Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


Югозападен университет

„Неофит Рилски”

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Оптимизация на производствения процес”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Представяне на индустриалното предприятие. Местоположение. 2

2. Предмет на дейност на предприятието. Установяване на тенденциите в производството. 4

3. Характерни особености на осъществявания производствен процес. 5

4. Анализ на производствената структура и формата на организация на производството. 11

5. Анализ на пространственото изграждане. 14

6. Структура на производствения процес. 17

7. Предложения за усъвършенстване. 21

7.1. Усъвършенстване на производствения процес и избор на форма на организация на производството. 22

7.2. Усъвършенстване на производствената структура на цех “Металообработващ”. 22

7.3. Определяне на необходимите ресурси. 23

7.4. Изграждане на производствения процес в пространството. 23

7.5. Организиране на производствения процес във времето. 24

8. Технико-икономическа обосновка на проекта. 26

Използвана литература. 28

..............................................................................................................................................................

2. Предмет на дейност на предприятието. Установяване на тенденциите в производството.

Основен предмет на дейност е металолеене и металообработване, а така също е специализирана и в извършване на услуги за населението.

Фирмата произвежда няколко основни групи изделия и услуги:

-         леярски  изделия;

-         метални изделия;

-         пресово - тенекеджийски изделия;

-         пластмасови изделия;.

-         други услуги

Характерен е големият асортимент, който успява да поддържа и разширява.

Леярските изделия и услуги са на шестдесет вида.

Пресово - тенекеджийските изделия и тръбната мебел наброяват около осемдесет – деветдесет вида.

Металните изделия са около тридесет вида.

Пластмасовите изделия са не повече от десет вида.

По-голяма част от изделията се произвеждат по БДС – предимно леярските изделия и пресово - тенекеджийските. Неповторимата продукция и услуги се произвеждат по зададен проект, еталон, мостра и др.

................................................................................................................................

Типът на производство на индустриалното предприятие или на негово производствено звено се извършва чрез коефициента на закрепване на технологичните операции, който се изчислява по формулата:

,

където: Jоб е общият брой на видовете технологични операции, изпълнявани в индустриалното предприятие или в негово производствено звено в продължение на един месец за една смяна, бр.;

Моб –общият брой на работните места в индустриалното предприятие или в негово производствено звено, на които са изпълнени различните технологични операции, бр.;

Коефициента на закрепване на операциите показва средния брой технологични операции, изпълнявани на едно работно място в индустриалното предприятие или негово производствено звено в продължение на един месец за една смяна.

Диапазоните на изменението му за различните типове на производство са показани в таблица 1

Таблица 1

 

ТИП НА ПРОИЗВОДСТВО

КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАКРЕПВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ

Масово производство

Над 0 до 1

Голямосерийно производство

Над 1 до 10

Средносерийно производство

Над 10 до 20

Малкосерийно производство

Над 20 до 40

Единично производство

Над 40

 

За разглеждания цех, коефициента на закрепване на операциите има следната стойност.

.

От получената стойност на коефициента на закрепване на операциите следва, че типът на производство в разглеждания цех е малкосерийно.

Типът на производство на отделно изделие се определя с помощта на коефициента за масовост по зависимостта:

,  

QГ =500 – годишният обем на производство на изделието, бр.;

 tнj  – норма на време за j-та операция (min/бр.);

Fег = 96000 мин/год. – годишният ефективен фонд от време на производственото звено, в което се изработва изделието;

J = 12 – общият брой на технологичните операции за изработване на изделието, бр.

..............................................................................................................................

Използвана литература

1.      Ангелов, А., „Основи на мениджмънта”, „График Амат”,София, 1995 г.;

2.      Благоев, В., „Маркетинг”, „ВЕККО”; София, 1998 г;

3.      Велев, М., „Мениджмънт на маркетинга”, ИК „Люрен”, София, 2003 г.;

4.      Ганчев, П., „Основи на мениджмънта, лекционен материал”, ТУ, София, 2005 г.;

5.      Георгиев, И., „Основи на инвестирането”, УИ “Стопанство”, София, 1999 г.;

6.      Геров, А., „Фирмено планиране”,  ANG, София , 1999 г.;

7.      Даков, Ив., „Производствен инженеринг”, София; 2003 г.;

8.      Димков, Св., „Стратегически мениджмънт”, ТУ, София, 2000 г.;

9.      Дончев, Д., „Анализ на стопанската дейност”, „Софтрейд”, София, 2005 г.;

10. Дончев, Д., Й., Димитров, „Икономика на предприятието”, ТУ, София, 1998 г.;

11. Класова, С., П., Иванов и кол ., „Въведение в маркетинга ”, УИ „Стопанство”, София, 1999 г.;

12. Коларов, Н., „Инвестиционен бизнес план”, Везни, 1992 г.;

13. Коларов, Н., „Икономически основи на бизнеса”, Атравиа, 1994 г.;

14. Коларов, Н., „Методи на корпоративните финанси”, София, 2001 г.;

15. Младенова, Г., „Маркетингови анализи”; „Тракия М”, София, 2000;

16. Младенова, Г., „Стратегическо маркетингово планиране”, УИ „Стопанство”, София, 1998 г.;

17. Николов, Н., Финансови изчисления, PRINCEPS, 1994 г.;

18. Орешарски, Пл., „Финансов анализ и управление на инвестициите”, ИК Люрен. 1992 г.;

19. Славова, И., „Бизнес план”, „Тилио”, София, 2001 г.;

20. Цветков, Г., „Производствен мениджмънт”, ИК „Люрен Комерс”, София, 2001 г.;

21. Данни и фирмена документация, предоставени от фирмата за 2006 и 2007 година.

...........................................................................................................................................

        Темата е изготвена 2009 г.

        Най-новата информация е от 2007 г.

        Съдържа множество формули.

        Ключови думи: оптимизация, производствен процес, индустриално предприятие, анализ, усъвършенстване, организация, производствена структура, пространствено изграждане, оперативно време, междуоперационно време, коефициент на закрепване на операциите, коефициент на масовост, технологичен цикъл


Търси за: производствен процес | индустриално предприятие | производствена структура | пространствено изграждане | оперативно време | междуоперационно време | коефициент закрепване операциите | коефициент масовост | технологичен цикъл

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker