Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Тенденции в използване и развитие на чуждестранните инвестиции в страните от Източна Европа и България

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Платежен баланс и елементи на инвестиционната политика на страната. 3

2. Отчитане на дохода от преки чуждестранни инвестиции в платежния баланс. 7

2.1. Дивиденти. 7

2.2. Реинвестирана печалба. 7

2.3. Доход от дълг. 8

3. Източници на данни за отчитане на дохода от извършени инвестиции. 8

4. Отчитане на дохода от преки чуждестранни инвестиции в платежния баланс на страната  12

Използвана литература. 15

Приложения. 16

 

 


 

…………………………

 

Инвестиционната дейност е неразделна част от стопанското ежедневие на стопанските субекти. Както големите индустриални фирми, така и едноличните търговци непрекъснато преценяват съществуващата икономическа конюнктура и търсят най-ефективна област за вложение на своите и чужди капитали. Това е един доста труден и рисков процес, особено в съвременната икономическа действителност и затова е нужна задълбочена преценка и познаване на проблема.

Възникващите инвестиционни идеи са много разнообразни и това е довело до множество определения на понятието “инвестиции”. В широк смисъл инвестициите се определят като парични средства за закупуване на активи (реални, нематериални и финансови), които с голяма вероятност осигуряват получаването на доход, прираст на капитала или други положителни резултати в течение на дълъг период от време.

Реалните активи представляват сгради, машини, съоръжения и др., които се използват за производството на стоки и услуги. Нематериалните активи намират израз в патенти, ноу-хау, програмни продукти, търговски марки и др. Финансовите активи могат да се дефинират като права върху парични суми или ценни книжа – акции, облигации, опции. За разлика от страните с развита пазарна икономика, където преобладават инвестициите във финансови активи, в България и страните от Източна Европа, поради липса на добре развит капиталов пазар, тези инвестиции (с изключение на спекулациите на валутния пазар) са със сравнително малък обем.

 

……………………………

 

Реинвестираната печалба представлява, първо, доход на чуждестранния инвеститор, и второ – допълнително предоставен от чуждестранния инвеститор капитал към предприятието, което води до увеличаване на размера на чуждестранния пасив на икономиката. Поради това, при отразяването й в платежния баланс се правят записи както в статия Доход от преки чуждестранни инвестиции в текущата сметка, така и в статия Преки чуждестранни инвестиции във финансовата сметка.

При положителен финансов резултат, реинвестираната печалба от чуждестранните преки инвестиции се записва с отрицателен знак (дебит) в текущата сметка, статия Доход от преки чуждестранни инвестиции, което води до влошаване на текущата сметка на платежния баланс. От друга страна, реинвестираната печалба се отчита с положителен знак (кредит) във финансовата сметка, статия Преки чуждестранни инвестиции, подстатия Реинвестирана печалба – като реинвестиране на дохода обратно в предприятието, което води до увеличаване на преките чуждестранни инвестиции в страната.

 

…………………………

 

Ефектът от преките чуждестранни инвестиции е в голяма степен зависим от макроикономическите параметри на приемащата страна, и особено от цялостната оценка – реална или предполагаема – за състоянието и перспективите на тяхното развитие. Интернационализацията на инвестиционния и възпроизводствения процес означава и съответната промяна в политиката на равнище държава и фирма. Дори и тогава, когато реализацията на дадена стока или услуга не е свързана непременно с нейния износ, прякото присъствие на външната конкуренция на местния пазар просто “изтласква” на преден план не толкова вътрешната, колкото международната й конкурентоспособност.

В действителност преките чуждестранни инвестиции се свеждат не само до преки финансови потоци, но и до капиталовия ефект от трансфера на технологии, ноу-хау и други неосезаеми активи на международния бизнес, които са поне толкова важни, колкото и наемният труд и финансовият капитал. Конкурентоспособността и адаптивността на отделните икономики ще зависят до голяма степен от присъствието на високотехнологични и наукоемки производства и услуги във входящите преки чуждестранни инвестиции, както и от способност на националната икономика да създава и добавя стойност, да абсорбира и да максимизира (прелива) eфект от преките чуждестранни инвестиции. (Пример – ИСО стандарт и SAP системи).

 

…………………………

 


Използвана литература

 

1.                 Основи на инвестирането, Иван Георгиев, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999.

2.                 Георгиев, И. Основи на инвестирането , Отворено общество, С.; 2000 г.

3.                 Атанасов, М. Специални външнотърговски сделки. ВТ, изд. “Абагар”, 2000.

4.                 Боева, Б. Управление на външнотърговската дейност. УДО, УНСС, 2001.

5.                 Данни на НСИ и АЧИ за 1989-1999 г. и 2000-2006 г.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици с данни за инвестициите за периода 1999-2006 г.

 

Ключови думи:

инвестиции, платежен баланс, елементи на инвестиционната политика, доход от преки чуждестранни инвестиции, дивиденти, реинвестирана печалба, доход от дълг, отчитане на дохода от преки чуждестранни инвестиции


Търси за: инвестиции | платежен баланс | елементи инвестиционната политика | доход преки чуждестранни инвестиции | дивиденти | реинвестирана печалба | доход дълг | отчитане дохода преки чуждестранни инвестиции

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker