Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

Проект за възстановяване на влажни зони и

намаляване на замърсяването

 

 

2007

 

 

Съдържание:

 

1. Администриране на проекта. 3

2. Разработване на проекта. 6

3. Бюджет (финансов план) 9

4. Мониторинг и контрол на инфраструктурния проект. 10

5. Оценка на инфраструктурен проект. 13

Източници. 17

 

 

1. Администриране на проекта

 

Администрирането на даден проект включва в себе си оперативното му изпълнение, институциите, органите и длъжностните лица, които осъществяват тази дейност, функциите, които притежават.

Конкретно за даденият проект могат да се изведат следните елементи на администрацията.

А/ Структури за управление на Природен парк “Персина” и Защитена местност “Калимок – Бръшлен”. Обявяването на Природен парк “Персина” и Защитена местност “Калимок – Бръшлен” и създаването на административни структури за управлението им в периода 2001 - 2002 г. са пряко свързани с подготовката и условията за стартирането на проекта "Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването", както и на проекта по ФАР за същите територии. Необходимостта от устойчиви структури за управление на тези две защитени територии произтича от самите основни цели на проектите и свързаните с тях основни дейности - изграждане и управление на съоръжения за оводняване на влажните зони, намаляване на замърсяването с биогенни елементи, възстановяване на биоразнообразието, разработване и прилагане на планове за управление и др. Това е свързано също с необходимостта от наблюдения на основни параметри, индикиращи състоянието на ЗТ, респ. влажните зони и ефекта от реализираните дейности по проекта.

Б/ Дирекция на Природен парк “Персина”. При определянето на благоприятната численост на персонала и функционалното му разпределение се изхожда, както от действащото законодателство (ЗЗТ и Закон за горите), така и от следните обстоятелства, свързани с проекта "Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването":

            ...................................................................

4. Мониторинг и контрол на инфраструктурния проект

 

За всеки проект от голяма важност е:

първо, той да бъде реализиран съобразно предварително поставените цели, задачи, срокове и ресурси;

второ – да бъде устойчив във времето и да развива заложените в него дейности и ефекти.

 

            За тази цел е препоръчително да се осъществява наблюдение (мониторинг) и оценка на осъществяването на проекта, и да се набелязват подходящи действия – за коригиране и усъвършенстване на заложените в него дейности.

Мониторингът може да бъде дефиниран като: (а) неделима част от текущото управление на проект; (б) инструмент, подпомагащ контрола върху управлението и процеса на вземане на решения; (в) описание на събития и условия в рамките на определен период от време; (г) систематично събиране на достоверна, актуална и значима информация за напредъка, промените и последиците от предприеманите програмни действия. Тези същностни характеристики на мониторинга го определят като един от най-важните компоненти от управлението на стратегически документи, програми, проекти и пр.

.....................................................................

 

Обобщавайки, може да се подчертае, че ако мониторингът се съсредоточава върху наблюдение на: (а) предприетите действия и изразходвани ресурси, (б) постиганите резултати, (в) протичането на процеса във времето, (г) постиганите въздействия, то оценката, от своя страна, е насочена към установяване на степента, в която се постигат междинните (специфични) и общите (генерални)  цели на проекта и включва също така систематичен преглед на конкретните управленски операции за осигуряване на информация за пълния спектър от краткосрочни и дългосрочни въздействия.

Основните моменти, които би следвало да бъдат наблюдавани във връзка с изпълнението на проекта, следователно са:

-         спазване на предвидения график на дейностите;

-         обем, скорост и степен на изразходване на ресурсите;

-         постигани резултати;

-         достигане на поставените цели и въздействие на проекта.

Необходимо е мониторингът да бъде извършван достатъчно често в хода на реализацията на проекта, за да могат навреме и успешно да бъдат коригирани отклоненията от първоначално направения план.

            ......................................................................

 

Източници

 

1.      Наръчник за писане на проекти в Централна и Източна Европа и бившия съветски съюз (с акцент върху проекти за местно самоуправление и публична администрация), Фондация “Ресурсен център за неправителствените организации в България”. София. 1999

2.      Атанас Гочев, Елена Симеонова. Проектът – от идеята до финансирането. Албатрос. София. 1999.

3.      Главоболията на инвестирането, инж. Симеон Евтимов, В: Железопътен транспорт, бр. 2, 2006

4.      Проект за възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването, http://195.24.32.95/wetlands/English/Home/project.htm

5. Даскалова, Татяна, Индикатори за мониторинг на инфраструктурни проекти, финансирани от ЕС, сп. Алтернативи, бр. 4, 2005

6. Атанас Гочев, Елена Симеонова. Проектът – от идеята до финансирането. Албатрос. София. 1999.

7. Регламент на Съвета (ЕС) 1260/1999 от 21.06.1999 г. относно общите условия за Структурните фондове.

8. Регламент на Съвета (ЕС) 1267/1999 от 21.06.1999 г. относно създаване на Инструмент за структурни политики за предприсъединяване.

9. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology, European Commission, Brussels, 1999.

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Не съдържа табблици.

 

 

Ключови думи:

намаляване на замърсяване, възстановяване на влажни зони, администриране на проект, финансов план, мониторинг на инфраструктурен проект, сдружение с нестопанска цел, оценка на изразходваните  ресурси

 

 


Търси за: намаляване замърсяване | възстановяване влажни зони | администриране проект | финансов план | мониторинг инфраструктурен проект | оценка изразходваните ресурси

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker