Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Бюджетен Дефицит

Есе

Откъси:

.....................

Бюджетът като сложна финансово-икономическа категория, има различни аспекти-правна, финансово-техническа, икономически-социална и  политическа. В най-обобщен вид той представлява проект-сметка на предполагаемите приходи на държавата, утвърдени от законодателния орган. Законът за бюджета има по-скоро условен характер, тъй като той лимитира държавните разходи и структурира приходните звена, без да има нормативен характер. Неизпълнението на бюджета при влошена конюнктура например, не поражда вина и отговорности. Той има задължителен характер по отношение на сумата на разходите и препоръчителен-спрямо величината на приходите /те се определят въз основа на други, предимно данъчни закони/. От финансово-техническа гледна точка, бюджетът е синтетична сметка на данъчните постъпления и респективно на издръжката на всяко едно държавно учреждение. Бюджетът е важен финансово-политически инструмент за преразпределение на стойността на БВП в отраслов, териториален и социален аспект.

.......................

Планирането на бюджетните приходи изисква да се определят отделните пера в бюджета, като най-голяма тежест има оценката на данъчните постъпления. Не данъчните постъпления - глоби, такси,наеми за държавна собственост и дивидентите за държавното участие в стопански единици, се изчисляват на базата на миналогодишните такива, коригирани с индекса на инфлацията и с прогнозата за измененията на БВП. В бюджетните приходи безспорно място, особено за последните години от стопанското развитие на България, имат приходите от приватизация. Очакваните постъпления от продажбата на държавните активи се оценяват на базата на приватизационната програма на правителството. Очертаните основни приходи и разходи определят и разрива или дефицита, е заложен в макроикономическата рамка. Така заложения бюджетен дефицит определя от своя страна размера на заетите средства, които министерството на финансите трябва да привлече.

......................

Тъй като пазарната философия не търпи субсидии за държавните предприятия, естествена е тенденцията им към спад. Капиталовите разходи в публичния сектор са изместени от лихвените плащания, което логически обяснява влошената публична инфраструктура /пътища, сгради, жилищна среда/. Трансферните плащания, колкото и да беше остра нуждата от тях, спаднаха от 13-24% в началото на периода до 9-10% в края на 90-те години. Това развитие може да се приеме като закономерна пазарна промяна. По принцип платежните трансфери осигуряват минимален стандарт на живот, а липсата на друга алтернатива за доходи на голяма група от населението, ги постави на прага на бедността. И тези социални групи трябваше да платят “цената” на стопанската свобода и създаването на новото общество, чието благоденствие зависи от инициативата и рационалността на индивидите.

.....................

Използавна литература .......

Данните в темата са за 2000г и по-рано.

Темата съдържа графики.

Темата е изготвена 03.2003г.


Търси за: публични разходи приходи | данъчни постъпления | дефицит | вътрешно дългово финансиране

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker