Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

Реферат

 

на тема:

 

Управление на човешките ресурси във фирмата

 

 

 

 

2009

 

 

 

Съдържание

 

 

1. Система за управление на човешките ресурси – структура и функции. 3

2. Принципи на подбор на кандидати за работа. 11

3. Обучение, квалификация и преквалификация на персонала. 20

4. Оценка на изпълнението на персонала. 24

Използвана литература. 33

 

 

 

1. Система за управление на човешките ресурси – структура и функции

 

Всеки работник или служител, който работи по трудови или служебни правоотношения, заема определена длъжност в предприятието.

Определянето на броя и разновидностите на конкретните длъжности в едно предприятие е въпрос от първостепенно значение за неговото ръководство.

Отговорът на въпроса какви конкретни длъжности да има в предприятието се дава от анализа и проектирането на длъжностите, а отговорът на въпроса по колко от всяка длъжност обикновено се търси при определяне на потребностите от работна сила.

Длъжността е синтетично понятие за характеризиране на трудовите задачи и задължения, която работникът или служителят, намиращ се в трудовоправни или служебни отношения, трябва да изпълнява в предприятието. Тя може да се определи като система от конкретни трудови задачи, задължения и изисквания, които са достатъчно сходни да се групират и възложат на един човек, работещ на дадено работно място.

Описанието на длъжността се намира в длъжностната характеристика.

При сключването на трудов договор работодателят възлага, а работникът или служителят приема да изпълнява конкретна длъжност в предприятието при определени условия.

Всяка длъжност има свое специфично наименование, което я разграничава от останалите длъжности.

Анализът и проектирането на длъжностите са две взаимнообусловени дейности по управление на човешките ресурси в предприятието.

            ...........................................................................

 

4. Оценка на изпълнението на персонала

 

Оценяването на персонала е един от ключовите елементи в системата на управление заедно и наравно с подбор, обучение, развитие и възнаграждение. Също така този процес помага на служителите да осъзнаят по-добре своята роля и място в организацията и изискванията на работодателя, както и да отговорят по-пълно на неговите нужди, като непрекъснато подобряват своята квалификация и умения.

Правилно извършената оценка е най-полезна за развитие на вътрешната комуникация в организацията. В условията на динамично променящ се бизнес, когато възникват нови механизми за вземане на решения и се развиват съществуващите стандарти на работа, оценяването чрез своята позитивна обратна връзка към служителя и поставянето на цели, които са част от стратегията за развитие, помага на компанията да изгради нови вътрешни канали на комуникация.

Оценяването изгражда делегиращ стил на управление, който умножава капацитета на организацията. Мениджърите получават нови правомощия, с които пряко да влияят върху развитието на хората чрез поставянето на индивидуални цели за изпълнение. А това е и своеобразен механизъм на делегиране.

...........................................................................

 

В условията на съвременния научно – технически и социално – икономически прогрес непрекъснато нараства ролята и значението на човешкия фактор, превръщайки се в най-ценен стратегически ресурс.

Оценяването на персонала е дейност на мениджмънт човешки ресурси , чиято същност се изразява в измерване на реализацията на персонала. То дава възможност да се разбере както равнището, така и съвършенството на изпълнението на работата или дейността, да се даде обратна връзка за тях на изпълнителите и на тази основа да се мотивират човешките ресурси така, че да дадат възможно най-много от себе си за постигане целите на компанията.

 

 

Използвана литература

 

1.      “Наръчник по управление на човешките ресурси” – Автори: Д. Шопов, М. Атанасова, Г. Евгениев, Й. Близнаков, издателство: “Труд и право” 2002 г.

2.      “Мениджмънт на човешките ресурси” – Автори: А. Ташев, Т. Михова, К. Ташева, издателство: “Пловдив” 2004 г.

3.      Основи на управлението на човешките ресурсиАвтори: Г. Евгениев, Й. Близнаков, М. Атанасова, М. Паунов

4.      www.NovaVizia.com

5.      Други сайтове в интернет

Темата е разработена 10. 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

управление на човешки ресурси, персонал на фирмата, квалификация и преквалификация на заетите лица, оценка на персонала, стилове на управление, делегиране на права и задължения, длъжностна характеристика 

 


Търси за: управление човешки ресурси | персонал фирмата | квалификация преквалификация заетите лица | оценка персонала | стилове управление | делегиране права задължения | длъжностна характеристика

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker