Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


РЕФЕРАТ

ТЕМА: Акционерен капитал на фирмата

02.2007

Съдържание

1. УВОД

2. СЪЩНОСТ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО.

3. Ó×ÐÅÄßÂÀÍÅ È ÂÏÈÑÂÀÍÅ

4. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ, ТЯХНОТО ЕМИТИРАНЕ И ДОХОДНОСТ

5. БОРСА И БОРСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

6. ИНВЕСТИРАНЕ В ЦЕННИ КНИЖА

- ПРЕДИМСТВА НА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ

- ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

- ИЗБОР НА БРОКЕР

- ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКА УСЛУГА

- ВИДОВЕ БОРСОВИ ПОРЪЧКИ

- ВИДОВЕ БОРСОВИ ПОРЪЧКИ

- ПАЗАРНА И КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

7. Заключение

Използвана литература

1. УВОД

Акционерното дружество /АД/ е юридическо лице по смисъла на Търговския закон. По своята същност то е дружество на капитала. Създава се, за да събере материални /парични и непарични/ средства за извършване на по-крупна стопанска дейност. То е удобна форма за акумулиране на големи по размер финансови средства.

От гледна точка на съвременните постановки за успешно представяне на една фирма и удовлетворяване изискванията на акционерите и околната среда, определящо значение има акционерния капитал, като изразител на финансовата стабилност на фирмата.

Правилното управление на акционерния капитал води до максимизиране на пазарната стойността на фирмените акции и съответно до успешно представяне на фирмата на икономическата сцена.

С развитието на финансовата наука основната цел на финансовият мениджмънт се премества от постигане на максимална печалба към максимизиране на акционерното богатство и стойността на фирмата. Това не би било възможно без да се има предвид акционерния капитал, неговата цената и влиянието на последната върху представянето на фирмата.

В условията на пазарна икономика и конкуренция оцеляват само тези предприятия, които работят със съвременни технологии, при масово производство и търговия, засилени иновации и инвестиции. Необходимите за това големи капитали са предпоставка за все по-мощно настъпление на акционерните дружества на мястото на отживелите времето си еднолични предприятия и събирателни дружества. Акционерните дружества отговарят на изискванията на модерните времена не само поради възможността чрез тях да се акумулират значителни капитали, но и поради “мобилността на тези капитали, които представени чрез акции, могат безпроблемно да сменят собствениците си и да се насочват към по-перспективни отрасли и предприятия”.  

Главната цел на разработката е анализ и оценка на акционерния капитал в теоретичен аспект. Представена е същността на Акционерното дружество и акционерния капитал. Разглеждат се теоретичните основи на оценката на акционерния капитал, риска за акционерите, предимствата и недостатъците на Акционерните дружества.

……………………..

Заключение

 

От всичко казано до тук можем да направим заключението, че капиталът на едно предприятие може да има различни източници и цена. Универсалната цена на финансовите ресурси или капитали е лихвата. Плащането на лихва за чуждия капитал предопределя определена рентабилност, която играе ролята на финансов лост за въздействие с оглед постигането на по-висока рентабилност. Колкото относителния дял на чуждия капитал е по-голям, толкова въздействието е по-силно.

Акционерите очакват и разчитат да получат дивидент, а кредиторите - лихви и погашения срещу предоставените кредити. Източникът за удовлетворяване очакванията и претенциите както на едните, така и на другите, е реализираната печалба. Тя е величина, върху която оказват влияние множество фактори, които намират своето обощено изражение в понятието търговски риск. величината на печалбата зависи от мащабите, степента и предвидимостта на търговския риск. Ползването на заемен капитал по принцип е изгодно, ако нормата на печалбата е по-висока от нормата на лихвата, както е обикновено. Всичко това дава възможност допълнително да се увеличи доходът или възвращаемостта на собствения капитал, т.е. на акциите, респ. на една акция.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Велчо Стоянов, Люба Михалкова - “Финанси” София 1998г.

2. “Ценни книжа, фондови борси, инвестиционни дружества” авт. колектив - ИК “Труд и право” София 1995г.

3. Тодор Велев - “Ценни книжа и фондови борси”

4. "Пари, банки, борси" - Велчо Стоянов, София, 1996г.

5. Търговски закон и други подзаконови нормативни актове.

……………………

Темата е изготвена 02.2007

Темата не съдържа графики и таблици.

Ключови думи: същност на акционерното дружество, учредяване и вписване, акционерен капитал, акции, облигации (емитиране, доходност),  борси и борсови инструменти, ценни книжа.


Търси за: същност акционерното дружество | учредяване вписване | акционерен капитал | акции | облигации | емитиране | доходност | борси борсови инструменти | ценни книжа

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker