Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

 

Факултет Стопански

 

Катедра “Администрация и управление”

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Обща теория на управлението

 

На тема:

По-нататъшно развитие на класическата школа в САЩ (Х. Емерсън, Х. Форд)

 

 

 

Спец. Публична администрация

 

 

 

Варна, 2009 г.


Съдържание:

 

1. Същност на управлението. 3

2. Класическа школа. 4

3. Научен мениджмънт. 5

3.1. Фредерик Тейлър, Франк и Лилиян Джилбърт, Хенри Гант. 5

3.2. Хенри Форд. 6

3.3. Харингтън Емерсон. 8

4. Приноси на школата научен мениджмънт. 10

5. Заключение. 10

Използвана литература. 11

 

 


1. Същност на управлението

 

Управлението е процес на планиране, организиране, мотивиране и контрол, необходими за формулирането и достигане на целите на организацията.

Друга дефиниция дава Питър Дракър, според която: „Управлението е особен вид дейност, която превръща неорганизирана тълпа в ефективна целенасочена и производителна група”.

Според друго определение: „Управлението е процес на работа с и чрез други хора за постигане целите на организацията в непрекъснато променяща се среда. Основното в този процес е ефективното и ефикасно използване на ограничените ресурси.”. Ефективност има, когато крайните резултати съвпадат с първоначалните цели, а ефикасност има, когато ограничените ресурси се използват рационално за постигане на целите.

 

……………………………

 

В рамките на класическата школа могат да се разграничат основни направления.

Вниманието на едното от тях е насочено на първо място към усъвършенстване на организацията на предприятието и на тази основа – към усъвършенстване на организацията на управлението. То е известно като научен мениджмънт с главен представител Фредерик Тейлър.

Второто направление се занимава преди всичко с формулиране на същината на управлението и принципите за неговото качествено изпълнение. То е известно като административна теория с основен представител Анри Файол.

Наред с тях към класическата школа се отнасят още редица специалисти, които се стремят да формулират общото в управлението на държавата, стопанските и нестопанските организации.

 

…………………………

 

3.2. Хенри Форд

В превратните исторически моменти Хенри Форд (1863-1947) следва принципа: не се поддавай на настроенията на тълпата, върви против течението, напук на господстващите в обществото настроения.

Бащата на американското автомобилостроене демонстрира тази тактика, когато в САЩ има вълна на депресия в началото на първата световна война. По това време всички намаляват обемите на производство, съкращават заплатите, провеждат масови уволнения на работници, докато Форд съкращава работния ден до 8 часа, броя на работните смени от три на две и удвоява дневните надници за голяма част от работниците от 2,5$ до 5$. В автомобилното производство на Форд допълнително се приемат 5 хил. човека. В резултат работниците ценят работата си и се трудят с пълно самоотдаване.

В края на XIX век в САЩ над сто солидни компании, средно големи фирми и полуманифактурни работилници, влизащи в Асоциацията на лицензираните производители на автомобили, вече са запълнили пазара на самопридвижващите се файтони, движени от наскоро изобретения двигател с вътрешно горене.

Форд регистрира фирма Henry Ford Company и пристъпва към производство на автомобили със собствена конструкция. Пазарът не го възприема като сериозен конкурент, способен съществено да повлияе на вече сложилата се ситуация.

 

……………………………

 

5. Заключение

 

„Старите управленски теории бяха привлекателни със своята недвусмисленост, с отсъствието на многозначност и парадокси. Светът обаче не е такъв. ...

... Светът на управлението ни изглежда по-разбираем, когато го оприличаваме с армията. И (отново) всяка прилика изчезна, когато се опитахме да разберем нещо малко по-сложно, отколкото например един взвод под огън. Дори и в еднозначната образност има спорни проблеми. ... Кристално ясният, т. нар. военен модел – даване на заповед и незабавно подчинение, е неосъществим даже в армията. ...

 


Използвана литература:

 

1.                 Андреева, „Основи на управлението”, Изд. ВСУ; 2004.

2.                 Станчева, А., „Основи на управлението”, Изд. Стено, Варна, 2003.

3.                 Дракър, П., „Мениджмънтът в следващото общество”, ИК „Класика и стил ООД, София, 2006.

4.                 Дончев, Д., „Мениджмънт: Мениджмънт на предприятието”. Изд. Мартилен, 2007.

5.                 Питърс, Т., Робърт Уотърман мл., „Към съвършенство на фирменото управление”, С., Наука и изкуство, 1988, с. 154-156.

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

същност на управлението, класическа управленска школа, научен мениджмънт, Фредерик Тейлър, Франк и Лилиян Джилбърт, Хенри Гант, Хенри Форд, Харингтън Емерсон

 


Търси за: същност управлението | класическа управленска школа | научен мениджмънт | Фредерик Тейлър | Хенри Гант | Хенри Форд

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker