Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Курсова работа

Значение на чуждите инвестиции за прогресивното развитие на националната икономика

2008 г.

Съдържание

 

1.   Същност на инвестициите за България. 3

2.   Чуждестранните инвестиции и  икономическия растеж.. 7

3.   Чуждестранните инвестиции и ролята им за повишаване на технологичното равнище на производството. 11

4. Чуждестранните инвестиции и ролята им за повишаване на равнището на специализация и квалификация на персонала. 17

5.   Чуждестранните инвестиции и ролята им за разширяване на експортните възможности на страната ни. 21

Използвани литературни и информационни източници. 26

 

 


1.                Същност на инвестициите за България

 

Ключ за успеха на структурната реформа в държавите от Централна и Източна Европа е обезпечаването на необходимия инвестиционен ресурс за преструктуриране на икономиката, за приватизация и за развитие на капиталовите пазари. Инвестициите във висококапиталово, технологично интензивни и експортноориентирани отрасли определят степента на конкурентоспособност на българските стоки и фирми в съвършено новата интеграционна среда по линия на ЕС, ЕФТА, ЦЕФТА, СТО и двустранните договори за зони за свободна търговия. Поставят се по-високи изисквания към производителността на труда, капиталовата база, качеството на управление, адаптивността и гъвкавостта на фирмите, управлението и диверсификацията на предприемачески риск, качеството на материалната и правната инфраструктура, на административното управление, международна мобилност, развитие на пазари и т.н.

........................................................

2.     Чуждестранните инвестиции и икономическия растеж

 

Икономическото развитие предполага провеждането на икономическа политика, чрез която държавата, като основен субект реализира основните цели на общественото икономическо развитие. Ефективната икономическа политика предполага наблюдаването, регистрирането и измерването на икономическите процеси и тяхното количествено и качествено измерване. Това става с помощта на система от икономически показатели,

Икономическата макросреда формира покупателната сила населението в зависимост от текущия доход, цените, спестяванията, кредитите. Ето защо важно значение за икономическия растеж имат показателите за това равнище: брутен вътрешен продукт, процент на безработица, бюджетен дефицит и др.

Икономическият растеж по своята същност представлява постигането на устойчиво и стабилно развитие на дадена икономика, в зависимост от наличието на национални ресурси и степента на тяхното използване, т.е. равнището на тяхната заетост, в т.ч. от заетостта на труда и безработицата.

............................................................

3.     Чуждестранните инвестиции и ролята им за повишаване на равнището на специализация и квалификация на персонала

 

На първо място пред страната стоят група от проблеми, които изискват концентриране на усилия и ресурси за непосредственото им решаване. Като такива се открояват:

·     Ниски нива на икономическа активност;

·     Голям брой безработни;

·     Голям брой обезкуражени лица;

·     Наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда;

·     Значителни регионални различия по отношение на заетостта и безработицата;

·     Ограничено търсене на труд,  значително  превишаващо предлагането на работна сила;

·     Наличие на нерегламентирана заетост;

·     Неадекватно на изискванията на работодателите професионално-квалификационно равнище на работната сила;

·     Недостатъчно професионално обучение на заетите лица с оглед осигуряване на адаптивност на работната сила към промените в технологиите и дейностите.

.............................................................

Преките чуждестранни инвестиции през последните години, както и членството ни в ЕС стимулират външната търговия и дават възможност да се засили конкуренцията на вътрешния пазар, да се даде допълнителни стимули на местните фирми за подобряване на производителността и ефективността, да се открият нови пътища за трансфер на технологии и ноу-хау, и в крайна сметка да доведе до устойчив ръст на производството и производителността на труда. От макроикономическа гледна точка това ще доведе до по-нататъшен спад в безработицата, понижаване на инфлацията и намаляване на бюджетните дисбаланси.

............................................................


Използвани литературни и информационни източници

 

 

1.      Балабанов, Ил., Инвестиционният вакуум – причини и изход. Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2002

2.      Балабанов, Ил., Контекст и подход за разкриване и използване на перспективните пазарни ниши на българската икономика, Икономическа мисъл, 2001, кн. 1

3.      Стоилов, Ст., Българският икономически растеж се внася отвън. Монитор, 20 март 2003.

4.      Основи на инвестирането, Иван Георгиев, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999;

5.      Георгиев, И. Основи на инвестирането , Отворено.

6.      Данни на НСИ и АЧИ за 2000 - 2007 г.

7.      Иванова, Ружа (ред.), Основи на европейската интеграция, ЦЕИ, София, 1998 г.

8.      Маринов Велко, Михаил Савов и др., “Европейска икономическа интеграция”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2004 г.

9.      Несторов, Л., Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България, катедра “Обща теория на икономиката”, СА “Д. А. Ценов”, Свищов

10. Редовен доклад на Европейската комисия за напредъка на Република България в процеса на присъединяване, 2006г.

11. Стратегия за ускоряване на преговорите за присъединяването на Република България към Европейския съюз.

12. www.evroportal.bg

13. http://www.evroportal.bg/Chapter.jsp;

14. htpp://www.ue.eu.int/ European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003

15. www.nsi.bg

..............................................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

чужди инвестиции, развитие на националната икономика, икономически растеж, повишаване технологично равнище на производството, експортни възможности, ПЧИ


Търси за: чужди инвестиции | развитие националната икономика | икономически растеж | повишаване технологично равнище производството | експортни възможности

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker