Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

Курсова работа

на тема:

 

Стратегически контрол в СД “Конрат”

 

 

 

2007 г.

 

 

1. Стопанска характеристика на СД “Конрат”. 3

1.1 История на фирмата. 3

1.2 Предмет на дейност. 3

2. Системен подход за анализ на БО.. 5

2.1 Вход на БО.. 5

2.2 Предлагани стоки. 6

3. Управление на логистичните дейности. 7

3.1 Решения при снабдяването. 7

3.2 Решения и контрол при производството. 8

3.3 Решения и контрол при дистрибуцията. 9

Използвана литература. 14

 

 

1. Стопанска характеристика на СД “Конрат”

        

         1.1 История на фирмата

 

Дружеството е създадено на 05. 07. 1990 г. с решение № 269 на Кърджалийския окръжен съд с основен предмет на дейност производство и реализация на пневматични и хидравлични ръчни инструменти. Фирмата е учредена от съдружниците Косю Тодоров Костадинов и Данчо Пеев Пеев. По - късно, 29. 08. 1991 г. с решение №2589 на Кърджалийския окръжен съд като нов съдружник е приет Райчо Георгиев Райчев.

Собствеността на фирмата е 100% частна.

Дейността на фирмата до настоящия момент е осъществявана основно и за сметка на успешно реализирани банкови кредити /левови и валутни/ и собствени оборотни средства. На този етап дружеството няма задължения към кредитори.

Произвежданите пневматични и хидравлични инструменти са предназначени главно за вътрешния пазар – промишлени организации от областта на енергетиката, химията, минната и добивната промишлености, шосейния и железопътен транспорт, промишленото, жилищното и пътното строителство и др. На външни пазари са реализирани единични поръчки.

 

         1.2 Предмет на дейност

 

Предмет на фирмата са: инвестиционна, развойна, комисионна, научно - изследователска, технологична, проектно - проучвателна, конструкторска, маркетингова, инженерингова, строително - монтажна и др. дейности.

Мотото на СД “Конрат” е: “Професионални пневматични и хидравлични ръчни инструменти”.

Основно усилията на фирмата са насочени към разработване, внедряване и производство на хидравлични и пневматични ръчни инструменти и резервни части за тях.

......................................................................

 

Перспективите за управлението на риска в иновационните проекти в завода  са благоприятни с оглед изградената система за анализ, диагностициране, количествено определяне на възможните рискове, структурата и начина на управление на възникналите рискове, както и превантивния и последващ контрол върху прякото влияние на рисковите за фирмата фактори. Управленският екип има необходимите качества за анализиране, контрол, управление на риска с цел неговата диверсификация. Това се постига с определяне на конкретни планови задачи и постигане на определени също конкретни цели във фирмата, които да са подчинени на общата цел и стратегия на развитие. Целта е на базата на екипният принцип по-лесно да се анализират и определят потенциалните възможности от неуспехи и загуби за фирмата (количествени и качествени по отношение организационната, производствената, управленската и т.н. структури на работа). Цялостната дейност се контролира и координира от мениджърския екип и риск - мениджмънта във фирмата с оглед бързо отреагиране на възникналите опасности и неблагоприятни тенденции (това могат да се пряко свързани с икономическото развитие на страната, но могат и конкретно да се свързани с производствената и рекламната дейност на фирмата). Съдействието при анализаторската и превантивната дейност по диагностицирането на рисковете и опасностите и последващото управление на риска се извършва на хоризонтален и вертикален принцип

 

 

Използвана литература

1.  Доц. д-р Велев, “Мениджмънт на маркетинга”, София 2003 г.

2. Доц. д-р инж. Даков, “Индустриален инженеринг и мениджмънт”, I - ва част, София 1999 г.

3. Доц. д-р инж. Даков, “Производствен инженеринг”, София 2003 г.

4. Доц. д-р Димитров, “Финансов мениджмънт”, София 2000 г.

5. Димитров, “Подходи за проектиране на система от логистични разходи”, В. Търново, 2001.

6. Димков, “Стратегически мениджмънт”, София 2000 г.

7. Македонска, Казаков, “Оснoви на логистиката”, София 2001 г.

8. Проф. Каракашева “Маркетинг и реклама на малката фирма”, София 1996 г.

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Включени са таблици.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

стратегически контрол, системен подход за анализ, финансов мениджмънт, система за анализ и диагностициране, управленска структура, анализаторска дейност, последващо управление


Търси за: стратегически контрол | системен подход анализ | финансов мениджмънт | система анализ диагностициране | управленска структура | анализаторска дейност | последващо управление

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker