Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

На тема:

ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ ТЪРГОВСКА БАНКА

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 3

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПУСКАНЕТО НА КРЕДИТИ ОТ ТЪРГОВСКАТА БАНКА 5

1. РЕГУЛИРАНЕ НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ 5

2. СЪЩНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА 10

3. СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВИЯ ПОРТФЕЙЛ 13

ГЛАВА ІІ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТПУСНАТИТЕ КРЕДИТИ НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 23

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 23

2. СТРУКТУРА НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ 27

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КРЕДИТНИЯ РИСК И КРЕДИТИТЕ 29

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА И ИНВЕСТИЦИИТЕ 40

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 42

6. МАТУРИТЕТЕН И ВАЛУТЕН АНАЛИЗ НА АКТИВА НА ПИБ 43

ГЛАВА ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КРЕДИТИТЕ В ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 45

1. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ 45

2. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРИ ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ 50

3. ДРУГИ ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АКТИВИТЕ В ПИБ 52

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 56

ПРИЛОЖЕНИЯ 58

Резюме:

........................................

Реформата във финансовия сектор започна с възстановяването на системата на търговските банки и до този момент те продължават да бъдат най-важните финансови институции. Съществуват и други финансови институции, които играят все по-значителна роля в българската икономика. Обикновено финансовите институции се делят на две групи: финансови посредници и други финансови институции. Финансовите посредници са институции, които привличат средства от спестители и извършват кредитиране. В България финансовите посредници включват търговските банки, Държавна спестовна каса, Държавния застрахователен институт и частните застрахователни компании. По закон търговските банки могат да имат пълен или ограничен лиценз, който им дава възможност да работят съответно в чужбина или само на територията на страната. Другите финансови институции включват финансово-брокерските къщи и обменните бюра. Финансовите къщи подпомагат брокерската търговия, но официално нямат право да се занимават с влогонабиране или кредитиране. На обменните бюра се разрешава единствено да се занимават с търговия на валута.

Търговските банки изпълняват две основни функции в българската икономика. Първо, техните депозити представляват част от паричната маса. Второ, банките са финансови посредници, които прехвърлят парични средства от спестителите към инвеститорите. До появата и развитието на други финансови институции те ще продължат да оказват огромно въздействие върху бъдещите инвестиции в страната и развитието на българската икономика От началото на прехода към пазарно стопанство банковата система се усъвършенства в много насоки, но все още съществуват сериозни проблеми, които чакат своето разрешение. Важно е обаче да се подчертае, че разумните инвестициите са ключът към бъдещите икономически успехи. При лоши инвестиционни решения бъдещото развитие на българската икономика ще бъде подложена на сериозни изпитания.

Дипломната работа си поставя за цел разглеждане управлението на активите на търговските банки, стратегиите за тяхното управление и практическите проблемите в тази насока.

Обект на изследването са теоретичните и практически аспекти на управлението на банковия активен портфейл. В практическата част е анализирано управлението на банковия портфейл на “Първа инвестиционна банка” АД като типичен представител на родна банкова институция. Дадени са и определени предложения за подобряване на управлението на активния портфейл на банката.

Актуалността на проблема може да бъде разгледана в аспекта на действащия паричен съвет у нас понастоящем.

Основните задачи на разработката са концетрира в три основни направления:

…………….

Използвана литература (31 източника)

Темата е изготвена 2002г.


Търси за: активи търговската банка | кредитен риск | инвестиции | дълготрайни активи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker