Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


Варненски свободен университет

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Проектна организация и управление

 

 

На тема:

Генезис на метода PERT

 

 

Специалност: Международен маркетинг

 

 

 

2010 г.


Съдържание:

 

Увод. 2

1. Зараждане на Метода ПЕРТ. 3

2. Същност на Метода ПЕРТ. 4

Заключение. 5

Използвана литература и източници. 7

 

 


Увод

 

Настоящата разработка е посветена на историята на зараждането и развитието на метода за оценка и преглед на проектите (ПЕРТ, PERT).

Проектът може да се разглежда като уникален процес, състоящ се от съвкупност от координирани и управлявани дейности с дата на започване и на завършване, предприемани за постигане на цел, съответстваща на конкретни изисквания, включващ ограничения по срокове, цени и ресурси. Един отделен проект може да бъде част от структурата на по-голям проект, в някои проекти целите се усъвършенстват и характеристиките на продукта се определят в процеса на развитие на проекта, резултатът от проекта може да бъде една или няколко единици от продукта.

Процесите, свързани с управлението на проекта, могат да бъдат обособени в следните групи (фиг.1):

Първата група е така нареченият стратегически процес. Чрез него се обосновава и определя насоката на проекта.

 

…………………………………

 

Това е също мрежови модел. В него за разлика от метода “Критически път”, не се използват еднозначни оценки за времето на изпълнение на работите, а вероятностни оценки за тяхната продължителност. По-късно били разработени и други модификации на метода, например PERT във вариант “Разходи”, както и PERT във вариант “Надеждност”.

Мрежовите модели допадат на хората в практиката и това провокира интереса на изследователите от Великобритания, бившия СССР и други страни. Резултатът е създаването на десетки други системи за мрежово планиране и управление на проекти.

Отначало мрежовите модели се използвали за разкриване на възможности за съкращаване на сроковете за изпълнение на проекта, но това не е било обвързано с анализа на материалните и парични ресурси по проекта. След това развитие получава идеята за едновременен и комплексен анализ, контрол и оценка на времето, стойността и ресурсите, заложени в отделните работи в проекта.

 

……………………………………

 

Величината “време за изпълнение на задачатане е детирминирана стойност, а случайна величина, зависеща от множество външни и вътрешни фактори.

В основата на Метода ПЕРТ стои статистическа теория, която е валидна само в случаите на проекти с много задачи (над 100), за които има достатъчно статистика. Това рядко се случва на практика, но методиката може да се използва като добро първо приближение и отправна точка за преговори относно срока на изпълнение.

Общото време на проекта, изчислено по метода PERT е по-кратко.

 

……………………………

 


Използвана литература и източници

 

1.                 Георгиев В., Тимева Е., Управление на проекти, Същност, съдържание, процеси и взаимодействие, София, Военно издателство, 2006.

2.                 Личев. И., Приложение на метода PERT при оперативно-производственото планиране в машиностроителното предприятие, Варна, Държ. издателство, 1966.

3.                 Македонска, Д., И. Димитров, Производствен мениджмънт, Варна, Унив. издателство, ТУ, 1996.

4.                 Стефанов, Н., Р. Петков, Основи на управлението, София, Институт за висша квалификация и образование, 2004.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата съдържа графики.

 

Ключови думи:

същност и зараждане на Метода PERT (ПЕРТ), управление на проекти

 


Търси за: управление проекти

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker