Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

Ликвидност на фирма

2007 г.


Съдържание

 

1. Ликвидност – понятие, видове, показатели. 3

2. Анализ на ликвидността на фирма “Аспект” ООД.. 6

2.1. Изходни данни за фирмата. 6

2.2. Анализ на ликвидността и платежоспособността. 6

2.3. Финансово-икономически критерии. 9

Заключение. 15

Литература. 16

 


1. Ликвидност – понятие, видове, показатели

Ликвидността на фирмата показва способността й да извършва своите текущи плащания към кредиторите. Съотношенията на ликвидността дават пряка и косвена представа за това, каква е възможността на предприятието да събере достатъчно пари за кратък период от време, за да покрие текущите си задължения.

Освен понятието ликвидност съществуват и понятията подликвидност и надликвидност.

Понятието подликвидност определя едно състояние на много малка касова наличност, при която съществуват винаги трудности при изпълнението на задълженията по плащанията.

Понятието надликвидност определя състоянието на фирмата, при което тя има по-голяма наличност на ликвидни средства. Както надликвидността, така и подликвидността, като състояние напредприятието, са нежелани. Между двете състояния се намира оптималната ликвидност, при която наличните парични средства са в размер, чрез който от една страна всички искания за платежоспособност са задоволени, а от друга страна се избягват излишните пари в касовата и банковата сметка.

…………………………

2.2. Анализ на ликвидността и платежоспособността

.....................................................

Краткосрочните кредитори често са заинтересовани повече от платежоспособността, отколкото за рентабилността на фирмите, които кредитират.

Ликвидността показва способността на фирмата непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, работен персонал, държавата, да извърши своите текущи плащания към кредиторите, оценява нейните възможности за погасяване на наличните краткосрочни задължения.

Ликвидността изразена в коефициент от отношението на сбора на материалните запаси, краткосрочните вземания и финансовите средства на фирмата към нейните текущи задължения е 1.59 през отчетния период при през базисния период, което е с 0.16 пункта повече или 10.9%.

Изчисленият по този начин показател можем да определим като коефициент на обща ликвидност. Получените резултати следва да оценим като се вземе в предвид продължителността на производствения цикъл, бързината на оборота и спецификата на дейностите, извършени от фирмата.

………………………………

2.3. Финансово-икономически критерии

..............................................

Анализирането на финансово-стопанската дейност на фирмата се осъществява с помощта на различни по структура и съдържание икономически показатели. Значението на голяма част от тях се променя във времето поради измененията, които настъпват в структурата на стопанския живот и целите, които се преследват от специалистите при тяхното използване.

Ако приемем, че промените във времето са незначителни, вниманието за нуждите на управлението трябва да бъде насочено към анализа на разходите и приходите от продажби. Това е продиктувано от две причини: на първо място равнището на тези два обекта в най-голяма степен мултиплицират ефекта върху възвращаемостта на капитала, а на второ място - информация за голяма част от останалите обекти може да се получи от годишния счетоводен отчет, базиращ се на изискванията на счетоводните стандарти.

При анализа на разходите следва да се обърне внимание на производствените, тези, които са свързани с продажбите и административните.

…………………………

 


Литература

1.      Геров, А. Фирмено планиране, част първа и втора, С., 1995 г.

2.      Динев, Д. и Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С.,1992.

3.      Мене Форън Дезмънт. Ръководство за управление на финансите на фирмата, С., 1991.

4.      Николов, Н. Финансов анализ, Варна, 1996.

5.      Петров, Г. Основи на финансите на фирмата, С., 1995.

6.      Тимчев, М. Финансово-стопански анализ на фирмата, С., 1994.

7.      Данни, предоставени от фирмата.

............................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици, формули и счетоводни данни на изследваната фирма.

 

Ключови думи:

ликвидност – абсолютна, краткосрочна,  под- и надликвидност, платежоспособност, активи, пасиви, задължения; обем на продажбите, материални запаси

 


Търси за: ликвидност абсолютна | краткосрочна | платежоспособност | активи | пасиви | задължения | обем продажбите | материални запаси

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker