Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

 

АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА

ПО ПРИМЕРА НА ФИРМА “АРТЕНТАЛ”

 

2008

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ.. 7

1. Фирмено управление. Състояние на криза във фирмата. 7

1.1. Фактори на криза. 10

1.2. Източници на потенциални кризи.. 10

1.3. Идентифициране на потенциални кризи.. 12

1.4. Степенуване на потенциалните кризи.. 13

1.5. Основни тенденции за кризисно фирмено състояние. 15

2. Същност и теоретични аспекти на антикризисното управление във фирмата. 18

2.1. Същност на антикризисното управление. Роля на PR по време на криза. 18

2.2. Финансова оздравителна програма. 22

 

ВТОРА ГЛАВА

АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА “АРТЕНТАЛ” ООД – ПЛОВДИВ   35

1. Обща характеристика на фирмата. 35

2. Визия и мисия. Маркетингови цели.. 36

3. Организационна структура на фирмата. 38

4. Продуктова политика. Пазарен дял.. 39

5. Финансов анализ на фирма “Артентал” ООД – Пловдив. Ключови финансови показатели   41

5.1. Оценка на капиталовата и имуществена структура. 41

5.2. Оценка на задлъжнялостта и платежоспособността. 46

5.3. Оценка на ликвидността и краткосрочната задлъжнялост. 49

5.4. Оценка на рентабилността. 52

6. Основни тенденции за кризисно фирмено състояние. 54

7. Насоки за антикризисно управление във фирмата и възможност за излизане от финансова криза. 58

7.1. Финансова оздравителна програма. 58

7.2. Инвестиционна и иновационна програма. 62

7.3. Изграждане на мотивационна стратегия за управление на трудовите ресурси   66

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.. 68

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 74

ПРИЛОЖЕНИЕ.. 76

 

 

 

 

 


ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

 

Променящите се икономически условия в нашата страна и необходимостта от преосмисляне на редица въпроси от икономическата теория и практика, налагат извършването на промени и в областта на икономическия анализ. Приоритетното положение в тази област придобива анализът на финансовото състояние на фирмата.

Той се поставя на първо място защото неговите резултати отразяват в най-голяма степен ефективността от използването на наличните ресурси и постигнатите при това финансови резултати. Чрез характеристика на финансовото състояние се придобива представа за възможностите на фирмата да осъществява даден тип стопанска дейност. То изразява и качеството на връзките на фирмата с останалите стопански субекти.

Компаниите постоянно се сблъскват с кризи – изваждане на продукти от пазара, затваряне на заводи, дефектни стоки, престъпно деяние, извършено от служител, компрометиране на член от мениджърския екип, взел свободомислещо решение в личния си живот и т.н. Фактът, че за подобни истории слушаме по новините и коментираме с колеги, доказва колко голяма е силата на кризисната комуникация и кризисния PR. Според дефиницията на Института за кризисен PR, кризата представлява сериозен проблем за бизнеса, който предизвиква подробно медийно отразяване. Засиленият обществен интерес в резултат на това ще повлияе на нормалното функциониране на организацията и също така би могло да има политическо, правно, финансово и правителствено влияние върху бизнеса.

Актуалност на темата. Актуалността на темата относно антикризисното управление във фирмата се извежда от нуждата една фирма да изгради ефективна система за текущ финансов анализ и контрол, за да е в състояние да предотврати възможностите за криза, като на тази база създаде ефикасна програма и стратегия за антикризисно управление на фирмата.

Актуалността на темата „Антикризисно управление на фирмата” се подкрепя и от зачестилите финансови кризи, в които изпадат както малки предприятия, но и финансови и производствени световни гиганти и корпорации. В последните години се превръща в ежедневие да четем за поредния скандал, който поставя водеща компания в криза, а бъдещето на нейните вложители и служители - под въпрос.

Цел на дипломната работа.

Целесъобразните решения и действия при кризи в дадена организация до голяма степен зависят от предварителната подготовка на системата, изградените структури, елементи и функционални връзки. Оценката, прогнозирането на развитието и взимането на решения за преодоляване на кризите са прерогативи на висшето ръководство, но те са силно зависими от предварително създадената организация по управление на кризи в самата структура.

……………………………………………..

 

            ВТОРА ГЛАВА

АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА “АРТЕНТАЛ” ООД – ПЛОВДИВ

 

 

1. Обща характеристика на фирмата

 

Фирма “Артентал” ООД е създадена през ноември 1995 година, регистрирана е като дружество с ограничена отговорност (ООД). От 20.02.2002 година формата на собственост на фирмата е променена и тя е преименувана в “Артентал” ООД [1].

Фирма “Артентал” ООД е специализирана в производството и търговията с промишлена тръбопроводна арматура и помпи. В групата произвеждана промишлена тръбопроводна арматура се включват следните стоки: спирателни и шибърни кранове, спирателни, възвратни и електромагнитни вентили, стоманена сферична арматура, чугунена арматура за ниско налягане, арматура за регулиране и контрол, стоманени горещо валуцувани колена и др. Помпите, които фирмата произвежда и предлага са потопяеми, сондажни, едно и многостъпални хоризонтални и вертикални, помпи с двойновтичащо работно колело, помпи и системи с вграден или външен честотен преобразовател и др. Фирмата предлага и следните услуги: гаранционен и следгаранционен сервиз за предлаганите продукти, супервизия или техническа помощ при монтажа и пуска на доставените изделия.

“Артентал” ООД е насочила основните си маркетингови усилия към задоволяване търсенето на тези продукти на пазара на организациите потребители основно от отрасъл промишленост и по-точно химическата, хранително - вкусовата промишленост, както и водо -, газо и топлоснабдяването, енергетиката и строителството. Стоките предмет на търговската дейност на фирмата и предлаганите от нея услуги са взаимодопълващи се, което налага прилагането на синхронен маркетинг.

Целта на фирмата е, чрез по-пълно и цялостно задоволяване на потребностите да бъде завоюван по-голям пазарен дял, както и да се поддържа изградения с много усилия имидж на коректен партньор.

Фирмата разполага със складова база с площ 3500 м2, а също и със собствен транспорт: товарен автомобил с товароподемност 5 тона – 1 брой, леко товарен автомобил с товароподемност 2 тона – 2 броя, товароподемна техника, обслужваща складовете: мотокари – 3 броя. В 70% от сделките фирмата осигурява транспортирането на стоките до клиента.

………………………………………………

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

 

В условията на пазарна икономика просперитетът и оцеляването на всяко предприятие зависи преди всичко от ефективността на неговата стопанска дейност. Финансовата и пазарната обусловеност, при която фирмите осъществяват своята стопанска дейност диктува потребността най-ефективно да се използва капитала, с който разполагат същите. За да стане това е необходимо да се анализира използването на средствата, т.е. капиталът не само в производствената сфера, но и в сферата на стоковия пазар, на набавянето на дълготрайни активи, краткотрайни материални активи и пазар на работната сила.

Несигурността и нестабилността в икономиката ни и тенденциите към пазарна икономика налагат на всяка българска фирма да обръща повишено внимание на финансовото си управление, на начините на финансиране, на цената на финансовите ресурси и на ефективността от тяхното използване.

Обект в настоящата дипломна работа е антикризисното финансово управление на фирмата – теоретична и практическа постановка на проблема..

Кризите могат да бъдат най-разнообразни – финансови, икономически, политически, производствени, търговски, управленски и т.н. Няма бизнес или област от обществения живот, които да са застраховани от настъпването на кризисни или аварийни ситуации. Като се започне от природните бедствия – пожари, наводнения, свлачища, земетресения, суша, нашествия на  насекоми, изригване на вулкани - и се стигне до катастрофи на кораби и самолети, фалити, производствени аварии, изпускане на отровни вещества.

Определянето на въздействието на кризата върху организацията до голяма степен е свързано и с преживяването (очакването) на някаква опасност (неизвестност, която съпътства процеса на вземане на решение). Ситуацията се възприема като по-високо кризисна, ако е свързана с опасност. Когато опасността не следва веднага употребата на продукта, то този продукт е по-малко рисков. Отдалечаването на крайния резултат във времето води до отдалечаване на риска, до неговото "оптично" намаляване.

……………………………………………

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Адамов, В. Балансът – основа на финансовата дейност на фирмата, Свищов, 1993 г.; с. 67

2.      Адамов, В. Инвестиционни решения и инвестиционен риск на фирмата; Свищов, 1994 г.; с. 101

3.      Адамов, В. Инструменти на финансовото управление на фирмата; Свищов, 1998 г.; с. 89

4.      Адамов, В. Управление на капиталите във фирмата; Велико Търново; 2003 г.; с. 221

5.      Адамов, В. Финанси на фирмата; Велико Търново, 2001 г.; с. 57

6.      Адамов, В., Джони Холст, Финансов анализ, ВТ; Изд. „Абагар”; 2002 г.; с. 608

7.      Адамов, В., Румяна Лилова, Финансов мениджмънт; Велико Търново, 1995 г.; с. 712

8.      Ге­ров, А. Фир­ме­но пла­ни­ра­не, част пър­ва и вто­ра, С., 1995 г.

9.      Ди­нев, Д. и Д. Не­н­ков, Фи­нан­си на съ­в­ре­мен­на­та фир­ма, С.,1992.

10. Ме­не Фо­рън Де­з­мънт. Ръ­ко­во­д­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на фи­нан­си­те на фир­ма­та, С., 1991.

11. Ни­ко­лов, Н. Фи­нан­сов ана­лиз, Вар­на, 1996.

12. Пе­т­ров, Г. Ос­но­ви на фи­нан­си­те на фир­ма­та, С., 1995.

13. Хри­с­то­вич, Н. На­ръ­ч­ник по би­з­нес оце­ня­ва­не, С., 1993.

14. Ма­джа­ро­ва, Е. Фи­нан­сов ана­лиз на пре­д­п­ри­я­ти­е­то, Па­зар­джик, 1993.

15. Ро­б­сън, А. Сче­то­во­д­с­т­во за ме­ни­джъ­ри, С., 1993.

16. Ва­к­ли­ев, Г., Чуков, Кр. и Тим­чев, М. Ос­но­ви на сто­пан­с­кия ана­лиз на пре­д­п­ри­я­ти­е­то, С., 1992.

17. Ди­нев, Д. и Кръ­с­тев, Т.  Ана­лиз на фи­нан­со­во-сче­то­во­д­ни­те от­че­ти, С., 1993.

18. Кон­су­лов, В. Фи­нан­сов ана­лиз на фир­ма­та, С., 1994.

19. Кон­су­лов, В. Уп­ра­в­ле­ние на обо­ро­т­ния ка­пи­тал, сп. "Фи­нан­си на фир­ма­та", бр. 1, 1995.

20. Люки, Ричард, Управление на кризи – Прогнозиране и преодоляване; Класика и стил, С.; 2007г.

21. Шопов, Д. И колектив, Икономика на труда, Трето издание, Изд. „Тракия - М; С.; 2002 г.

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2007 г.

Съдържа финансови отчети и факторен анализ на ликвидността за 2006 и 2007 г. 

 

Ключови думи:

антикризисно управление, фирмено управление, продуктова политика, пазарен дял, финансова оздравителна програма, финансов анализ, оценка на ликвидност и краткосрочна задлъжнялост, рентабилност, фирмено планиране, план за излизане от криза[1] Данни, предоставени от маркетинговия отдел на фирмата за 2007г.


Търси за: фирмено управление | продуктова политика | пазарен дял | финансов анализ | оценка ликвидност краткосрочна задлъжнялост | рентабилност | фирмено планиране | план излизане криза

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker