Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

 

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ФИРМА  ЕТ „ДЖОРДАН - ЙОРДАН КОЛЕВ”- ГР. СВИЩОВ ЗА 2004 Г.

 

 

 

2006

 

Съдържание

 

1. Анализ на капитала и неговата структура. 3

2. Анализ на показателите за ликвидност. 5

3. Анализ на показателите за обращаемост. 6

4. Анализ на рентабилността. 9

5. Анализ на ефективността. 10

 

Използвана литература. 12

Приложения. 12

 

 

 

 

 

1. Анализ на капитала и неговата структура

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

ТЕКУЩА ГОДИНА

ПРЕДХОДНА ГОДИНА

СУМА /хил. лв/

%

СУМА /хил. лв/

%

1. Общ капитал

2014

100%

1224

100%

1.1. Собствен капитал

500

25%

349

29%

1.2. Привлечен капитал

1514

75%

875

71%

- дългосрочни пасиви

745

 

775

 

- краткосрочни пасиви

769

 

100

 

2. Постоянен капитал = СК + ДП

1245

 

1124

 

Дълготрайни активи

589

 

340

 

 

            От данните в счетоводния баланс се установява, че общият капиталов ресурс за текущата година възлиза на 2014 хил. лв, от които 500 хил. лв (25%) е собствен капитал, а 1514 хил. лв (75%) е привлечен капитал.

            Един от основните показатели, които характеризира използването на капитала на предприятието, е съотношението постоянен капитал / дълготрайни активи (ПК-ДА   0).

В нашия случай за отчетните периоди получаваме:

                     - За текущата година:

1245 – 589 = 656 хил. лв     0

Това показва, че ресурсите на предприятието са добре използвани.

-   За предходната година:

1124 – 340 = 784 хил. лв     0

Но в динамиката чрез сравнение на двата периода се установява, че има леко влошаване на параметрите.

 

Изчисляваме и така нареченото златно финансово правило, което поставя следното изискване:

ПоК      ДА

            ……………………………………………..

 

5. Анализ на ефективността

 

Показателите на ефективност са количествени характеристики на съотношението приходи/ разходи.

 

1. Коефициент на ефективност на разходите

     Коефиц.                Общо приходи

                                            На ефективност   =

На разходите             общо разходи

 

2. Коефициент на ефективност на приходите

    Коефиц.              Общо разходи

                                             На ефективност  =

На приходите          общо приходи

 

За нормалното функциониране на дадена фирма, коефициентът на разходите трябва да се увеличава, а коефициентът на приходите трябва да намалява.

 

Коефициент на ефективността на разходите

 

 - За текущата година:

 

Кеф. р. =  2856   =  1.08

   2640

 

- За предходната година:

 

Кеф. пр. =   2526  =  1.03

      2440

Коефициент на ефективността на приходите

 

- За текущата година:

 

Кеф. пр. =  2640   =   0.92

    2856

 

……………………………………………..

 

Използвана литература

 

1. Трифонов, Т, „Финансов анализ на фирмата”, 2001 г.

2. проф. Петров. Г., Основи на финансите на фирмата, София, 2001 г.

3. www.odit.info

 

Темата е разработена 2006 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2005 г.

Включен е годишния финансов отчет на фирмата за 2004 г.

 

Ключови думи:

финансов анализ на фирма, структура на капитала, показатели за ликвидност, рентабилност, показатели за обращаемост, анализ на ефективността, счетоводен баланс, годишен финансов отчет на фирмата

 

 

 

.


Търси за: финансов анализ фирма | структура капитала | показатели ликвидност | рентабилност | показатели обращаемост | анализ ефективността | счетоводен баланс | годишен финансов отчет фирмата

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker