Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

Курсова работа

Корпоративно управление

2007 г.
Съдържание

 

1. Корпоративно управление. 3

2.   Корпоративно управление на “Лукойл” АД – България. Кратко представяне на фирмата. 12

3. Основни положения на програмата за добро корпоративно управление. Същност на корпоративното управление. 13

3.1. Цели на корпоративното управление. 14

3.2. Структура на управителните органи. 14

4. Основни принципи на корпоративното управление. 16

4.1. Защита правата на акционерите. 16

4.2. Равнопоставеност на акционерите и защита на миноритарните акционери  18

4.3. Защита на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица. 18

4.4. Разкриване на информация и прозрачност. 18

5.   Основни приоритети на програмата за добро корпоративно управление  19

Използвана литература. 22


1. Корпоративно управление

 

Корпоративното управление в днешния глобализиращ се свят и икономика е важна предпоставка за изследване и анализ същността на самото видово фирмено управление от гледна точка вземането на правилни управленски решения и възможностите за инвестиционна, иновационна и обща фирмена практика. С важно практическо значение е изграждането на интегрирана и прозрачна система за управление на предприятията.

Корпоративно управление на фирмите е ключов въпрос при създаване на ефективна пазарна икономика, която се основава на водачеството на правото на акционерите и участниците във фирмената дейност. Злоупотребяването на корпоративна власт от страната на мениджърите, собственици и държатели на контролен пакет на акциите вреди както на местни, така и чужди инвеститори.

Държави, които се интересуват от привличане на чуждестранен капитал осъзнават, че спазването от местни компании на общоприети принципи на корпоративно управление е един от решаващи фактори в конкуренцията за привличане на капитали. Това е и доверие на инвеститорите и евтини и стабилни източници на финансиране. Изграждането на ефективна система за корпоративно управление представлява важен въпрос, свързан с ефективна пазарна икономика като цяло и успешен конкурентноспособен бизнес.

.............................................................

За държавата собственик и корпоративното управление

Известно е, че държавата е собственик в страните с пазарно стопанство и продължава да участва като акционер в различни предприятия. Въпросът за поведението на държавата в едно акционерно дружество е сравнително по-сложен за страните, поели от планова към пазарна икономика. Все още трудно се преодоляват разбирания, формирани в условията на социалистическото стопанство. Силно е и въздействието на политическия фактор в поведението на държавата принципал. Безспорно в тези страни има установени норми, но те са далече от по-добрия вариант за стопанисване на едно акционерно дружество - корпоративното управление. Правилата на ОИСР дават един стандарт за поведение на този собственик.

..............................................................

3. Основни положения на програмата за добро корпоративно управление. Същност на корпоративното управление

...............................................

Корпоративното управление означава грижа за собствеността. Увеличаването на благосъстоянието на акционерите на “ЛУКОЙЛ” АД – България и възвращаемостта на техните инвестиции е един от водещите мотиви при разработване на настоящата програма за добро корпоративно управление. Също така тя ще спомогне за установяването и поддържането на коректни взаимоотношения между ръководството и акционерите на Дружеството, което от своя страна ще бъде предпоставка за постигане на целите на “ЛУКОЙЛ” АД – България и предприятията в неговата структура.

.........................................................

3.2. Структура на управителните органи

 

“ЛУКОЙЛ” АД е създало ясно дефинирани отговорности на корпоративните ръководители и отчетност пред акционерите. Компанията има двустепенна структура на управителните органи, Надзорен и Управителен съвет, които са с ясно разграничени правомощия, функции, задължения и отговорности. Като цяло, Надзорният и Управителният съвет обменят информация, насърчават дискусиите и консултациите с всички заинтересовани лица по въпроси, които Дружеството трябва да реши. Действията на членовете на Управителния и Надзорния съвет са напълно обосновани, добросъвестни, и се извършват с грижата на добър търговец, в интерес на Дружеството и акционерите.

Надзорният съвет (НС) е назначен от Общото събрание на акционерите. От своя страна НС избира, назначава, контролира и освобождава от длъжност членовете на УС. Управителният съвет, в качеството му на орган на управление,  е основната структура за вземане на решения.

...........................................................

5.                Основни приоритети на програмата за добро корпоративно управление

 

ПОВИШАВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ

§   Управителните органи трябва да имат предприемаческа нагласа и да вземат решения, които помагат на Компанията да се развива успешно, като в същото време упражняват благоразумен и ефективен контрол, съгласно принципите на доброто корпоративно управление.

§   Управителните органи трябва да са запознати както с въпросите от местно естество, така и с международните тенденции и събития, които могат да повлияят пряко или непряко дейността на Компанията.

..........................................................

Използвана литература

 

1.      Ч. Големинов - „Международно търговско право“ - Сф, 1992

2.      П. Даскалов -„ Външна търговия. Техника на плащанията“, Вн, 1992

3.      Р. Първанова - „Интереси на търговеца при външнотърговските Ив. Гълъбов сделки и плащания: Документи, класификатори и кодови означения на международната търговия“ - Сф, ФорКом, 1992

4.      Л. Каракашева, Б. Боева-„Международна сделка за покупко-продажба“, Варна, Princeps, 1994

5.      М. Неделчев – “Корпоративно управление на финансови компании”; Изд. “Тракия- М”; С.; 2001; 136 с;

6.      Отчет комиссии НАКД по профессиональным требованиям к директорам» (Report of the NACD Commission on Director Professionalism) – разработан Национальной ассоциацией корпоративных директоров, НАКД (National Association of Corporate Directors);

7.      Доклад Комитета по финансовым аспектам корпоративного управления – Доклад Кэдбери» (Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance – Cadbury Report);

8.      http://www.finansy.ru/tend/oil/

9.      www.karol.bg

10. www.bse.bg

11. www.government.bg

..........................................................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

корпоративно управление – същност, цели, принципи; “Лукойл” АД; добро корпоративно управление; управителни органи; миноритарни акционери

 

 


Търси за: корпоративно управление същност | Лукойл | добро корпоративно управление | управителни органи | миноритарни акционери

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker