Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

на тема:

 

 

Изследване мотивацията на потребителя

 

 

 

 

2006

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Мотивация и мотивационен процес. 3

1.1 Същност на мотивацията. 3

1.2 Теории за мотивацията. 5

2. Мотивация на потребителя. 13

 

 

 

1. Мотивация и мотивационен процес

 

      1.1 Същност на мотивацията

 

          Съществуват много и различни дефиниции за мотивацията и мотивационния процес. Според едни “мотивацията е процес на подбуждане на себе си и другите към достигане на личните цели или целите на организацията”.

          Други /Мitchell/ разглеждат мотивацията като ”степен на желание и избор, която е необходима на дадена личност, за да се ангажира да прояви едно или друго поведение”.

          Трети обединяват двете предишни виждания и определят мотивацията като” желание да се достигнат високи равнища на усилия по отношение на организационните цели, които са обусловени от възможностите на усилията да удовлетворят някои индивидуални нужди”.

          Мотивацията може да определим като процес на вземане на решение относно избора на поведение, което ще доведе до реализиране на целите. Мотивацията е събирателна концепция, която се използва, за да се обяснят причините за човешкото поведение и логиката, чрез която хората избират своите действия.

          Целта на мотивацията е да се постигне чувството за хармония и съпричастност, на желанията и очакванията на организацията и на хората, работещи в нея.

            ................................................................

 

2. Мотивация на потребителя

         

          Филип Котлър анализира поведението на потребителя като въвежда термина "процес на вземане на решение при покупка". Този процес той разделя на пет етапа:

          Първи етап - осъзнаване на проблема.

          Втори етап - търсене на информация.

          Трети етап- оценка на вариантите.

          Четвърти етап -решение за покупка.

          Пети етап - реакция то покупката.

          Осъзнаването на проблема е равнозначно на създаване на потребността и желание за нейното удовлетворяване. Осъзнаването на проблема е известно като мотивация на търсенето, т.е. причините, които създават или подбуждат желанието за покупка. Най - общо тези причини може да групираме на:

          А/ в зависимост от естеството на потребностите:

               -биологични;

               -психологически.

          Б/ в зависимост от характера на потребностите:

-                                 мотивация на индивида;

-                                 мотивация на колектива.

            Мотивацията на индивида и мотивацията на колектива се различават по това, че първите представляват самостоятелни решения за действие, а при вторите - то се формира на базата на определени принципи, на базата на които се формира самия колектив.

          ..............................................................

 

 

 

Използвана литература

 

1.  Андреева, Мария “Обща теория на мениджмънта” ИК ”Галактика” 1996 година

2. Армстронг, Майкъл - “ Управление на човешките ресурси” Бургас , Делфинпрес 1993 година.

3. Армстронг, Майкъл – “Преуспяващият мениджър” Бургас Делфинпрес 1993 година.

4. Гълбрайт, Д –“Анатомия на властта” ИК “Хр. Ботев” 1992 год.

5. Евгениев, Г.- “Операционно поведение” С. Университетско изд. ”Стопанство” 1993 година.

6. Стефанов, Нако –“Персонален мениджмънт” С. “Призма “1994 година.

 

      

Темата е изготвена 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

мотивация, потребител, мотивационен процес, поведение, целеполагане, теория на Маслоу, вътрешна мотивация, вземане на решение за покупка, осъзнаване на проблем, модел на социалния човек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Търси за: мотивация | мотивационен процес | целеполагане | теория Маслоу | вътрешна мотивация | вземане решение покупка | осъзнаване проблем | модел социалния човек

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker