Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

 

 

На тема:

Финансово управление на предприятията с общинско участие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.. 3

 

ПЪРВА ГЛАВА. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.. 6

1. Общ макроикономически анализ на страната. 6

2. Същност и особености на приватизацията. 17

2.1. Обща характеристика и видове приватизационни сделки. 17

2.2. Основни етапи в приватизацията на държавна и общинска собственост. 21

3. Финансово и институционално разпореждане на общината с дялови предприятия. 27

 

ВТОРА ГЛАВА. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕД 2004 ГОДИНА.. 35

1. Нормативна база – Наредба за правата на Общината върху общинската част от капитала на търговските дружества и предприятия. 35

2. Финансови взаимоотношения между държавните органи и органите на местното самоуправление и държавните и общинските предприятия. 44

3. Финансово разпределение на общински средства в предприятия с общинско участие. Приходи-разходи по системата Община-Предприятие-Община. 52

4. Финансово управление на инвестиционната дейност. Насоки за развитие. 58

5. Финансово управление на трудовите възнаграждения. Насоки за развитие. 61

6. Управление н общинските предприятия в Столична община – кратък преглед. 67

 

Заключение. 75

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 79

 

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 81

 

………………………………..

 


ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

Развитието на демократичните процеси след 1989 г. създаде условия за преодоляване на централно-плановото управление на икономиката, децентрализиране на властта и на процеса за вземане на решения и разширяване на автономията на местно равнище.

Според Конституцията на Република България "общината е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление". Територията на общината е територия на включените в нея кметства или населени места. Тя е юридическо лице със своя собственост и самостоятелен бюджет. Този статут на общината създава възможност тя да бъде пълноправен субект на гражданското право.

Визията за развитие на общината представя колективното виждане на общността в дългосрочен период и стремежът на жителите да бъдат част от този процес.

Проблемите на централизацията и децентрализацията в управлението на общините са пряко свързани с цялостния процес на демократизацията на обществото. Степента на децентрализацията отговаря на степента на социално-икономическото развитие на една страна и е отражение на степента на демократизацията, националната специфика и зрелостта на гражданското общество. Тя определя насоките за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, областното и общинското равнище на управление, целящи по-ефективното и качествено предоставяне на услуги на гражданите. Децентрализацията е процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от държавните органи към общината за укрепване на местното самоуправление. Централната власт прехвърля права на общините да предоставят специфични местни услуги, отговорността да определят тяхното количество и качество, както и всички останали въпроси, свързани с тяхното управление и финансиране.

Формирането на ефективна икономика на териториалните единици е многостранен и сложен процес.

Развитието на една или друга стопанска дейност задължително се преценява от наличните природни и човешки ресурси- показатели като суровиноемкост, енергоемкост, трудоемкост, производствени връзки, транспортни разходи, потребление.

Големият въпрос в условията на пазарно стопанство е да се открие съотношението между централните подходи и регулатори и местните механизми на регионалното пазарно стопанство. Икономическите механизми за регионално въздействие намират все по- голямо приложение и включват: субсидиране на инвестициите, разширяване мрежата от нови работни места, финансово-кредитни, данъчни и други облекчения за инвестициите, разширяване участието на частния бизнес в конкретните регионални програми и т.н.

В условията на пазарна икономика се създадоха и предпоставки за децентрализация на производството и търговията чрез образуваните малки и средни дружества със и без общинско и държавно участие, в резултат на което се засили стопанската и търговска дейност и в малките общини.

Стопанската функция на общината е свързана с компетентността на общините по отношение на общинското имущество, общинските фирми, общинското финансово стопанство, благоустрояването, комуналното стопанство – водоснабдяване и канализация, топлофикация, улици и площади, паркове, градини, улично осветление, озеленяване, общински транспорт, общински перални, хотели, гаражи и гробища.

Икономиката в общината има комплексен характер и може да се разглежда в четири направления:

·      Стопанско

·      Търговско

·      Финансово

·      Комунално-битово.

Стопанската дейност на общините, при новите икономически условия, би следвало да намалява, като общинските фирми се приватизират частично или цялостно. Стопанската дейност на отделните общини не бива да се подценява като се разглежда и анализира само в контекста на отделна община, а като икономическо обединение на отделни общини в район. Именно икономическото (а и политическото) райониране и обединение способства за изграждане на общината като отделна самостоятелна единица и възможността като цяло за децентрализация в управлението.

В по-голяма степен трябва да се развие съвместната дейност на общината с други фирми и организации. Съвместната дейност се простира не само в рамките на общината, но и в икономическия район. Особено внимание би следвало да се обърне на отдаване на общинското имущество под наем, за да може да се използва по- ефективно и да допринася за увеличаване на приходите по общинския бюджет. Необходимо е също така да се усъвършенствува нормативната база за определяне размера на наема, контрола по неговото събиране, отчитане и т.н.

Приоритетно би следвало да се развива строителството на обекти за водоснабдяване, канализация на градските улици и др. Голям проблем за общината е осигуряване на населението с паркинги и гаражи.

Финансовото стопанство е функция на общината, свързана с финансите на местните органи на управление. Ниските приходи по местните бюджети, регламентирани от държавата, лишават общините от възможността да изпълняват своите функции, за това регламентирането на разширяване на компетентността на общините би довела до едно по-добро функциониране на административно-териториалната единица.

Целта на дипломната работа е да докаже ефективността на управление на предприятията с общинско участие, както и да се направи анализ на възможностите и пречките, които са пред общините в процес на приватизация и децентрализация.

Обект на анализа са предприятията с общинско участие, останали след процесите на приватизация в страната и в частност предприятията с общинско участие в Община София.

Методите на анализ са теоретичен и практически анализ на приватизационните процеси, както и реалното управление на предприятията с общинско участие.

С оглед актуалността на темата са използвани информационни източници, обединени в няколко групи – интернет сайтове по проблемите на Столична Община, данни за годишното изпълнение на общинския бюджет по сектори и направления, икономическа литература, закони, правилници и наредби, статии, анализи и коментари от периодичния печат.

 

 

…………………………………………

 

 

3. Финансово разпределение на общински средства в предприятия с общинско участие. Приходи-разходи по системата Община-Предприятие-Община.

Нормативната уредба относно финансовото разпределение на средствата от предприятия с общинско участие има за цел да определи редът и начинът за формиране приходите от приватизацията на: дялове и акции; обособени части от търговски дружества; общински нежилищни имоти, които са предназначени за стопански цели, както и незавършени обекти на строителството, съгласно чл. 1, ал. 2 на Закона за приватизация и следприватизационен контрол / ЗПСК/ и тяхното разпределение, съобразно ал. 1 и ал. 2 на чл. 10 от ЗПСК.

Общината чрез наредба определя редът и начинът за формиране и управление на приходите, получени в резултат на дейности, съпътствуващи приватизационния процес, като: приходи от продажба на меморандуми, тръжна и конкурсна документация; задържани като санкции депозити за несключени договори; неустойки за поети, но неизпълнени задължения по приватизационни договори и други подобни и тяхното разпределение, съобразно ал. 3 от чл. 10 на ЗПСК.

Общинският съвет в качеството си на орган по чл. 3 от ЗПСК ръководи цялостната дейност по приватизацията на общинското участие в търговски дружества, обособени части, общински нежилищни имоти, незавършени обекти на строителството, както и формирането и управлението на приходите, получени от приватизацията и дейностите съпътствуващи приватизационния процес.

На основание чл. 4,ал. 2 от ЗПСК Общинският съвет упълномощава Общинската агенция за приватизация /ОбАП/ да извършва дейността по формирането, разпределението и управлението на приходите, получени от приватизацията и дейностите съпътствуващи приватизационния процес, при спазване на разпоредбите, определени от ЗПСК, Правилника за дейността на ОбАП, тази Наредба и решенията на Общинския съвет, за всеки конкретен случай.

Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътствуващи приватизационния процес се разходват в съответствие с разпоредбите на чл. 10 на ЗПСК, както следва:

(1) 91 на сто от паричните постъпления се използуват за инвестиционни цели с решение на Общинския съвет, включително за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/, със социално предназначение и погасяване на кредити за незавършени обекти на строителството; тези средства не могат да се ползуват за текущи разходи;

(2) 9 на сто от паричните постъпления се използуват за покриване на разходите, свързани с приватизацията, включително за издръжка на специализираните органи, свързани с приватизацията и придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални активи по ред, определен с тази наредба;

(3). Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които общината не е едноличен собственик на капитала, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост.

За обслужването на приватизационните действия, които са определени със ЗПСК и приетите към него поднормативни актове ОбАП разкрива и води следните сметки:

(1) набирателна сметка за депозити за приватизация - приходна;

(2) сметка "100 процента парични постъпления от приватизация" - приходна;

(3)сметка "9 на сто - покриване на разходите за приватизация" - приходна

Формиране на приходи от приватизацията. Паричните постъпления от приватизацията и дейностите, съпътствуващи приватизационния процес се формират както следва:

1. Депозити за обекти на приватизацията.

2.Вноски от купувача, представляващи разликата между определената цена /първата вноска при разсрочена схема на плащане/ и внесения депозит.

3. Дължими вноски по сключени договори - при разсрочена схема на плащане.

4. Неустойки за поети, но неизпълнени договорни задължения.

5. Задържани като санкция депозити при отказ на купувача от договорените условия за продажба.

6. Продажба на информационни меморандуми, тръжна и конкурсна документация.

7. Рекламна и издателска дейност, свързана с организацията на приватизационния процес.

Събиране на приходи от приватизацията. Общинската агенция за приватизация осигурява събирането на приходите в определения срок, съгласно ЗПСК и подписаните договори. Всички депозити на кандидатите за участие в търгове и конкурси постъпват в специална набирателна /депозитна/ сметка на ОбАП. След приключване на търговете, /конкурсите/ Об АП:

1. Възстановява депозитите на неспечелилите участници по посочена от тях сметка.

2. Превежда депозитите на спечелилите участници, които са платили договорената цена в определения срок в сметка "100 процента парични постъпления от приватизацията".

3. Задържа депозитите на спечелилите участници, които не са платили договорената цена в определения срок и превежда същите в сметка "Разходи за приватизацията".

4. Депозитите на участниците, подали жалба по реда на ЗАП, остават в набирателната сметка до получаване на влязло в сила съдебно решение, след което се разпределят по указания по-горе ред.

Общинската агенция за приватизация предприема необходимите мерки за своевременно осигуряване на всички договорени плащания, включително: първоначални, разсрочени и окончателни вноски, заедно с предвидените по договор лихви, санкции и неустойки.

 

 

………………………………..

 

 

Заключение

Процесът на приватизация през последните години се характеризира и с предоставянето на услуги на концесия на частни компании и със създаването на смесени предприятия с миноритарно държавно или общинско участие. Предметът на дейност на голяма част от тях е производство на стоки или оказване на услуги, ползващи се от голяма част от обществото. В процеса на управлението им често възникват трудности за управляващите публичния сектор и особено при определянето и спазването на поетите отговорности и подотчетността за изпълнението на дейността от страна на мажоритарните частни собственици.

Опитът през последните години показва, че ефективното управление на съвместните предприятия с миноритарно държавно участие, но с голяма обществена чувствителност към оказваните услуги (водоснабдяване, смето-събиране и др.), изисква създаването на модерна система за вътрешен контрол. Чрез нея могат да бъдат използвани всички благоприятни възможности за подобряване на изпълнението на дейността при минимизиране на риска за непостигане на поставените цели.

А целите могат да бъдат насочени към по-икономично и ефективно осъществяване на качествени услуги на всички граждани от страна на държавните и общински предприятия и институции.

Модерната система за вътрешен контрол в предприятията с миноритарно държавно участие би могла да се характеризира посредством:

·                    Ефективна контролна среда

·                    Система за вътрешен контрол

·                    Технология за прилагане и функциониране на системата за вътрешен контрол

Общинска собственост са:

1. имотите и вещите, определени със закон;

2. имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със закон;

3. имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условия и по ред, определени със закон;

4. имотите и вещите, дарени или завещани на общината;

5. имотите и вещите, придобити от общината с доброволен труд и/или с парични средства на населението;

6. имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие;

7. имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.

Общинската собственост е публична и частна.

Публична общинска собственост са:

1. имотите и вещите, определени със закон;

2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна собственост на общината.

Имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.

 

 

…………………………….

 

 


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.  Ангелов, Иван - “Икономиката на България до 2006 г.”; БАН.

2.  Адамов, Величко “Финансиране на фирмата чрез капиталовите пазари”; София, Абагар 1996 г.

3.  Баева, Бистра “Корпоративно управление от мощните корпорации към икономиките в преход”; Принцепс, София, 2001 г.

4.  Варамезов - сп. “Банки, инвестиции, пазари”; кн. 7/2006 г.; СА “Д. А. Ценов” - Свищов.

5.  Видев, Спас, За парите, лихвите и ценните книжа, Пловдив, Технологика, 1994 г.

6.  Грозданов, Борис, Финанси, част втора, Корпоративни финанси, Велико Търново, АБАГАР, 1998 г.;

7.  Илиев, Й., Преструктуриране на собствеността, изд. „Стопанство”, С. Л999.

8.  Илиев, Й., Организационно-управленски аспекти на преструктурирането на собствеността в промишлеността, дисертационен труд, С, 1999.

9.  Илиев, Й., Българският модел на масова приватизация, международен симпозиум, Дрезден - ФРГ, дек. 1996.

10.  Илиев, Й., Приватизацията – модел, резултати, последици, С.; 1999;

11.  Доц. д-р. М. Матеев, доц. д-р. М. Килова - сп. “Икономическо регулиране” бр. 1/2006 г.; стр. 1-3 приложение; бр. 10/20015., стр. 1-5 приложение;

12.  “Конкурентноспособност на българската икономика”, Център за икономическо развитие, 2005г.

13.  Петранов, Ст., Дж. Милър, “Българският пазар в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз: състояние и проблеми”; Център за изследване на демокрацията, София, 1999 г.

14.  Петров Георги - “Основи на финансите на фирмата”; София, УНСС, 1997 г.

15.  Гл. ас. д-р Пътев Пламен - сп. “Банки, инвестиции, пазари”; кн. 4/2001 г.; СА “Д. А. Ценов” - Свищов.

16.  Хайлбролър, Робърт “Капитализмът на 21 век”, София, 1997 г.

17.  Христов, М. Кокаланов - сп. “Инвестиции” бр. 2/2001 г.; 10/2002 г.

18.  www.dir.bg/еcon.bg - икономически портал;

19.  www.uni-svishtov.bg/intranet/confer/finance 2000/ - конференция; мнения

20.  www.digesta.bg - Българско правен портал – закони, поправки, мнения и коментари;

21.  www.nsi.bg - статистически данни и графики за периода 1989-2006 г.

22.  www.government.bg - същност на приватизационните сделки в контекста на регулирането от Министерството на финансите

23.  www.nsi/News/.html - статистически данни и таблици

24.  Доклад за икономическото развитие на България за периода 1999-2006 г. и проблеми на капиталовия пазар в България, подготвен с помощта на EC по проект на ЕС BG 9908.02

25.  ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ; Обн., ДВ, бр. 33 от 24 март 1998 г., в сила от 28.03.1998 г., изм., бр. 69 от 1999 г., в сила от 3.08.1999 г., РКС 2/2001 - бр. 9 от 2001 г., в сила от 3.02.2001 г. Изм. доп. ДВ бр. 56/2002 г., в сила от 1 октомври 2002 г.

26. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ; Обн. ДВ. бр. 44 от 21 Май 1996 г., изм. ДВ. бр. 26 от 29 Март 2000 г., доп. ДВ. бр. 34 от 6 Април 2001 г., изм. ДВ. бр. 120 от 29 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр. 101 от 16 Ноември 2004 г., изм. ДВ. бр. 29 от 7 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 36 от 2 Май 2006 г.

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Данните в темата се отнасят за 2005 и 2006 г.

 

Ключови думи:

приватизационни процеси на общински предприятия, макроикономически анализ на България, видове приватизационни сделки, етапи в приватизацията, дялови предприятия, финансово управление на инвестиционната дейност, на трудовите възнаграждения, на предприятията с общинско участие

 

 


Търси за: макроикономически анализ България | етапи приватизацията | дялови предприятия | финансово управление инвестиционната дейност | трудовите възнаграждения

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker