Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината: Бизнес комуникации и делови преговори

На тема: „Кратък преглед на невербалните комуникации”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Комуникация чрез сигнали.. 3

2. Функции на несловесните сигнали.. 6

3. Елементи на езика на тялото. 7

4. Цели на невербалната комуникация. 8

5. Канали за предаване на невербалното съобщение. 10

6. Пространствени норми и общуване. 11

7. Невербалната бизнес - комуникация. 12

Заключение. 14

 

Въведение

Под комуникация в най-широкия смисъл на думата трябва да се разбира основният факт, че живите същества са във връзка със света. Лерш, например, определя като комуникация срещата на човека със света. В науката това понятие се възприема в по-тесен смисъл и се употребява, когато се обяснява фактът, че живите същества стоят в тясна връзка помежду си, че имат възможността да се разбират, че са в състояние да изразяват вътрешни процеси или състояния, да съобщават на себеподобните положението на различни неща или да предизвикат някого към определено поведение. Комуникацията, анализирана от аспекта на обмен на информация е наистина фундаментално. Но недостатъчно и най-вече неефективно от семиотична гледна точка, където по обхват то е съизмеримо със самата идея за култура. В този дух някои твърдят, че култура е онова, което подлежи на интерсубективна комуникация, т.е. представлява знакова същност. С други думи, когато непосредственият ни опит стане обект на комуникация, ние превръщаме нещо от натура (природно, дадено) в култура (знаково, създадено).

…………………………………………………………………………………

7. Невербалната бизнес - комуникация.

По света зачестяват специалните изследвания на невербалната комуникация. Съществуват специални "комуникационни тренажори" за деловите хора, провеждат се тестове и различни наблюдения. С данни от подобно проучване излезе и списание „Щерн”. То отдели много място на функцията на ръцете в деловите контакти, осъществявани от ръководителите на фирми и концерни. Поместените снимки илюстрират това: Франц Щайнкюлер е свил едната си ръка, а другата е с вдигнат нагоре палец /”Аз имам право и никой друг!”/; Жил Зандер е облегната на ръцете си с длани, изнесени встрани /”Думата имам аз!”/; Едцард Ройтер е захапал опрените си един в друг показалци във формата на клин - поза, изразяваща наистина овладени емоции и спокойствие преди атаката в спора. В същата публикация – „Телесният език на шефовете” са разгледани разновидности на жестовете и позициите на ръцете в бизнесменското общуване:

-         взаимно притиснатите ръце с дланите отгоре - надолу означават   успокояване;

-         опрените в хълбоците ръце с изнесени настрани лакти сигнализират за наличието на заповеднически тип и за агресивност;

-         кръстосаните зад главата ръце на началника могат да свидетелствуват за   отмора и   разпускане, но също така и за надменност;

-         осъдително протегнатите показалци към партньора са сигурен знак за надмощие и офанзивност;

-         кръстосаните зад гърба ръце показват превъзходство;

-         изнесената напред длан с разперени пръсти означава стил, нетърпящ възражение.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Пийз, А., А., Гарнър, „Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите”, изд. „Сиела”, София, ,2000 г.;

2.      Герчева, Г., „Психология в управлението”, УИ, ВСУ, Варна, 2001 г.;

3.      Райнов, В., Г., Особености на невербалната комуникация”, София, 1987 г.;

4.      Райнов, В.,Г., „Символното поведение на човека”, София, 1993 г.;

5.      Томан, И., „Как да говорим добре”, София, 1980 г.

            ……………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена  2009 г.

            Най-новата информация е от 2001 г.

            Ключови думи: невербална комуникация, сигнали, символи, система, национална идентичност, невербални канали, функции, цели, контрол, език на тялото, пространствени норми, общуване, жестове


Търси за: невербална комуникация | сигнали | символи | система | национална идентичност | невербални канали | функции | цели | контрол | език тялото | пространствени норми | общуване | жестове

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker