Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Висше училище "Земеделски Колеж" Пловдив

Специалност: Стопанско управление

 

 

Въпрос за държавен изпит

 

на тема:

 

Управление на персонала

 

 

            Без хора няма организации. Без хора с определена квалификация и умения нито една организация не може да достигне своите цели и задачи. На управлението на трудовите ресурси може да се гледа като на процес, който има следните етапи:

            - планиране на трудовите ресурси – разработване на план за удовлетворяване на бъдещите потребности на организацията от трудови ресурси.

            - набиране на персонал – създаване на резерв от потенциални кандидати за всички длъжности в организацията.

            - подбор – оценка на кандидатите за дадена длъжност или работно място от резерва формиран в предишния екип.

            Планирането на трудовите ресурси също представлява процес, който съдържа три фази:

            - оценка на наличните трудови ресурси.

            - оценка на бъдещите потребности от трудови ресурси.

            - има съвпадение между обема работи и задачи в организацията и хората необходими за тяхното изпълнение.

            Втората фаза от планирането е оценка на бъдещите потребности, тази оценка ръководството не може да осъществи, без да е наясно с краткосрочните и перспективните си цели.

            ……………………………………………

 

Видът и обема на възнаграждението, което организацията предлага на своя персонал има важно значение за мотивацията и оценката на качеството на трудовия живот. Възнаграждението оказва пряко влияние върху решението на дадения индивид да постъпи на работа в организацията, да остане в нея определено време или да я напусне. Работната заплата представлява парично възнаграждение, което организацията заплаща на работника за изпълнена от него работа. Една организация не може да набере и още повече да задържи работна сила, ако не заплаща конкурентно способни ставки. Разработването на работна заплата обикновено е задължение на „Труд и работна сила”. Структурата се определя с помощта на анализа на равнището на работната заплата, пазара на труда, производителността и рентабилността на организацията. Допълнителното възнаграждение може да бъде ценност и мотивиращ фактор, когато зависи от:  възраст, семейно положение, размер на семейството и други. Например родителите на многодетните семейства се вълнуват от заплащане на медицинските услуги и застраховки живот, възрастни хора от допълнителните плащания при излизане в пенсия, а младите хора искат незабавно получаване на колкото се може повече пари. От съществено значение за организацията е професионалната ориентация и бързата адаптация на наетия персонал. 

            ………………………………………………

 

            Всяко усъвършенстване на организацията на труда, което гарантира усещането на тези три състояния на индивида, би трябвало да го мотивират в достатъчна степен, т.е. да водят до високо качество на изпълняваните работи, висока степен на удовлетвореност от това, което прави и по-малко текучество на кадрите и по-малко загуби. Този модел съдържа взаимна връзка между базовия обем работа, трите критични психологически състояния на индивида и тяхното влияние върху резултатите от неговия труд. Усещането за значимостта и смисъла на това, което прави може да се засили посредством разширяване кръга на неговите трудови навици, по-висока степен на структуриране зададеното и повишаване на неговата значимост за структурното звено и организацията, като цяло. Отговорността от резултатите от труда може да се повиши, като се предостави на индивида по-голяма самостоятелност.

 

 

Използвана литература:

 

1.      В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 1-ва част

2.      В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 2-ра част

3.      В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 3-та част

4.      Никола Николов и Елена Маринова, Икономика

5.      Икономика на индустриалната фирма

 

 

Темата е разработена 03. 04. 2010 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

управление на човешки ресурси, квалификация на персонала, трудови ресурси, стимулиране на персонала, техники за мотивация, качество на производителността, отговорност към резултатите от труда


Търси за: управление човешки ресурси | квалификация персонала | трудови ресурси | стимулиране персонала | техники мотивация | качество производителността | отговорност към резултатите труда

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker