Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова работа

Лидерство в БТК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 г.

Съдържание

 

 

Увод. 3

1.   Съвременни управленски практики. 4

2.   БТК.. 5

3.   Организационна структура на управление на компанията. 7

Заключение. 12

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увод

 

Днес организациите са изправени пред множество трудности и предизвикателства. Самата глобализация става възможна благодарение на невероятното развитие на информационната технология. Съвременният пазар  трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло и лидерските умения и способности за изграждането на функционираща организация на работа. Досегашните условия фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла организацията да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.

Поради това все по-нарастваща е необходимостта от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т. е. на равнище на отделната стопанска единица. Това е модел, където печалбата ще трябва да идва не толкова от обема на произведената и продадена продукция, колкото от понижаване  на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и новаторските решения, както и от възможностите на силните лидери да управляват, мотивират и организират трудовите ресурси във организацията. А всичко това в още по-голяма степен поставя въпроса за активизацията на човешкия и трудовия фактор в организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме интелектуален капитал и организационно управленско мислене. Основно трябва да се наблегне на организацията на управление с оглед осъществяване на ефективно управленска структура по екипи и звена на работа в зависимост от спецификата на организацията.

1.     Съвременни управленски практики

 

Днес за по-ефективна работа и по-успешен бизнес функционират и се прилагат съвременни управленски практики. Повечето икономисти се обединяват около становището, че съвременните управленски практики развиват уменията на мениджърите за още по-добро използване на икономическия анализ при вземане на управленски решения в  организацията (била тя стопанска или публична) и решаване на бизнес-проблеми.

Основните проблеми при управленските практики, както за обществото като цяло, така и за отделната организация са какво, как, и за кого да произвежда с ограничените ресурси, с които разполага. С тях са свързани и решенията, които мениджърите трябва да взимат. Основно внимание в съвременните управленски практики се отделя на:

 - определяне на проблемите и на благоприятните възможности от вътрешната и външна среда за развитие на организацията;

 - анализиране на възможните алтернативи на стопанско поведение, от които може да се избира;

 - извършване на оптимален избор от гледна точка на целите и стратегията на организацията.

...................................................

2.     БТК

 

„БТК” АД е основният телеком оператор в България, за който работят около 20 000 професионалисти. БТК има 2,9 милиона инсталирани телефонни поста, като броят им продължава да расте.

През юни 2004 г. българските власти продават след явна процедура 65% от БТК на Viva Ventures, дъщерна компания на водещия американски частен инвестиционен фонд Advent International. Viva Ventures плати 280 милиона евро, в това число 50 милиона евро, които са предназначени да увеличат капитала на компанията; освен това се ангажират да инвестират неколкостотин милиона в течение на пет години, за да може да модернизират аналоговата мрежа на телекома и да въведат набор от нови услуги, базирани на преноса на данни и Интернет.

Като част от приватизационната сделка на БТК е предоставен лиценз за трети GSM оператор в България. Документът бе връчен на БТК след като бе преведена таксата в размер на 27 600 000 евро. През февруари БТК също така успешно придоби 100% от първия български мобилен оператор – Мобиком.

..................................................

Заключение

 

За да управляват стопанското поведение на хората, за да на­маляват грешките и преодоляват фалитите, ръководителите на “БТК Мобайл” EООД трябва да познават човешката страна на бизнеса, както и целенасоченото и правилно управление на трудовите си ресурси. Чрез анализиране на силните и слаби страни в управлението на организацията, може да се оптимизира самото управление на трудовите ресурси (степен на мотивираност, доверие, удобство, сигурност и т.н.), с което да се постигне и така желаната количествена и качествена ефективност във организацията. Целта е да се анализират тези общи и специфични параметри на управление, икономически и други фактори на влияние, за да може всяка организация да изгради своя интегрирана към новото и ефективното, система за управление на трудовите си ресурси, а оттам да постигне и желаните фирмени резултати.

..................................................

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Вебер, М. Ученият и политикът. С, ЕОН-2000, 2000.

2.      Георгиева, К., “Микроикономикс”. С.; първа част 1993;

3.      Генев, Кольо, Умеем ли да вземаме управленски решения, “Образование и квалификация КГ”, София, 1993 г.

4.      Костова, Аделина., “Икономика за мениджъри”; С.; 2000;

5.      Коен, У. Новото изкуство на лидера. С, Класика и стил, 2001.

6.      Ландсбърг, М. Основи на лидерството. С, Класика и стил, 2000.

7.      Макнийли М., Сун Дзъ и изкуството на войната, Фокус, София 2003

8.      Морис, С, Г. Уилкокс, Е. Нейсъл. Как да бъдеш лидер на печеливш екип. С, ИнфоДар, 2000.

..............................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа 3 схеми.

 

Ключови думи:

лидерство, БТК, Vivatel, управленски практики, БТК Мобайл, мениджър, организационна структура


Търси за: лидерство | управленски практики | мениджър | организационна структура

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker