Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Курсова работа

На тема:

Анализ на ликвидността на  RAO "UES of Russia"

София 2004

Съдържание

 1.  Запознаване с енергийния холдинг RAO “UES of Russia”.
 2.  Общ анализ на коефициентите за ликвидност от 1999 до 2002 година на RAO “UES of Russia”.
 3.  Анализ на коефициента 'текуща ликвидност' (коефицент за платежоспособност) на RAOUES of Russia.Установяване на влиянието на преките фактори върху изменението на степента на текуща ликвидност.
 4.  Анализ на коефициента 'бърза ликвидност' на RAO “UES of Russia”. Установяване на влиянието на преките фактори върху изменението на степента на бърза ликвидност.
 5.  Анализ на 'кеш коефициент' на RAO “UES of Russia”. Установяване на влиянието на преките фактори върху изменението на степента на кеш коефициента.
 6.  Детайлизация на влиянието на преките фактори от второ ниво върху коефициента 'текуща ликвидност', коефициента 'бърза ликвидност' и 'кеш коефициент'  .
 7.  Изводи
 8.  Приложение

 1.  Запознаване с енергийния холдинг RAO “UES of Russia”.

RAOUES of Russia” е най-големият енерго-холдинг в Русия и в света. Неговата цел е да осигури необходимото количество топлоенергия и електроенергия за всички индустрии и домакинства на Русия.

RAOUES of Russia (Unified Energy System of Russia”) е основано с указ на президента на Русия № 923 от Август, 1992 г. Холдингът е най-голямият в света за производство на електроенергия и безспорен монополист в енергийния сектор в Русия - ежегодно произвежда повече от 600 млрд. кВтч електроенергия. Структурата на холдинга се състои от компанията RAOUES of Russia”, холдингът, холдинговото пространство:

Компанията RAOUES of Russia - компанията “майка”, която ключва клонове и представителни офиси;

Холдингът - компанията и подчинените и зависими компании:

Компании строящи електростанции Холдинговото пространство - всички други допълнителни и зависими компании, включително и тези занимаващи се с дизайн, проучвания и развитие, строителни организации, обслужващи организации, както и организации изпълняващи дейност различна от основната за холдинга.

В състава на “UES of Russia влизат седем обединени енергосистеми: Център, Средна Волга, Урал, Северо-Запад, Северен Кавказ, Сибир и Восток. Повече от 80% от уставния капитал на холдинговата компания се състои от контролни пакети от акции в ТЕЦ и ВЕЦ (хидроелектростанции и) регионални дружества за енергетика и електрификация. В собствеността на компанията влизат 20 топло и 15 хидроелектростанции , високоволтови линии за електроразпределние с дължина 57 248 км и 134 подстанции. Холдингът държи пакети от акции в 69 регионални компании за енергетика и електрификация. “UES of Russia е разработило инвестиционна програма за следващите 10 години, което предвижда построяването на 44 нови електростанции и електроразпределителни линии, на стойност над 70 млрд. долара. Контролният пакет акции на компанията принадлежи на държавата.

Основни области на бизнес-дейност:

- управление на UES of Russia

- производство на електро и топлоенергия, трансмисията й и нейното разпределение

- организация на действията за доставка на услуги на държавата

- технически контрол на състоянието на електрическите централи и електрическата мрежа на Русия

- въвеждане на държавната програма за реформа в енерго-отрасъла на Русия

- осигуряване на всестранно и равномерно развитие на UES of Russia, включвайки нарастване на инвестициите, дизайн, конструкция, развитие на проекти, както и анализиране и предвиждане на промени в необходимостта от и доставките на енергия

- бързо оперативно управление на технологичния процес на генерирането на енергия и нейното доставяне

UES of Russia изграе ключова роля в икономиката на Русия:

Холдингът е сред топ три на компаниите по продажби. През 2002, приходите от продажби на холдинга възлизат на 564.7 билиона рубли.

Холдингът е един от най-големите данъкоплатци. Холдингът е платил 87.1 билиона рубли на консолидирания бюджет на Русия през 2002.

RAOUES of Russia е най-големият работодател в Русия, с работни места в холдинговата структура - 631.9 хиляди броя.

RAOUES of Russia играе водеща роля в електро-индустрията на Русия:

Холдингът контролира 72.5% от капацитета на заводите за електроенергия в Русия:

Холдингът осигурява 69.4% от електроенергията произведена в Русия:

Холдингът осигурява 32.8%  от производството на топлоенергия в Русия:

Холдингът притежава 96.1% от общата дължина на линии за електроразпределение:

 1.  Общ анализ на коефициентите за ликвидност от 1999 до 2002 година на RAO “UES of Russia”.

Един от основните показатели характеризиращи финансовото състояние на RAO “UES of Russia”, е неговата степен на ликвидност. Ликвидността  се определя от бизнес средата на макро и микроравнище и има свои закономерности и съответни на тях изисквания. Тя се изчислява на база капиталовата структура на холдинга. За това изследваме ликвидността в контекста на консолидираните баланси на холдинга и отчетите за приходите и разходите като отразяващи промените в баланса, тоест в структурата.

Данните за изисляване на коефицентите за ликвидност от 1999 до 2002год. са систематизирани в таблицата:

Година

Краткотрайни активи

Краткосрочни пасиви

Материални запаси

Парични средства

Краткосрочни финансови инвестиции

1999

27999

17046

705

166

502

2000

28708

16327

925

363

1841

2001

75954

63121

1472

3793

23694

2002

49824

57963

1267

5541

18363

Стойностите на коефицентите за ликвидност през 1999год. са както следва: кеш коефицент - 0.0392, бърза ликвидност - 1.6012, текуща ликвидност (коефицент за платежоспособност) - 1.6426. Стойностите за тази година са в границите на препоръчителните и холдингът не изпитва ликвидни нужди, нито е в състояние на свръх ликвидност.

През 2000 година трите коефициента за ликвидност бележат покачване в сравнение с предходната 1999год.,, като в най-висока степен се покачва коефицентът за платежоспособност - цели 0,1158пп. Тенденцията на растеж обаче се запазва само за кеш коефициента през следващата 2001год. Този индикатор характеризира способността на компанията незабавно да изплати някои от своите краткосрочни заеми.

Намаление на стойностите бележи коефицентът на бърза ликвидност с -0.5217пп. Още по-голямо снижение на стойностите се наблюдава при текущата ликвидност - -0.555пп.

Отново се наблюдава общо намаление, но на всички показатели за ликвидност през 2002 година. Това обаче съвсем не означава, че холдингът е по-малко ликвиден и трудно погасява задълженията си. Общото намаление на коефицентите можем да го отдадем на общо икономическите фактори в Русия. Кеш коефицентът за 2002 година е 41,24%. Стойността на Cash ratio е в препоръчителните граници. Наличните средства и ликвидните ЦК покриват краткосрочните задължения на компанията на 41%, при препоръчителни граници от 20% до 50%.В сравнение с 2001 год., е намалял с 2,32 процентни пункта. Коефицентът на бърза ликвидност е намалял на 83,77%, което е с 34,23пп по-ниско от равнището му за предходната година. . Най-високо ликвидните активи покриват краткосрочните задължения на компанията до 83%. Коефицентът на текуща ликвидност за 2002г. Е 85,96%. Намелението му в сравнение с 2001г. е с 34,37пп. И двата коефициента са в позволените граници.

Стойностите на изследваните коефиценти са систематизирани в таблца:

Показатели

Години

Изменение

1999

2000

20001

20002

2000/1999

2001/2000

2002/2001

Кеш коефицент

0,0392

0,1350

0,4355

0,4124

0,0958

0,3005

-0,0231

Бърза ликвидност

1,6012

1,7017

1,1800

0,8377

0,1005

-0,5217

-0,3423

Текуща ликвидност (коефицент за платежоспособност)

1,6426

1,7583

1,2033

0,8596

0,1158

-0,5550

-0,3437

Можем да забележим, че промените в развитието на текущата и бързата ликвидност са почти идентични. Докато кеш коефицентът нараства с по-бързи обороти, което може да се забележи най-ярко при скока му от 0.14 на 0.44 през 2001год., което е нарастване от над 300%.

 

 1.   Анализ на коефициента 'текуща ликвидност' (коефицент за платежоспособност) на RAOUES of Russia. Установяване на влиянието на преките фактори върху изменението на степента на текуща ликвидност.

Въз основа на получените резултати от предходната точка, може да се направи извода, че текущата ликвидност на холдинга намалява с течение на времето (от1,6426 през 1999год. до 0,8596 през 2002год.).  Върху понижената степен на текущата ликвидност оказват влияние следните фактори от първо ниво:

Краткотрайните активи намаляват през 2002год. в сравнение с 2001год с -26130млн. рубли, което води до намаляване на коефициента на текуща ликвидност с -0.3437пп. Това намаление отчасти се компенсира с намаление и на  краткосрочните пасиви с -5158млн. рубли, което води до частично компенсиране на ефекта от намаление на краткотрайните активи с 0.1071пп.

Можем да направим извода, че коефицентът на текуща ликвидност е намалял през 2002 год. благодарение на намаляванео на краткотрайните активи, което не се кмпенсира с намалението на краткосрочните пасиви.

През 2001год. коефицентът отново  намалява с -0.555пп и отново поради намаляване на краткотрайните активи, на които се дължи намаление от -1.3035пп. Това намаление се компенсира, но отново само частично с намаление на сумата на краткосрочните пасиви, което води до нарастване на  коефицентът с 0.7485пп. Компексното влияние на двата фактора е сбор от поотделното им влияние и е в размер на -0.555пп.

За разлика от 2002 и 2001год, през 2000год коефицентът нараства с 0.1158пп. Това се дължи на нарастване на краткотрайните активи и на намаляване на краткосрочните пасиви на холдинга.

Влиянието на факторите по години е систематизирано в таблици:

Текуща ликвидност (коефицент за платежоспособност)

 

2002

0,8596

 

условна степен

1,310387661

 

2001

1,2033

 

Изменение

-0,3437

 

 

 

 

Влияние на Краткотрайни активи

-0,4508

 

Влияние на Краткосрочни пасиви

0,1071

 

Комплексно влияние

-0,3437

Текуща ликвидност

2000

1,7583

условна степен

0,454809018

2001

1,2033

Изменение

-0,5550

 

 

Влияние на Краткотрайни активи

-1,303505431

Влияние на Краткосрочни пасиви

0,7485

Комплексно влияние

-0,5550

Текуща ликвидност

1999

1,6426

условна степен

1,714889447

2000

1,7583

Изменение

0,1158

 

 

Влияние на Краткотрайни активи

0,072334009

Влияние на Краткосрочни пасиви

0,0434

Комплексно влияние

0,1158

 1.  Анализ на коефициента 'бърза ликвидност' на RAO “UES of Russia”.

Установяване на влиянието на преките фактори върху изменението на степента на бърза ликвидност.

Коефиентът на бърза ликвидност нараства в продължение на 3 години - от 1999 до 2001год. През последната анализирана година - 2002, той турпи понижение в сравнение с предходните 3 години. Промените в стойността му се дължат на влиянието на факторите:

Комплексното влияние на трите фактора за 2002 год. а в сравнение с 2001год. е намаляване на стойността на коефициента с -0.3423пп. Намалението на краткотрайните активи води до намаляване на коефициента с -0.4140пп, което намаление се компенсира с намаляване на материалните запаси, които оказват влияние в посока нарастване на коефициента с 0.0032пп. Намалението се компенсира също частично - нарастване с 0.0685пп, с намаляване на краткосрочните пасиви. Най-голямо влияние върху стйността на бързата ликвидност през 2002год. оказва намаляването на размера на краткотрайните активи.

Бърза ликвидност

 

2001

1,1800

 

условна степен 1

1,183235373

 

условна степен 2

0,7693

 

2002

0,8377

 

изменение

-0,342263577

 

 

 

 

Влияние на Материални запаси

0,0032

 

Влияние на Краткотрайни активи

-0,4140

 

Влияние на Краткосрочни пасиви

0,0685

Бърза ликвидност

 

2000

1,7017

 

условна степен 1

1,66815704

 

условна степен 2

4,5619

 

2001

1,1800

 

изменение

-0,521672184

 

 

 

 

Влияние на Материални запаси

-0,0335

 

Влияние на Краткотрайни активи

2,8937

 

Влияние на Краткосрочни пасиви

-3,3819

Бърза ликвидност

 

1999

1,6012

 

условна степен 1

1,588290508

 

условна степен 2

1,6299

 

2000

1,701659827

 

изменение

0,100463066

 

 

Влияние на Материални запаси

-0,0129

 

Влияние на Краткотрайни активи

0,0416

 

Влияние на Краткосрочни пасиви

0,0718

 1.   Анализ на 'кеш коефицент' на RAO “UES of Russia”. Установяване на влиянието на преките фактори върху изменението на степента на кеш коефициента.

Кеш коефициентът на RAOUES of Russia нараства до 2001год. след което бележи слабо намаляване през 2002год. Влияние върху стойността му оказват следните фактори:

Кеш коефициентът намалява с -0.023пп поради намаляване на краткосрочните финансови инвестиции (намалява с -0.0845пп). Това намаляване се неутрализира частично с нарастването на паричните средства, под чието влияние изследвания коефицент нараства с 0.0277пп. Предходните години коефицентът е с по-високи стойности. През 2001год. стойността му е 0.4142, което е с -0.023пп по-ниско от предходната 2000 год. Увеличаването се дължи главно на намаляване на краткосрочните финансови инвестиции (-1.3385пп), а по-малкйо влияние оказват нарастванео на паричните средства и намаляването на краткосрочните пасиви (пораждат намаление съответно със 0.2121 и 1.2481пп). През 2000 година коефицентът също е претърпял повишаване със комплексно влияние на 3те основни фактора от 0.09580пп. Този път краткосрочните финансови инвестициии и парични средства нарстват, а краткосрочните пасиви намаляват, като резултатът е положително влияние и на трите фактора.

Кеш коефицент

 

2001

0,4355

 

условна степен 1

0,351008381

 

условна степен 2

0,3787

 

2002

0,4124

 

изменение

-0,0230642

 

 

 

 

Влияние на Краткосрочни финансови инвестициии

-0,0845

 

Влияние на Парични средства

0,0277

 

Влияние на Краткосрочни пасиви

0,0337

Кеш коефицент

 

2000

0,1350

 

условна степен 1

1,473448888

 

условна степен 2

1,6835

 

20001

0,4355

 

изменение

0,300474099

 

 

 

 

Влияние на Краткосрочни финансови инвестициии

1,3385

 

Влияние на Парични средства

0,2101

 

Влияние на Краткосрочни пасиви

-1,2481

Кеш коефицент

 

1999

0,0392

 

условна степен 1

0,117740232

 

условна степен 2

0,1293

 

2000

0,1350

 

изменение

0,09580304

 

 

 

 

Влияние на Краткосрочни финансови инвестициии

0,0786

 

Влияние на Парични средства

0,0116

 

Влияние на Краткосрочни пасиви

0,0057

 1.  Детайлизация на влиянието на преките фактори от второ ниво.

Общото влияние на преките фактори от първо ниво (промени в сумата на краткотрайните активи и промени в сумата на краткосрочните пасиви) може да се дължи на позитивното или негативно влияние на отделни техни съставни елементи, които могат да се определят като преки фактори от следващо ниво. Рзаглеждаме влиянието на всеки един компонент от сбора на краткотрайните активи и сбора на краткосрочните пасиви, който оказва влияние върху стойностите на текущата и бързата ликвидност и влиянието на компонентите на краткосрочните пасиви върку стойността на кеш коефициента. Влиянието им е систематизирано в таблици:

Текуща ликвидност

Най-голямо влияние сред съставните части на краткотрайните активи на RAOUES of Russia върху текущата ликвидност имат дебиторските задължения, чието влияние от 2002 до 1999год е съответно -0,4028пп, -0,5664пп, -0,1334пп. Също големо влияние оказват и краткосрочните финансови инвестиции за същия период -0,0920пп, -0,60290пп, 1366пп. Откроява се тенденция на негативно влияние (макар с намаляващи темпове) на дебиторските задължения, докато краткосрочните финансови инвестиции имат влияние от разнопосочен характер.

Краткосрочните пасиви като цяло имат положителен ефект Краткосрочни кредиторски задължения са тези които оказват най-голямо влияние съответно с 0,1258пп,  0,5707пп и 0,0510пп.


Текуща ликвидност

2002-2001

2001

2002

Изменение

Комплексно влияние на КА

2002-2001

2001

2002

Изменение

Комплексно влияние на КП

Краткотрайни активи

 

 

-26 130

-0,4508

Краткосрочни пасиви

 

 

-5 158

0,1071

Запаси

1472

1267

-      205,00    

-0,0035

Краткосрочни заемни средства

11963

13032

1 069

-0,022192367

Вземания от продажби

1302

2302

   1 000,00    

0,0173

Краткосрочни кредиторски задължения

50732

44672

-6 060

0,125805187

Дебиторски задължения

45693

22348

-  23 345,00    

-0,4028

Задължения към акционерите

308

94

-214

0,004442625

Краткосрочни финансови инвестиции

23694

18363

-   5 331,00    

-0,0920

Получени аванси

50

165

115

-0,002387392

Парични средства

3793

5541

   1 748,00    

0,0302

Резерви за бъдещи плащания

68

-

-68

0,001411675

Други оборотни активи

-

3

          3,00    

0,00005

 

 

 

 

 

Текуща ликвидност

2001-2000

2000

2001

Изменение

Комплексно влияние на КА

2001-2000

2000

2001

Изменение

Комплексно влияние на КП

Краткотрайни активи

 

 

47 246

-1,3035

Краткосрочни пасиви

 

 

46 794

0,7485

Запаси

925

1472

      547,00    

-0,0151

Краткосрочни заемни средства

981

11963

10 982

0,175663869

Вземания от продажби

416

1302

      886,00    

-0,0244

Краткосрочни кредиторски задължения

15050

50732

35 682

0,570755616

Дебиторски задължения

25163

45693

  20 530,00    

-0,5664

Задължения към акционерите

7

308

301

0,004814681

Краткосрочни финансови инвестиции

1841

23694

  21 853,00    

-0,6029

Получени аванси

250

50

-200

-0,003199123

Парични средства

363

3793

   3 430,00    

-0,0946

Резерви за бъдещи плащания

39

68

29

0,000463873

Други оборотни активи

-

 

-

-

 

 

 

 

 

Текуща ликвидност

2000-1999

1999

2000

Изменение

Комплексно влияние на КА

2000-1999

1999

2000

Изменение

Комплексно влияние на КП

Краткотрайни активи

 

 

709

0,0723

Краткосрочни пасиви

 

 

-5 158

0,0434

Запаси

705

925

      220,00    

0,0224

Краткосрочни заемни средства

11963

13032

1 069

-0,008999869

Вземания от продажби

155

416

      261,00    

0,0266

Краткосрочни кредиторски задължения

50732

44672

-6 060

0,051018904

Дебиторски задължения

26471

25163

-   1 308,00    

-0,1334

Задължения към акционерите

308

94

-214

0,001801658

Краткосрочни финансови инвестиции

502

1841

   1 339,00    

0,1366

Получени аванси

50

165

115

-0,000968181

Парични средства

166

363

      197,00    

0,0201

Резерви за бъдещи плащания

68

-

-68

0,000572489

Други оборотни активи

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Бърза ликвидност

Сред краткотрайните активи дебиторските задължения оказват най-силно влияние вжрхъ стойността на коефициента: -0,3698пп, 1,2574пп, и  -0,0767пп.(2002-1999год).

Сред пасивите краткосрочни кредиторски задължения са от най-голямо значение:0,0804пп,  -2,5788пп и 0,0843пп.

Бърза ликвидност

2002-2001

2001

2002

Изменение

Комплексно влияние на КА

2002-2001

2001

2002

Изменение

Комплексно влияние на КП

Краткотрайни активи

 

 

-26 130

-0,4140

Краткосрочни пасиви

 

 

-5 158

0,0685

Запаси

1472

1267

-      205,00    

-0,0032

Краткосрочни заемни средства

11963

13032

1 069

-0,014187466

Вземания от продажби

1302

2302

   1 000,00    

0,0158

Краткосрочни кредиторски задължения

50732

44672

-6 060

0,080426607

Дебиторски задължения

45693

22348

-  23 345,00    

-0,3698

Задължения към акционерите

308

94

-214

0,002840147

Краткосрочни финансови инвестиции

23694

18363

-   5 331,00    

-0,0845

Получени аванси

50

165

115

-0,001526247

Парични средства

3793

5541

   1 748,00    

0,0277

Резерви за бъдещи плащания

68

-

-68

0,000902477

Други оборотни активи

-

3

          3,00    

0,00005

 

 

 

 

 

Бърза ликвидност

2001-2000

2000

2001

Изменение

Комплексно влияние на КА

2001-2000

2000

2001

Изменение

Комплексно влияние на КП

Краткотрайни активи

 

 

47 246

2,8937

Краткосрочни пасиви

 

 

46 794

-3,3819

Запаси

925

1472

      547,00    

0,0335

Краткосрочни заемни средства

981

11963

10 982

-0,793692919

Вземания от продажби

416

1302

      886,00    

0,0543

Краткосрочни кредиторски задължения

15050

50732

35 682

-2,578815402

Дебиторски задължения

25163

45693

  20 530,00    

1,2574

Задължения към акционерите

7

308

301

-0,021753922

Краткосрочни финансови инвестиции

1841

23694

  21 853,00    

1,3385

Получени аванси

250

50

-200

0,014454433

Парични средства

363

3793

   3 430,00    

0,2101

Резерви за бъдещи плащания

39

68

29

-0,002095893

Други оборотни активи

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Бърза ликвидност

2000-1999

1999

2000

Изменение

Комплексно влияние на КА

2000-1999

1999

2000

Изменение

Комплексно влияние на КП

Краткотрайни активи

 

 

709

0,0416

Краткосрочни пасиви

 

 

-5 158

0,0718

Запаси

705

925

      220,00    

0,0129

Краткосрочни заемни средства

11963

13032

1 069

-0,014875635

Вземания от продажби

155

416

      261,00    

0,0153

Краткосрочни кредиторски задължения

50732

44672

-6 060

0,084327736

Дебиторски задължения

26471

25163

-   1 308,00    

-0,0767

Задължения към акционерите

308

94

-214

0,00297791

Краткосрочни финансови инвестиции

502

1841

   1 339,00    

0,0786

Получени аванси

50

165

115

-0,001600279

Парични средства

166

363

      197,00    

0,0116

Резерви за бъдещи плащания

68

-

-68

0,000946252

Други оборотни активи

-

-

-

-

 

 

 

 

 


Кеш коефицент

Краткосрочни кредиторски задължения са тези които оказват най-голямо (макар и не чак толкова значително) влияние сред краткосрочни пасиви: 2001-2002год - 0,0396; 2000-2001год.  -0,9517 и не оказват влияние от 1999 до 2000год.

Кеш коефицент

2002-2001

2001

2002

Изменение

Комплексно влияние на КП

Краткосрочни пасиви

 

 

-5 158

0,0337

Краткосрочни заемни средства

11963

13032

   1 069,00    

-0,0070

Краткосрочни кредиторски задължения

50732

44672

-   6 060,00    

0,0396

Задължения към акционерите

308

94

-      214,00    

0,0014

Получени аванси

50

165

      115,00    

-0,0008

Резерви за бъдещи плащания

68

-

-        68,00    

0,0004

Кеш коефицент

2001-2000

2000

2001

Изменение

Комплексно влияние на КП

Краткосрочни пасиви

 

 

46 794

-1,2481

Краткосрочни заемни средства

981

11963

  10 982,00    

-0,2929

Краткосрочни кредиторски задължения

15050

50732

  35 682,00    

-0,9517

Задължения към акционерите

7

308

      301,00    

-0,0080

Получени аванси

250

50

-      200,00    

0,0053

Резерви за бъдещи плащания

39

68

        29,00    

-0,0008

Кеш коефицент

2000-1999

1999

2000

Изменение

Комплексно влияние на КА

Краткотрайни активи

 

 

-5 158

0,0057

Краткосрочни заемни средства

11963

13032

   1 069,00    

0,0000

Краткосрочни кредиторски задължения

50732

44672

-   6 060,00    

0,0000

Задължения към акционерите

308

94

-      214,00    

0,0000

Получени аванси

50

165

      115,00    

0,0000

Резерви за бъдещи плащания

68

-

-        68,00    

0,0000

 1.   Изводи

Moody's Investors Service прогнозират подобрения в задлъжнялостта на компаниите и подобряване на ликвидността, т.е. на коефицентите за ликвидност в Русия. Това предполага и подобряване на коефицентите за ликвидност на , изразяващо с е в намаляване на краткосрочните пасиви на RAOUES of Russia.

Можем също да срвним и коефицентите за обща и текуща ликвидност за 2002год. на RAOUES of Russia с тези на бългаската електрическа компания. Обаща ликвидност е 1.51%, а бързата ликвидност е 1.23%. Коефицентите са доста по-високи, което обаче не означава че изпитва ликвиден излишък,а по-скоро можем да го отдадем на макроикономическите условия в Русия.

2003год. отбелязва засилваща се руска икономика, показваща добри темпове на нарастване на БВП, както и разумна държавна политика и въвеждането на стабилна структурна реформа. По предварителни статистически данни, БВП показва ръст на икономиката от 7.3%Голямо значение за благоприятната икономическа атмосфера в страната оказваше и ситуацията на петролния пазар. По информация на информационната агенция Ройтерс, обемът на добива на нефт през 2003 г. е нараснал с 11% до 421.4 млн. т (8.43 млн. бар. на денонощие), а износът чрез системата Транснефт - на 12.6% до 150.5 млн. т (3 млн. бар. на денонощие). Общия ръст на експорта на нефт се е увеличил на 16% до 232 млн. т (4.6 млн. бар. денонощие). Прогнозите за 2004 г. са за ръст от 7,4%.По оценка на Централната банка на Руската Федерация положителното салдо на търговския баланс на Русия за 2003г. възлиза на $59,6 млрд., което е почти с 29% повече от 2002 г., когато този показател е бил $46,3 млрд. Съгласно тези данни, обема на експорта през 2003г. е достигнал рекордно историческо ниво, като той се оценява на $134,4 млрд., което превишава нивото от 2002 г. ($107,3 млрд.) с почти 25%. С малко по-малко - с около 23% - е нараснал обема на вноса през 2003 г., който се е увеличил до 74,8 млрд. срещу 61,0 млрд. през 2002г. Максимален размер на положителното салдо на търговския баланс на Руската Федерация е отбелязан през 2000 г., когато показателят е достигнал $60,2 млрд. Обявената за 2003г. инфлация в Русия бе 10-12%. Федералното правитество прогнозира инфлацията през 2004г. да бъде на ниво 8-10%.След въвеждането на новия данъчен закон през Януаруи 2002, чужденците които търгуват на Руските фондови борси не дължат данък върху капиталовата печалба. Единствено в случаите, когато даден инвеститор притежава акции на компании инвестирали повече от 50% от активите си в недвижими имоти, печалбата от промяна на цените на акциите се облага с 20% данък. Това предполага привличане на повече чуждестранни инвеститори.

 Тази развиваща се макроикономическа среда предполага и нарастване на обема на производство и оборотите на капитала на RAOUES of Russia, което пък от своя страна води до понижаване коефицентите на ликвидност.

 1.  Приложение:

Баланс на RAO “UES of Russia”, млн. рубли

Баланс

01.1.2000

01.1.2001

01.1.2002

31.12.2002

Активи

166 911

184 887

326 981

341 151

Дълготрайни активи

Нематериални активи

17

31

-

-

Материални активи

42 343

50 080

117 926

47 718

Инвестиции в необоротни активи

12 810

15 872

20 272

19 996

Дългосрочни финансови инвестиции

83 742

90 196

112 829

223 613

Краткотрайни активи

Запаси

705

925

1 472

1 267

Вземания от продажби

155

416

1 302

2 302

Дебиторски задължения

26 471

25 163

45 693

22 348

Краткосрочни финансови инвестиции

502

1 841

23 694

18 363

Парични средства

166

363

3 793

5 541

Други оборотни активи

-

-

-

3

Пасиви

166 911

184 887

326 981

341 151

Собствен капитал

Основен капитал

21 558

21 558

21 558

21 558

Допълнителен капитал

108 596

123 693

193 613

127 271

Резерви

142

3 234

3 234

3 234

Задължения към социално осигуряване

206

46

12

-

Неразпределена печалба от минали години

18 220

16 870

22 599

87 415

Неразпределена печалба от текущия период

-

-

-

31 427

Дългосрочни пасиви

Дългосрочни вземания

1 095

3 043

15 598

4 623

Дългосрочни кредиторски задължения

982

0

7 085

7 604

Краткосрочни пасиви

Краткосрочни заемни средства

4 605

981

11 963

13 032

Краткосрочни кредиторски задължения

12 275

15 050

50 732

44 672

Задължения към акционерите

70

7

308

94

Получени аванси

58

250

50

165

Резерви за бъдещи плащания

38

39

68

-

Други пасиви

48

116

161

56The Company's profit and loss statement**

   

   

million roubles

   

2001

2002

Net Revenues (from sales of products, works and services) (net of value added tax and other similar obligatory payments)

22175

38611

   

   

   

Cost of sold goods, products, works, services

7484

10061

Commercial expenditures

178

354

Management expenditures

1 644

2 246

Gross profit

12 869

25 950

Interest receivable

33

73

Interest payable

243

403

Earnings from equity interest in other companies

480

1 191

Other operating income

21 610

49 944

Other operating expenses

22 878

50 803

Other non-operational income

711

570

Other non-operational expenses

2 191

2 908

Profit before taxation

10 391

23 614

Profit tax and other similar obligatory payments

3 993

10 850

Profit from normal activity

6 398

12 764

Exceptional income

1

29

Exceptional expenses

16

16

Retained profit in the accounting period

6 383

12 777

PROFIT AND LOSS STATEMENT (PRODUCT DISPATCHED)*

Million Roubles

  

1999

2000

Net Revenues (from products,works and services) (net of value added tax and other similar obligatory payments)

13307

21879

Productions,sales and distribution costs

5716

9010

Gross profit

7591

12869

Interest receivable

4

34

Interest payable

595

243

Earnings from equity interest in other companies

202

480

Other operating income

2890

21906

Other operating expenses

3471

22753

Other non-operational income

6621

12293

Other non-operational expenses

595

710

Profit in the accounting period

568

2583

Profit tax and other similar obligatory payments

6648

10420

Profit (loss)from normal activity

1625

3993

Exceptional income

5023

6427

Exceptional expenses

   -

2

Retained profit in the accounting period

56

16

Retained profit in the accounting period

4967**

6413**


**Including target investment means
* unaudited


2 381


5 975Търси за: анализ ликвидността | текуща ликвидност | бърза ликвидност | изводи | приложения

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker