовлетворяват сътрудниците във фирмата 6

2.2. Ценностна стойност на възнаграждението 6

2.3. Доминиращи външни форми на възнаграждение 7

2.4. Принципи за стимулиране 7

2.5. Единен класификатор на длъжностите по значимост 8

2.6. Изисквания към служителите, конкретни стимули и санкции 8

2.7. Механизъм за заплащане 9

2.8. Социални придобивки и възрастови параметри на служителите, имащи влияние върху изграждането на системата за стимулиране 9

2.9. Морални поощрения 9

3. Използване на парите като стимул и възнаграждение 10

Литература 14


…………………………………………………

1.1. Изграждане на стимулационна система

При изграждане на стимулационната система са много важни два момента:

1) Трябва да включва обществено значими стимули и да насочва дейността в ценна, значима за обществото посока.

2) Стимулите да са свързани с мотивацията на личността (по-дълбоко и по-точно да отговарят на потребностите и интересите на работещите).

Необходима е богата гама от стимули, за да отговарят на разнообразните човешки потребности и интереси. Силата на въздействие на даден стимул зависи от това, към каква личностова потребност е насочен, какво място заема потребността в йерархията на потребностите на личността.

Основен стимул в нашето общество е РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (заплащането).

………………………………..

2.1. Потребности, които удовлетворяват сътрудниците във фирмата

За успешното мотивиране на служителите е необходимо ръководството на фирмата да разполага с информация за техните потребности: от успех, уважение, привързаност, лидерство, принадлежност, стабилност, професионална реализация и др. Набирането на тази информация в ресторант “Бибо” е неразделна част от процеса на назначаване, като за целта кандидатите попълват формуляр, които съдържа въпроси относно желанията и очакванията на кандидатите. Най-често срещаната потребност сред персонала е за сигурност на работното място. Единствено за главния готвач и счетоводителя от значение са и професионалните успехи, уважение и лидерство, което е пряко следствие от високата квалификация, опит и умения.

……………………………………..

2.7. Механизъм за заплащане

Информирането на новопостъпилите служители по отношение на перспективите на нарастване на заплатата също дава отражение върху бързото им включване в екипа и добросъвестното изпълнение на задълженията.

Предвид възприетия начин на заплащане в ресторанта, именно твърдо брутно месечно възнаграждение и годишни премии, не би могло да се говори за формиране на увереност и лоялност у заетите. Например влиянието на инфлацията се пренебрегва като не е предвиден срок за актуализиране на заплатите. Те се актуализират при отчитане на нарастващо недоволство сред персонала. Предвид факта, че премиите са годишни намалява тяхната роля като стимул за персонала.

……………………………

Парите могат да мотивират някои индивиди при определени условия. Следователно въпросът не се състои в това дали парите могат да мотивират или не. По-уместен е въпросът: “Мотивират ли парите повечето от работниците за по-добри постижения?” Отговорът на този въпрос е “не”.

За да изпълняват парите ролята на мотиватор за определен индивид е необходимо да са налице определени условия.

Първо, индивидът трябва да отдава значение на парите. Не всички работещи отдават еднакво значение на парите. Те имат съществено значение за индивиди с по-силни “първични” нужди. Парите в същото време оказват слабо влияние върху хората, стремящи се към високи постижения, поведението на които е резултат от вътрешна стимулиране.


Литература:

  1.  "Психосоциални проблеми на труда" (сборник). С., Изд. на БАН, 1995.
  2.  Русинова, В. "Психологични фактори за ефективност на труда". С., 1980.
  3.  Шопов, Атанасова "Управление на персонала". С., 1995.
  4.  Смит, Уейкли "Психология на организационното поведение". Варна, 1992.
  5.  Джонсън "Едноминутният мениджър". С., 1989.
  6.  Питърс, Уотърман "Към съвършенство във фирменото управление". С., 1988.
  7.  Армстронг "Управление на човешките ресурси". С., 1993.

Темата е изготвена 2005 г.

Темата съдържа графики и таблици.

Ключови думи:

стимулационна система, видове стимули, ценностна стойност на възнаграждението, външни форми на възнаграждение, принципи за стимулиране, механизъм за заплащане, парите като стимул


Търси за: видове стимули | външни форми възнаграждение | принципи стимулиране | механизъм заплащане | парите като стимул

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker