Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТСВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТФИНАНСИ

РЕФЕРАТ

по

Финансови пазари

на тема:

ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР

2006

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ 3

2. УЧАСТНИЦИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ 3

3. ВИДОВЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ 4

4. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДОВЕ 6

5. ЗНАЧЕНИЕ, МЯСТО И РОЛЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ 9

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

         

Финансовите пазари са съвкупно понятие, зад което се крият много различни пазари. Те представляват местата или съвкупността от отношения, свързани с покупко - продажбата на ценни книги, нар. още финансови инструменти. Единственият финансов пазар свързан с определено място е фондовата борса. Другите пазари са неприсъствени пазари.

         В Република България подобно на други европейски страни има банки, които осъществяват влогови, кредитни (заемни) операции и операции с ценни книжа. Почти всички от тези операции се извършват на финансовите пазари.

          Финансовите пазари възникват в резултат от факта, че във всеки момент от време едни икономически субекти (агенти) разполагат със свободни парични средства, а други се нуждаят от парични средства. Първата група предоставя временно свободните си парични средства на втората, с което увеличава доходите си, а втората група набира капитал, с който може да развива стопанската си дейност и да реализира печалба.

        Финансовите пазари представляват търговските връзки между предлагащите пари и възможности за набиране на капитал и търсещите ги субекти. Чрез тях се извършва т. нар. пряко финансиране на икономиката.

………………………………………….

     Има различни видове финансови пазари.

 …………………………………………...

4. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДОВЕ

       На финансовите пазари се търгува с различни финансови инструменти - ценни книжа. Това са документи с определени от закона форма и съдържание, които осигуряват на притежателите си определени права. Използват се от емитентите за набиране на различен по характер капитал, а от инвеститорите - за доходоносно влагане на свободните им парични ресурси. Най - често финансовите инструменти се делят на търгувани на паричния пазар и търгувани на капиталовия пазар, т.е. на краткосрочни и дългосрочни. 

       Най - често търгуваните финансови инструменти на паричния пазар са:

………………………………………………

5. ЗНАЧЕНИЕ, МЯСТО И РОЛЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

        Животът поражда непрекъснато нови видове финансови инструменти, а те от своя страна - нови видове финансови пазари. Финансовият пазар като цяло и всички негови разновидности обаче не биха могли да функционират пълноценно без наличието и участието на банките в пазарните процеси. Значението и ролята на банките на финансовите пазари е голямо. Чрез тях се осъществява пряко финансиране на икономическите агенти. На първичните пазари те съдействат за пласирането на различни финансови инструменти, като могат да имат и собствени емисии. А на вторичните пазари подпомагат дружествата  и фирмите с цел да облекчат достъпа им до фондовата борса.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Йовкова Й., Банково - финансов мениджмънт; София - 2002г.

Темата е изготвена 11.2006г.

Темата съдържа графика.

Ключови думи:

характеристика и видове на финансовите пазари, финансови инструменти, емитенти, инвеститори и посредници, капиталов пазар, ценни книжа, емисионен курс, облигации, лихвен процент, банкови и потребителски кредит, хеджиране, финансови фючърси


Търси за: характеристика видове финансовите пазари | финансови инструменти | емитенти | инвеститори посредници | капиталов пазар | ценни книжа | емисионен курс | облигации | лихвен процент | банкови потребителски кредит | хеджиране | финансови фючърси

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker