Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Теоретико – практически аспекти на мотивацията в Глобул”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Теоретични аспекти на теориите за мотивацията. Икономическо мислене на субектите. 3

2. Теории за мотивацията. 5

3. Практически пример. Същност на мотивацията във фирмата. Изследване на личностните качества при работа. 10

4. Създаване на мотивираща система на работа, съвместно с работната стратегия и организацията на работа. 15

5. Основните направления на приоритетност спрямо политиката на управление качеството на трудовите ресурси, според стандартите на ISO 9000:2000, са насочени в следните области на анализ:. 16

Използвана литература. 19

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Създаване на мотивираща система на работа, съвместно с работната стратегия и организацията на работа.

Мотивационният процес се разглежда като част от човешките взаимоотношения и част от програми, даващи възможност да се подобри работата. Две са основните програми за мотивация:

1)     Стандарт на живот на работното място:

Все по-голяма част от персонала във фирмите се чувства демотивиран и незадоволен от рутинната и монотонна работа и реагират негативно на отношението на крайния резултат в дейността си - влошено качество, отсъствие от работа, закъснение, и др.

При създаване на условия за индивидуално издигане на работното място, по-високи отговорности, повече възможности за личен напредък и зрялост. То има материално изражение с условията на работа, но то е и състояние на духа на персонала. Стандарта на живот на работното място се свързва предимно с психологическото израстване и зрелост на работното място. Това се постига посредством увеличаване на обхвата и дълбочината на работата. Обхватът - това са броя дейности извършвани от един служител, докато дълбочината е икономията и отговорността и дискретността на контракта.

2)     Свързване на заплащането с изпълнението на работата:

Заплащането на служителя трябва да се схваща като всички изгоди, които работника получава. Парите са добър мотиватор, само ако служителите схващат, че доброто изпълнение на работата е средство за тяхното получаване. По-важното е, че парите, за да мотивират работниците:

-         трябва да създават вярата, че по-доброто изпълнение води до по-добро заплащане;

-         по-доброто заплащане създава по-добри отношения в колектива и намалява отрицателните последствия в различията на заплащането.

-         парите трябва да създават условия, при които другите допълнителни награди се свързват с по-доброто изпълнение на работата.

В практиката се прилагат и съвременни мотивационни техники. Най- общо те се разделят в три области:

-      поставяне на цели: мотивира хората за по-добро изпълнение. Тук ръководителя дава ресурсите, преодолява съпротивата, оказва помощ;

-      дизайн на труда: техниките за дизайн на труда са следните: ротация, обогатяване, социотехнически техники, които акцентират върху зависимостта на проектирането на труда от психологическите особености на изпълнителя и от особеностите на задачите. Всяко обогатяване на труда, което се базира на възможностите на сътрудника да бъде по- самостоятелен, да има признание, биха го мотивирали за труд;

-      възнаграждение: трябва да разкрият стойността на парите и непаричните награди, които хората в организацията получават. Мотивиращата роля на възнаграждението е в това, че разкрива индивидуалния принос на всеки служител. По този начин се възнаграждават потребностите на хората, удовлетворяват се ценностите, чувството за справедливост и т.н.

Съществен морален стимул е защитата на работното място. Днес в условията на висока безработица всеки един работник или служител е заинтересован да запази работното си място.

................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Александров, К., „Мениджмънт на организации и предприятия”, ИК „Лиа”, София, 1995 г.;

2.      Андреева, М., „Управление на персонала”, ИК „Галактика”, Варна, 1995 г.;

3.      Бояджиев, Д., „Мениджмънт на човешките ресурси”, ИК „Диагностик прес”, София 1994 г.;

4.      Владимирова, К., К. Спасов, Н., Стефанов, „Управление на човешките ресурси”, УИ „Стопанство”, София, 1999 г.,

5.      Евгениев, Г., Й. Близнаков, „Основи на управлението на човешките ресурси”, УИ „Стопанство”, София, 1993 г.,

6.      Илиев, Й., „Мотивация на персонала, ИК „Люрен”, София, 1993 г.;

7.      Кендал, Б., „Управление на човешките ресурси ІІ”, София, 1996 г.;

8.      Недялкова, А., „Управление на човешките ресурси”, ИК „Люрен”, София, 1999 г.;

9.      Панайотов, Д., „Психология на успеха”, МБК, София,  1992 г.;

10. Узунова, Ф., „Мениджмънт на персонала”, ТУ, Варна, 1995 г.;

11. www.globul.bg

...........................................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2007 г.

Ключови думи: мотивация, Глобул, Космо България Мобайл, теории, аспекти, същност, управление на човешките ресурси, мениджмънт на персонала, Фройд, Бергсон, Херцберг, Маслоу, управление, комуникации,

 


Търси за: мотивация | Глобул | Космо България Мобайл | теории | аспекти | същност | управление човешките ресурси | мениджмънт персонала | Фройд | Бергсон | Херцберг | Маслоу | комуникации

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker