Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова работа

Обхвати и видове приватизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 г.

Съдържание

 

1. Процес на раздържавяване. 3

2. Видове приватизация. 4

3. Определяне на метод за приватизация. 8

4. Етапи на приватизационната процедура. 12

    ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 16

Приложение. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Процес на раздържавяване

 

1989 е годината, през която страната ни започва демократизацията на обществото и прехода към пазарно стопанство. И макар, че много икономисти, анализатори и експерти да оспорват точното начало на прехода, 1989 г. остава годината, в която страната ни получава пред себе си ясен ориентир – моделът за жизнена и модерна икономика, интегрирана в световната търговия, основаваща се на напредналите технологии, смесени предприятия, местни филиали на многонационални корпорации, силно образование и свободни контакти във всички сфери на общественият живот, който демонстрираха вече развитите страни от Западна Европа, силен и добре функциониращ капиталов пазар, основан на ясни правила, законово уреден и с възможност за укрепване и разрастване.

Преходът от планово стопанство към пазарна икономика не е плавен с оглед на факта, че досегашните икономически партньори на страната ни, т.е. държавите от бившия СИВ, също започват такъв преход, липсва информация как точно да бъде осъществен този процес, при което всяка държава избира свой собствен вариант на икономическа политика. В България започват процесите по масово раздържавяване с провеждането на две масови и една касова приватизация. Приватизират се първо западналите и фалирали предприятия, като се оставят нераздържавени основните български компании, с което монопола в страната ни си остава. Големите надежди на инвеститорите за засилване на борсовата търговия след масовата приватизация рухват. Основните компании, които формират близо 80% от пазарната капитализация на страната ни остават и досега нераздържавени. Неефективни от приватизационна точка остават построените огромни за размерите на икономиката ни предприятия, които са затворени. Липсват и така нужните за страната ни преки чуждестранни инвестиции, като последните са насочени към бившите социалистически държави, които вече раздържавяват последните мажоритарни пакети от най-големите си предприятия, с което привличат много чуждестранни инвестиции и разширяват обемите на търгуваните на борсата акции, с което по пазарна капитализация и обем на търговията се доближават до водещите икономики в Европа.

...............................................

 

2. Видове приватизация

 

Основно в теорията и практиката са разглеждат и използват два вида приватизация: масова и касова приватизация. В България са извършени през прехода от планова към пазарна икономика две масови и една касова приватизация. Общото и на двете приватизация (двата вида) е,  че те са част от макроикономическата и пазарна политика на Правителството, създаване на конкурентноспособен частен сектор в България и спрямо западните стандарти, както и изискванията на Европейския съюз относно водените преговори за присъединяване на Република България в Еврозоната през 2007 година.

Масовата приватизация има две основни цели – раздържавяване на всяка цена и създаване на голям брой дребни собственици, които биха могли да формират ликвиден капиталов пазар. Моделът, който е избран създава 81 Приватизационни фонда, собственост на около 2.5 млн. граждани, в които се акумулираха огромно количество бонове. Така фондовете стават собственици на огромни пакети от акции, предложени за Масова приватизация. Останалите около 200 000 граждани участват пряко в централизираните търгове, и с малки изключения стават собственици на символични дялове от приватизираните предприятия. За раздържавяване срещу инвестиционни бонове са предвидени 1 050 предприятия с номинална стойност около 80 млрд. лева или 80 млн. акции. Реално обаче до 2003 г. в частни ръце са преминали две трети от тях или около 50 млрд. лева. Очаква се акциите на не повече от 100 дружества  да бъдат търгувани на борсов или друг организиран пазар и само малка част от компаниите и техните акции да станат първокласни и високо ликвидни книжа.

Българските правителства едва ли трябва да откриват топлата вода как да съживят капиталовия пазар, след като могат да ползват опита на страните от Централна и Източна Европа. Процесите на създаване на фондов пазар в тези страни стартира още през далечните 1993-1994 г., като за лидери в това отношение анализаторите посочват Унгария и Полша. В тези две страни правителствата първо предлагат миноритарни пакети от едни от най-големите държавни предприятия. През следващите години част от пакетите са допълнени до мажоритарни, а акциите едновременно се предлагат на европейски и американски борси. Естествено цената на акциите се вдига през годините с подобряването на корпоративното управление на фирмите. Един от факторите на успеха в тази насока е и ясно обявената държавна стратегия как точно, по колко процента и кога ще бъдат предложени акциите на раздържавяващите се предприятия. Акционери в тези компании стават предимно чужди инвеститори и местни пенсионни фондове. За да запазят публичният статут на предложените за приватизация предприятия,  в законодателствата на тези страни, се предвиждат ограничения за максимално допустимият праг, който може да притежава едно лице заедно със свързани лица и този праг бе 10% или 25%. На борсите постепенно се листват и новосъздадени компании, които набират финансов ресурс чрез нови емисии акции или облигации. В резултат пазарната капитализация на тези борси достигна доста прилични размери /виж таблицата за Пазарната капитализация на държавите от Централна и Източна Европа/.

................................................

3. Определяне на метод за приватизация

 

Законът за приватизация и следприватизационен контрол регламентира възможните методи за приватизационни продажби. За всеки конкретен обект от ресурса се определя и прилага най-подходящия метод за приватизация.

Предвижда се методът публично оповестен конкурс да се използва при продажбата на около 30% от мажоритарните пакети. Това са дружества, чиято процедура се подготвя от стратегия и когато освен цената условие за избор на купувач са и поемане на задължения за извършване на инвестиции, поддържане на определено ниво на трудова заетост, изплащане на задължения на дружеството и други.

Приватизация чрез публичен конкурс:

Публичният конкурс се провежда на два етапа предварителен и заключителен. Организацията и провеждането се извършва от конкурсна комисия. 

Документацията за конкурса се утвърждава от Агенция за приватизация, едновременно с Решението за продажба, което се публикува в Държавен вестник и най-малко два централни ежедневника.

В предварителния етап се издава сертификат за регистрация на всички потенциални инвеститори, закупили конкурсна документация. Предоставя се възможност за ограничен собствен правен и финансов анализ, съобразно условията и реда, предвидени в конкурсната документация. Участниците в процедурата депозират в АП индикативни оферти.

Подадените оферти се вписват в регистър, съдържащ входящ номер, дата и час на подаване и се отварят най-късно на следващия ден от депозирането им.

Конкурсната комисия подготвя доклад, който отразява съдържанието на индикативните оферти и Агенция за приватизация определя участниците, допуснати до заключителен етап.

......................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.     Ангелов, Иван - “Икономиката на България до 2002 г.”; БАН.

2.     Баева, Бистра “Корпоративно управление от мощните корпорации към икономиките в преход” ; Принцепс, София, 2001 г.

3.     Варамезов - сп. “Банки, инвестиции, пазари”; кн.7/1999 г.; СА “Д. А. Ценов” - Свищов.

4.     Грозданов, Борис, Финанси, част втора, Корпоративни финанси, Велико Търново, АБАГАР, 1998 г.

5.     Доц. д-р. М. Матеев, доц. д-р. М. Килова - сп. “Икономическо регулиране” бр.1/2001 г.; стр. 1-3 приложение; бр. 10/2001 г., стр. 1-5 приложение;

6.     “Капиталовият пазар в България – предпоставка за икономически растеж:състояние и перспективи” , май 2002 г. Държавна комисия по ценни книжа и фондови борси /ДКЦКФБ/

7.      “Конкурентноспособност на българската икономика”, Център за икономическо развитие, 2002 г.

8.     Агенция по приватизация;

9.     Закон за приватизацията;

10.            Национален статистически институт.

.......................................................

Темата е писана 2005 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са за 2005 г.

 

Ключови думи:

приватизация - обхват, видове, етапи и методи; раздържавяване; масова и касова приватизация; фондова борса; Агенция за приватизация; публичен търг

 

 


Търси за: приватизация | етапи методи | раздържавяване | фондова борса | Агенция приватизация

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker