Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

Център за дистанционно обучение - София

К А З У С

по
„Изисквания и предимства на моделирането”

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Задание на казуса:. 3

Теоретична постановка на казуса:. 5

1. Модели и моделиране. 5

1.1. Определение на понятието модел:. 5

1.2.  Особености на  модела:. 5

1.3. Понятие за моделиране:. 5

1.4 . Изисквания от математическото моделиране:. 6

1.5. Предимства на математическото моделиране в икономиката:. 6

1.6. Класификация на икономико - математическите модели:. 6

2. Характеристика на моделите за обосновка на решението:. 7

3. Инструментариум за решаване на линейни оптимизационни модели (графичен метод, симплекс метод, софтуерни продукти). 10

Решение на практическата задача:. 12

1. Определете характера на средата, в която трябва да се вземе решение. Аргументирайте избора си. 12

2. Формулирайте линеен оптимизационен модел, чрез който да определите какъв обем продукция от всеки продукт, трябва да бъде произвеждан, така че предприятието да има максимална чиста печалба за месец. 12

3. Установете ограниченията. 13

4. Решете на модела и обосновете получените резултати. 14

5. Определете на размера на максималната чиста печалба за месеца. 14

6. Определете как ще се измени оптималното решение, ако на по-късен етап се установи, че само част от продукцията може да бъде продадена с предварително изчислената чиста печалба. За А – 85%, за В – 90%, за С – 95%, за D – 92%. За останалите количества печалбата ще е с 10% по-ниска. 14

7. Опишете какви други фактори следва да се имат предвид, когато се взема решение за определяне на производствената програма на предприятието. 16

8. Определете факторите, от които зависи риска при този избор. 17

Използвана литература:. 19

Задание на казуса:

Драги студенти,

Казусът, който трябва да разработите се състои от две части – теоретична и практическа. В теоретичната част, въз основа на събрана от вас, анализирана и обобщена литература, вие предлагате вашето виждане относно теоретичните постановки, необходими ви за решаване на практическата задача, която ще намерите по-долу. Като първоначални литературни източници можете да използвате списъка с допълнителна литература, даден ви във въпросника, ваши самостоятелни търсения в библиотечни каталози, източници от Интернет. Структурата на теоретичната част е ваше творческо решение. Като примерни точки можем да ви предложим:

-         Модели и моделиране;

-         Използване на модели при обосновка на управленски решения;

-         Същност на линейните оптимизационни модели;

-         Инструментариум за решаване на линейни оптимизационни модели (Графичен метод, Симплекс метод, софтуерни продукти).

            В практическата част вие трябва да решите предложената ви практическа задача и да изпълните дадените ви изисквания.

            Условие на практическата задача:

            Предприятие има капацитет за производство на 4 вида продукти, съответно: A, B, C и D. Чистата печалба от всеки вид продукт е съответно: 16 лв., 12 лв., 14 лв., 13 лв./t.

            За производството на единица продукт от A, B, C и D са необходими производствени разходи на месец: 180 лв., 120 лв., 130 лв., и 160 лв.
            Предприятието разполага с оборотни средства за поддържане на производството на четирите продукта в размер на ”Х” хил. лв. (заместете ”Х”
със своя факултетен номер, например, ако факултетният ви номер е 5555, то предприятието ще разполага с 5 555 000 лв.). След направено пазарно проучване и преразглеждане на задълженията на фирмата по съществуващи договори се установява, че на пазара съществуват следните изисквания (на месец):

-         От продукт А да бъдат произведени най-малко 550 t., но на свободния пазар не могат да бъдат реализирани повече от 1000 t.

-         От продукт В да бъдат произведени най-малко 750 t., без ограничение на реализацията на продукта на свободния пазар.

-         От продукт С да бъдат произвеждани най-малко 650 t., но на свободния пазар не могат да бъдат реализирани повече от 1500 t.

-         От продукт D трябва да се произведат най-малко 700 t., но на свободния пазар не може да бъдат реализирани повече от 3000 t.
                  Изисквания:

1.      Определете характера на средата, в която трябва да се вземе решение. Аргументирайте избора си.

2.      Формулирайте линеен оптимизационен модел, чрез който да определите какъв обем продукция от всеки продукт трябва да бъде произвеждан, така че предприятието да има максимална чиста печалба за месец.

3.      Решете модела и обяснете получените резултати.

4.      Определете размера на максимална чиста печалба за месец.

5.      Определете как ще се измени оптималното решение, ако на по-късен етап се установи, че само част от продукцията може да бъде продадена с предварително изчислената чиста печалба. За А – 85%, за B – 90%, за С – 95% и за D – 92%. За останалите количества печалбата ще е с 10% по-ниска.

6.      Опишете какви други фактори следва да се имат предвид, когато се взема решение за определяне на производствената програма на предприятието.

7.      Определете факторите, от които зависи риска при този избор.

………………………………………………………………………………………..

Решение на практическата задача:

1. Определете характера на средата, в която трябва да се вземе решение. Аргументирайте избора си.

По условието на задачата, характера на средата, при която трябва да вземем решението е на определеност , защото резултатите от действията и причините за явленията са предвидени.

Аргументите за избора при вземане на решението са:

1.1 Първо на всеки от четирите продукта се знае  чистата печалба за месеца (резултатите от действията се знаят):

-         За продукт А, чистата печалба за месеца е 16 лв.

-         За продукт В, чистата печалба за месеца е 12 лв.

-         За продукт С, чистата печалба за месеца е 14 лв.

-         За продукт D, чистата печалба за месеца е 13 лв.

1.2  Второ, знаят се и  производствените разходи за всеки от четирите продукта за месеца:

-         За продукт А, производствените разходи за месеца са 180 лв.

-         За продукт В, производствените разходи за месеца са 120 лв.

-         За продукт С, производствените разходи за месеца са 130 лв.

-         За продукт D , производствените разходи за месеца са 160 лв.

            Оборотните средства, с които разполага предприятието са 9 284 000 лв.

………………………………………………………………………………………..

2. Формулирайте линеен оптимизационен модел, чрез който да определите какъв обем продукция от всеки продукт, трябва да бъде произвеждан, така че предприятието да има максимална чиста печалба за месец.

3.1. Първо, трябва да установим неизвестните. В случая неизвестните са четири продукта А, В, С и D, за които трябва да намерим  най-оптималното количество продукт от всеки вид, за да имаме максимална чиста печалба за предприятието.

 

3.2. Второ трябва да установим целевата функция Z:

Целевата функция е максималната чиста печалба за месеца.

Z = 16*ХА+12*ХВ+14*ХС+13*ХD → МАХ

………………………………………………………………………………………..

Използвана литература:

1.      Димитров, М. „Изследване на операциите”, УИ „Стопанство”, София 2002 г.

2.      Лекционен материал от платформата за ДО на МВБУ – Ботевград.

3.      Данни от интернет.

………………………………………………………………………………………..

Темата е изготвена през декември 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Съдържа таблици, формули и изчисления.

Ключови думи: модели, моделиране, предимства, класификации, решение, оптимизационни модели, графичен метод, симплекс метод, софтуерни продукти, линеен опитимизационен модел, оборотни средства, максимална печалба, производствена програма, риск


Търси за: модели | моделиране | предимства | класификации | решение | оптимизационни модели | графичен метод | софтуерни продукти | оборотни средства | максимална печалба | производствена програма | риск

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker