Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (90 лв)  72.00 лв Нова цена!


ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО

КАТЕДРА: АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

на тема:

Функционално моделиране IDFЕ0 в системи за управление на качеството съгласно ISO 9001

София, септември 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЗАДАНИЕ:. 4

ГЛАВА I. Постановка на задачата. 5

1. Описание. 5

2. Приложение на IDEF0 във фирма “Ауто Про” ЕООД.. 5

3. Формулировка за задачата. 6

4. Структура на дипломната работа. 7

ГЛАВА II. Функционално моделиране IDEF0. 8

1. Въведение. 8

2. Концепция на IDEF0. 9

2.1 Модел.. 9

2.2 Блоково моделиране и неговото графично представяне. 9

2.3 Лаконичност и точност. 10

2.4 Предаване на информация. 10

2.5 Строгост и формализъм.. 10

2.6 Итеративно моделиране. 10

ГЛАВА III Системи за управление на качеството ISO 9001. 11

1. Въведение. 11

1.1. Общи положения. 11

1.2. Принципи на управление на качеството. 11

2. Система за управление на качеството. 12

3. Процесен подход. 13

ГЛАВА IV Функционално моделиране IDЕF0 в СУК съгласно ISO 9001. 15

1. Област на приложение. 15

2. Общи положения. 15

2.1. Аспекти на процесния подход в ISO 9000. 15

2.2. Моделирането като метод за адекватно описание на процесите. 15

2.3. Определение на процесите. 18

2.4. Класификация на процесите. 18

2.5 Идентификация на процесите. 22

2.6 Документиране на процесите. 22

3. Методика за определяне, класификация и идентификация на процесите. 25

3.1 Обща методика за определения, класификация и идентификация на процесите  25

3.2 Методика за описание на процесите на база методология IDEF0. 27

4 Ред на работа при определяне, класификация и идентификация на процесите. 47

4.1 Общи положения. 47

4.2 Подготвителен етап.. 48

4.3 Последователност при създаването на модела. 49

4.4 Ред за класификация на процесите. 51

4.5. Ред за идентификация на процесите. 51

4.6. Ред за утвърждаване на модела. 52

ГЛАВА V. ИЗВОДИ.. 53

1. Изводи.. 53

2. Перспективи на IDEF0. 53

3. Създаване на модели за управление на процесите. 54

4. CASE - средства за моделиране на процеси.. 54

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 55

1. Индекс на фигурите. 55

2. Термини и определения. 55

2.1. Термини, свързани с управление на качеството. 55

2.2. Термини свързани с функционалното моделиране. 56

Използвана литература:. 59

 

ЗАДАНИЕ:

за разработка на дипломна работа на тема:

“Функционално моделиране IDFЕ0 в системи за управление на качеството съгласно ISO 9001”

 

1.      Запознаване с метода за функционално моделиране IDEF0

2.      Анализ на системите за управление на качеството, съгласно ISO 9001.

3.      Прилагане на метода за функционално моделиране за реализиране на процесния подход в системите за управление на качеството.

………………………………………………………………………………………………..

ГЛАВА I. Постановка на задачата.

4. Структура на дипломната работа

Дипломната работа е структурирана в няколко части:

Задание – в тази част е формулирана задачата на дипломната работа;

Глава I Постановка на задачата – дава обща информация и насоки за читателя на дипломната работа.

Глава II Функционално моделиране IDEF0 – дава информация за принципите на функционалното моделиране IDEF0.

Глава III Системи за управление на качеството ISO 9001 – в тази глава са описани общите положения при Системите за управление на качеството, принципите за управление на качеството и процесния подход използван при ISO 9001:2000.

Глава IV Функционално моделиране IDEF0 в СУК съгласно ISO 9001 – тази глава е същността на дипломната работа; в нея е построена методиката и е описано приложението й върху системата на фирма за продажба и сервиз на автомобили.

Глава V Изводи – в нея са формулирани изводите от настоящата дипломна работа и са набелязани насоки за развитие и подобрение.

Приложение – в него е дадена помощна информация, като индекс на фигурите, термини и определения от областта на управлението на качеството и функционалното моделиране, използвани източници на информация.


ГЛАВА II. Функционално моделиране IDEF0.

3. Процесен подход

Всяка дейност или съвкупност от дейности, която използва ресурси, за да превърне входните елементи в изходни може да бъде определена, като процес.

За да функционират ефикасно организациите, те трябва да идентифицират и да управляват многобройни взаимосвързани и взаимодействащи си процеси. Често пъти изходните елементи от един процес образуват непосредствено входните елементи за следващия процес. Систематичното идентифициране и управление на процесите в една организация и особено взаимодействието между тези процеси се нарича “процесен подход”.

Целта на тази дипломна работа е разработването и прилагането на процесния подход в реално съществуваща фирма, чрез ресурсите на IDEF0 /Глава IV/. Реализирането на подхода по този начин би било полезно при разработването, внедряването и поддържането на една ефикасна и ефективна система за управление на качеството /СУК/. Това улеснява управлението на всеки един процес по отделно, както и на системата, като цяло. Предложеното решение би било полезно и при демонстрирането на системата при одити от втора /одити от страна клиента/ и трета страна /за целите на сертификацията от независима трета страна/.

Целта на международния стандарт ISO 9000 е да насърчи възприемането на процесния подход за управление на една организация.

На фигура 1 е показана система за управление на качеството, основана на процесите, описани в серията стандарти ISO 9000. Тази илюстрация показва, че заинтересованите страни играят значителна роля при определяне на входните елементи за организацията. Наблюдението за удовлетворението на заинтересованите страни изисква оценка на информацията, отнасяща се до тяхното възприемане на равнището до което техните потребности и очаквания са били изпълнени. Моделът показан на фигура 1 не показва подробно процесите.

Фигура 1 Управление на качеството – процесен модел

……………………………………………………………………………………………….

Използвана литература:

1.      ISO 9000:2000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”. Държавна агенция по стандартизация и метрология, София

2.      ISO 9001:2000 “Системи за управление на качеството. Изисквания”. Държавна агенция по стандартизация и метрология, София

3.      Серенков П.С., Курьян А.Г., Шульга Т.В., Жук В.М., Толкачев И.И., Назаренко В.В., Станкевич Л.А., Лубнина Л.П., Нефедова Л.С., (2002) Методика и порядок работ по определению, классификации и идентификации процессов. Описание процессов на базе методологии IDEF0, Минск

4.      Гостстандарт Росии (2000) Методология функционального моделирования IDEF0. ИПК Издательство стандартов, Москва

…………………………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена 2008 г.

            Съдържа таблици и диаграми.

            Най-новата информация е от 2008 г.

            Ключови думи: функционално моделиране, IDFЕ0, СУК, ISO 9001, Ауто Про ЕООД, ICAM, модел, система, блоково моделиране, принципи на управление на качеството, процесен подход, описание на процесите, класификация на процесите, идентификация, документиране, нива, процедури, карта на процеса, CASE


Търси за: функционално моделиране | СУК | ISO 9001 | модел

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (90 лв)  72.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker