Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

 

Магистърска теза

 

на тема:

 

 

Приватизация на публичната собственост

по примера на „Транспрогрес” АД

 

 

 

2007

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Увод. 3

 

ПЪРВА ГЛАВА

Теоретични въпроси на приватизацията на публичната собственост. 6

1. Същност на приватизацията на публичната собственост. 6

2. Техники за приватизация. 13

 

ВТОРА ГЛАВА

Анализ и проблеми в приватизационния процес на „Транспрогрес” АД.. 21

1. Организационно – икономическа характеристика на „Транспрогрес” АД   21

2. Приватизационен процес в предприятието. 25

3. Проблеми и перспективи за развитието на предприятието. 31

 

ТРЕТА ГЛАВА

Насоки за подобряване приватизационния и следприватизационен процес в страната  35

 

Заключение и обобщаващи изводи. 50

Използваната литература. 55


Увод

 

 

Процесът на приватизация в България представлява несъмнен интерес от изследователска гледна точка, поради многопластовите му измерения и отражение върху икономическия живот в страната. Вече над четиринадесет „приватизационни години” са достатъчен период да се постави задачата за емпирична проверка и оценка на осъществявания в националното стопанство концептуален модел на приватизация.

Приватизацията не е самоцелен процес на смяна на собствеността, а ключов компонент на пазарните преобразувания, който трябва да генерира и активизира пазарни промени в стопанството като цяло. В тази връзка, за да се оцени от научна гледна точка моделът и прилагането му, е необходимо да се откроят предварително критерии или параметри на оценката. По-съществените сред тях, според мен, са:

     Относително бързо преструктуриране на собствеността, осигуряващо превес на частния над държавния сектор в стопанството.

     Ограничаване (чрез приватизацията) на процесите на безстопанственост, приватизиране на доходи, декапитализиране на държавните предприятия.

     Създаване на основни предпоставки за динамизиране функционирането на приватизираните предприятия и постепенно повишаване ефективността на производството чрез промяната на собствеността върху капитала.

     Активизиране на капиталовия пазар в страната и преди всичко на вторичния капиталов пазар.

В принципен план моделът, механизмите и управлението на приватизационния процес, следва да са подчинени на спазването на водещия критерий „икономия на време” при провеждане на приватизацията и, че този критерий на оценката в определена степен е доминиращ в преходните икономики дори в сравнение с паричните постъпления от продажбите на предприятия.

Следприватизационният период на функциониране на предприятията представлява по-голямо предизвикателство пред новите собственици от самата приватизация. Това, е с обща валидност за преходните икономики и особено за българската практика, а аргументите се съдържат в следните по-важни обстоятелства:

- забавеният процес на приватизация се отразява крайно негативно върху състоянието и функционирането на държавните предприятия;

……………………………………………

 

 

ВТОРА ГЛАВА

Анализ и проблеми в приватизационния процес на „Транспрогрес” АД

 

 

1. Организационно – икономическа характеристика на „Транспрогрес” АД

 

Фирма „Транспрогрес” АД град Перник е създадена на 24 декември 1984 година. Основен предмет на дейност на дружеството са производство и последваща търговия с черни и цветни метали. „Транспрогрес” АД осъществява цялата си производствена и търговска дейност в Перник. Имуществото на предприятието, неговите производствени единици и оборудването са разположени на една производствена площадка, структурирани в две направления - основен завод и спомагателни цехове. Основното технологично оборудване, което представляват днес технологичните мощности, е пуснато в експлоатация в периода от 2000-та до 2004г. Дружеството е експортно ориентирано и над 90% от продажбите се реализират чрез износ.

В „Транспрогрес” АД са въведени спрямо новите технологични и управленски критерии, следните системи за управление на качеството в индустриалното предприятие, с оглед повишаване качеството на работа и конкурентноспособността на завода и отделните производства:

- Система за управление на качеството:

Съгласно ISO 9001:2000, сертифицирана от Lloyd’s Register ;

- Система за управление на околната среда:

Съгласно ISO 14001 е в процес на въвеждане

От 2000-та година „Транспрогрес” АД – град Перник е 100 % частна собственост, публично акционерно дружество. В завода са заети около 600 човека. Структурата на управление е типична за акционерно дружество, като ръководството на завода се състои от Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорния съвет се състои от седем души, като трима от тях в настоящия етап на развитие са представители на фирмата - майка, чиято централа се намира в Германия. Управителния съвет на Дружеството е съставен от девет души, членове на Борда на директорите, всеки от които има право на един глас при съвещания и вземане на решения. Общите решения се вземат с мнозинство на гласувалите от 28+ членове на Съвета.

………………………………………………

 

 

Заключение и обобщаващи изводи

 

Материята на преструктуриране на собствеността в националното стопанство и в частност в промишлеността, обективно заема ключово място и роля сред пазарните преобразувания. Преструктурирането на собствеността в преходните икономики безспорно е предизвикателство с голяма научна и преди всичко с практическа актуалност. Сложността на процеса се обуславя не само и не толкова от неговата мащабност и обхват, но и от обстоятелството, че той е органически обвързан с останалите компоненти на пазарните промени в стопанството.

От започването на реформите през 1989 г. до този момент не съществува постоянна и дългосрочна стратегия за разработване на икономическите приоритети, в това число и за създаване на частен конкурентноспособен сектор. Правителството все още не може да посочи кои сектори смята за приоритетни, а в същото време непрекъснато декларира необходимостта от структурни реформи. Всичко това лишава частния сектор, особено сектора на МСП, от възможността да разработи своя собствена стратегия в съответствие с националната политика. Освен това, диалогът между упълномощените държавни институции и частния сектор е нарушен, което лишава предприемачите от възможността да влияят върху националните икономически приоритети. Все още голяма част от монополистите са свързани с публичните дружества, които се поддържат чрез обществени поръчки от страна на държавата и това допълнително затруднява развитието на частната инициатива и капитал.

Опитът обаче на социалистическите държави показва, че “икономическото мислене” трудно се приспособява към новите реалности. Развитието на преките стопански връзки с пазара, състезателността между предприятията (частни и публични) внасят нови елементи на неопределеност и риск. Очевидно преходът изисква коренно преустройство на системата на управление на икономиката, който е съпроводен с остра борба между старото и новото (в случая публичните и частните стопанства и превезът им като ефективност и работа в отделните отрасли и сектори на икономиката).

……………………………………………….

 

 

 

Използваната литература

 

1.  Ангелов, Иван - “Икономиката на България до 2005г.”; БАН.

2.  Адамов, Величко “Финансиране на фирмата чрез капиталовите пазари”; София, Абагар 1996 г.

3.  Баева, Бистра “Корпоративно управление от мощните корпорации към икономиките в преход” ; Принцепс, София, 2001г.

4.  Илиев, Й., Преструктуриране на собствеността, изд. „Стопанство”, С. 1999.

5.  Илиев, Й., Организационно-управленски аспекти на преструктурирането на собствеността в промишлеността, дисертационен труд, С, 1999.

6.  Илиев, Й., Българският модел на масова приватизация, международен симпозиум, Дрезден - ФРГ, дек. 1996.

7.  Илиев, Й., Приватизацията – модел, резултати, последици, С.; 1999;

8.  Доц. д-р. М. Матеев, доц. д-р. М. Килова - сп. “Икономическо регулиране” бр.1/2006г.; стр.1-3 приложение; бр. 10/20015., стр.1-5 приложение;

9.  “Конкурентноспособност на българската икономика”, Център за икономическо развитие, 2005 г.

10. Петранов, Ст.,Дж. Милър, “Българският пазар в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз: състояние и проблеми”; Център за изследване на демокрацията, София, 1999 г.

11. Хайлбролър, Робърт “Капитализмът на 21 век”, София, 1997 г.

12. Христов, М. Кокаланов - сп. “Инвестиции” бр.2/2001г.; 10/2002 г.

13.  “Външно финансиране на инвестиционни проекти в България”; аналитичен финансово-инвестиционен наръчник; Българска стопанска камара – 1998 г.

14. www.dir.bg/еcon.bg 

15.  www.nsi.bg

16. www.government.bg 

17. Доклад за икономическото развитие на България за периода 1999 - 2005 г. и проблеми на капиталовия пазар в България, подготвен с помощта на  EC   по проект на ЕС BG 9908.02

18. Данни, предоставени от ръководството на анализираната фирма.

19. Данни от Агенцията по приватизация за периода 2000 - 2006 г.

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2006 г.

 

Ключови думи:

приватизация на публична собственост, техники за приватизация, перспективи за развитие на предприятие, следприватизационен процес, концептуален модел на приватизация, ефективност на производството, капиталов пазар в България, Агенция по приватизацията

 


Търси за: приватизация публична собственост | техники приватизация | перспективи развитие предприятие | следприватизационен процес | ефективност производството | капиталов пазар България | Агенция приватизацията

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker