Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Въпрос за държавен изпит

специалност Икономика и Мениджмънт

 

на тема:

 

Имущество на предприятието

 

 

            Имуществото представлява материалните и правните блага, с които разполага даден субект. Имуществото е капитал само когато е вложено в стопанско предприятие за добивни цели. Понятието имущество и капитал са две различни израза на едно и също нещо. Капиталът е отражение на самото имущество. Имуществото и капиталът представляват две тъждествени, равни една на друга величини, т.е. Имуществото =  Капитал.

            В основата на самостоятелно обособената стопанска дейност е капиталът. Той е съвкупен израз на всички средства, които притежава стопанският субект, като се използва във всички области на стопанската дейност.

            Активите са ресурси, които се контролират от предприятието в резултат на осъществена дейност и от която се очаква да бъде извлечена бъдеща икономическа или  стопанска изгода. Много от активите имат определена физическа форма или материално веществено изражение.

Активите на предприятието са резултат от минали сделки или други събития, т.е. от осъществена дейност.

            Активите са твърде разнообразни по състав форми, начин на използване и функционална роля при осъществяване на дейността на фирмата. Различни са степента на тяхната ликвидност и промените в натурално - веществената им форма. В зависимост от това всички активи се подразделят на две основни групи: дълготрайни и краткотрайни.

            ………………………………………………     

 

            Дълготрайните производствени активи  заемат преобладаващото място и имат решаващо значение за производствената дейност на предприятията. В зависимост от материално – вещественият им състав и предназначение дълготрайните материални активи се подразделят на няколко групи: Сгради, съоръжения, предварителни устройства, производствени машини и оборудване, транспортни средства, стопански инвентар и др.

            Различаваме натурално и стойностно оценяване и отчитане на дълготрайните материални активи. Натуралното отчитане се основава на ежегодните инвентаризации на активите. За всеки обект се определя инвентарен номер, който се поставя на обекта. За следене и отчитане на всеки обект се съставя инвентарна книга, а за всеки инвентар – инвентарна карта. Всяка година се извършва инвентаризация на наличните обекти.

            За да се оцени цялата съвкупност на намиращите се в разположение на предприятието /ДА/ се използва стойностна оценка.

……………………………………………….

 

Структура на краткотрайните активи. Съотношението между отделните елементи а краткотрайните активи, изразено в %, характеризира тяхната структура. Тя е различна в отделните отрасли и предприятия и зависи от техниката, технологията, организацията на производството и характера н произвежданата продукция.

Оценка на материалните запас при тяхното изразходване – оценяват се текущо при тяхното изразходване по следните методи:

-                    метод първа входяща, първа изходяща цена. Запасите се изписват по оценки на тяхното придобиване и по ред, обратен на реда на тяхното постъпване:

-                    метод средна претеглена цена. Запасите се изписват по осреднена стойност чрез изчисляване на средна претеглена оценка на постъпилите материали

-                     метод конкретно определена цена по доставени партиди. Методът се определя от предприятието, като в рамките на една отчетна година избрания метод за текуща оценка на разхода на материални запаси не се променя.

Времето от момента на закупуването на суровините и материалите до момента на реализацията на готовия продукт и получаването на пари се нарича време за един оборот.

В процеса на оборота средствата на предприятието минават през три стадий: паричен, производствен, стоков.

            …………………………………………………..

 

 

Използвана литература

 

1. Икономика на предприятието 1-ва част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

2. Икономика на предприятието 2-ра част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

3. Икономика на предприятието 3-та част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

4. Икономика, автори - Никола Николов и Елена Маринова

5. Икономика на индустриалната фирма

 

 

Въпросът е разработен 13. 08. 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

имущество на предприятието, видове активи, оценка на дълготрайни активи, изхабяване и амортизация на дълготрайни активи, ефективно използване на краткотрайни активи, оценка на материални запаси, време за един оборот

 


Търси за: имущество предприятието | видове активи | оценка дълготрайни активи | изхабяване амортизация дълготрайни активи | ефективно използване краткотрайни активи | оценка материални запаси | време един оборот

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker