Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

на тема:

Търговия с фючърси и опции

Съдържание:

Увод

  1.  Анализ на пазарната среда.
  2.  Инвестиционни мотиви.
  3.  Определяне на начина на участие в опционната търговия.
  4.  Оценка на опционните контракти и други деривати.
  5.  Изграждане на конкретни диривативни стартегии.

а. конкретна опционна стратегия.

b. конкретна фючърсна стратегия.

Изводи и заключения.

Откъси:

.................

Специфичните изисквания, свързани с организацията на въпросните пазари, произтичат от същностните характеристики на самите деривативни инструменти и особеностите на техните сделки. Конкретните принципи отговарят и на поставените в началото изисквания за висока ликвидност на пазарите и динамична обръщаемост на капиталите.

Целта на настоящата разработка е на базата на определени примерни данни да се разгледат същностни характеристики на търговията с фючърси и опции, които определят и съответните инвеститорски стратегии.

.................

Неоспорим е фактът, че всички деривативни сделки имат срочен характер. Задълбоченият анализ на цялостната технология на деривативната търговия обаче отчита и факта, че при някои деривати се проявяват и елементи на спот или касови сделки. Веднага трябва да бъде пояснено обаче, че това не отхвърля срочната същност на самия инструмент, а изразява характеристика на неговата търговия преди изпълнението на сделка. Типичен пример в подкрепа на тези разсъждения е откриването на опционна позиция, както и нейното закриване преди падежа, при което заплащането на опционна премия се урежда до втория бизнесден на борсата - както при спот сделките. Аналогична е ситуацията при касовите сделки за извънборсово търгуваните опции, права и варанти. Относно групата на безусловните деривати началната и вторичната търговия има различна организация.

.................

Фючърсният пазар разкрива неограничени възможности пред спекулантите. Привлекателната сила на спекулативната фючърсна търговия се крие във високия ливъридж, т,е. възможността да се реализират значими резултати чрез ангажиране на относително малки по размер средства.

Чистата спекулация чрез заемане на открита позиция на фючърсния пазар е високорискова стратегия. Тя може да има за резултат много голяма печалба, но и огромна загуба. Ето защо по-често срещана на пазарите е спекулативната игра върху разликата между цените на два фючърсни контракта - т.нар. спрединг. Тази стратегия може да се характеризира като предпазлива спекулация. По-ниските равнища на риска, респ. по-малките изисквания за голяма печалба, правят спрединга предпочитана стратегия за търпеливите и добре информирани спекуланти.

..........................

В примера, който следва, хеджирането на лихвения риск се извършва чрез евродоларови фючърси на LIFFE. Една корпорация има заем в размер на 10 млн. USD, no който плаща плаващ лихвен процент, основан на 3-месечния евродоларов ЛИБОР, съответно преразглеждан на всеки 3 месеца. За да хеджира риска от покачване на лихвените проценти, корпорацията продава 10 лихвени фючърса (всеки един контракт със стойност 1 млн. USD) с ценово равнище 93.75 (6,25%). При изтичане на срока на контрактите, съответният лихвен процент се е покачил - той вече е 7,25%, което означава, че ценовото равнище в контракта е паднало и е 92.75 (7,25%). Корпорацията закрива позицията си чрез обратна операция, т. е. купува 10 лихвени фючърса по 92.75.

............................

Темата съдържа формули.

Използвана литература: 9 източника.

Темата е написана 05.2003г.


Търси за: деривативни инструменти | фючърси | опции | call | put | контракт | първични | вторични пазари | срочни сделки | номиналната стойност | време падежа | дисконт | марджин | евродоларови фючърси | хеджиране | стратегии покупка продажба

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker