Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


 

 

Реферат

 

на тема:

 

 

Привлечен капитал

 

 

 

2009

 

 

Съдържание:

 

1. Същност на привлечения капитал. 3

2. Предимства и недостатъци на привлечения капитал. 4

3. Видове кредитиране и принципи на кредитиране. 5

3.1 Видове кредитиране. 5

3.2 Принципи на кредитирането. 8

Използвана литература. 11

 

 

1. Същност на привлечения капитал

 

При формиране на дадено предприятие, както и при функционирането му стои въпросът за неговото финансиране, т.е. за осигуряване на необходимите му финансови средства или капитали, които се инвестират в стопанската му дейност. Те могат да бъдат набавени от различни източници и на различна цена. Най – общо капиталът на една фирма се разделя на две части: собствен и привлечен.

            Привлечения капитал представлява временно привлечени чужди средства, необходими за дейността на предприятието и подлежащи на връщане. Той се получава от външни източници за финансиране на фирмата и се състои от 3 основни групи:

- получени заеми

→ краткосрочни заеми -  до 1 година

→ дългосрочни заеми - над 1 година

→ облигационни заеми - получават се посредством емитиране на облигации

Облигациите са ценна книга, титул за дълг с определен срок, номинална стойност и фиксиран доход (лихва). Според начина на изплащане на лихвата облигациите могат да бъдат:

            - купонни облигации - лихвата при тях е установена в % към номиналната им цена и се изплаща един или два пъти годишно. Главницата се погасява на падежа, т.е. при изтичане на срока, за който са емитирани.

            ........................................................................

2. Предимства и недостатъци на привлечения капитал

 

- Предимства

● намаляване на облагаемия доход на предприятието с част или с целите разходи по привлечения капитал

 

● бързо приспособяване към стопанска конюнктура налагаща мобилизиране на допълнителен капиталови ресурси

 

● използване на капитала с по - ниска цена от тази със собствен капитал

 

● запазване правата на собственост на предприятието

 

● използването на чужди средства е продиктувано от обстоятелството, че съществуват редица трудности, свързани с мобилизирането на собствения капитал

 

● фирмата може по – бързо да се приспособи към колебанията на потребностите си от капитал

            .........................................................................

 

- според начина на изчисляване лихвата бива проста и сложна

            Простата лихва остава постоянна през целия период на кредитния договор за всеки вложен или заемен капитал. Начислява се след всеки лихвен период и не се прибавя към капитала, а се изплаща на кредитора.

 

Сложната лихва представлява лихвен %, който се начислява през всеки даден период към сумата на вложения капитал, увеличена с лихвата за предишния период. Тя се прибавя към сумата в началото или края на периода, така че през следващите години се олихвява заедно със сумата.

 

- според това в какъв момент се изчислява или изплаща лихвата бива декурзивна лихва и антиципативна лихва

Декурзивната се плаща от длъжника на кредитора след изтичане срока на заема или едновременно с връщането на заетата сума. В случая се изчислява и плаща лихва само върху действително заетата и ползвана сума.

            ...........................................................................

Използвана литература:

 

1.   Финанси - проф. Велчо Стоянов, 2000

2.   Финанси на фирмата /кратък курс/  - Николай Атанасов

3.   Интернет

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

привлечен капитал, финанси на фирмата, кредитиране, източници на финансиране, кредитополучател, усвояване на средства, видове лихва, облигации


Търси за: привлечен капитал | финанси фирмата | кредитиране | източници финансиране | кредитополучател | усвояване средства | видове лихва | облигации

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker