Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

Дипломна работа

 

на тема:

 

 

Ликвидност и парични потоци в предприятието

по примера на “Стройкомбинат - М” АД

 

 

2007

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

 

ГЛАВА ПЪРВА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИКВИДНОСТТА И ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.. 7

1. Характеристика на финансовото състояние. Източници на информация. 7

2. Показатели за анализ и оценката на ликвидността. 9

2.1. Характеристика на ликвидността. Нетен оборотен капитал. 10

2.2. Показатели за оценка на ликвидността. 13

3. Ликвидността - основен измерител на краткосрочното финансово състояние на фирмата  16

3.1. Текущите активи – фактор на ликвидността. 16

3.2. Текущи пасиви – структура и съдържание. 19

4. Теоретична постановка на паричните потоци. 22

4.1. Класификация на групите парични потоци. 23

4.2. Система от критерии и показатели за оценка на състоянието на предприятието и за разработване на перспективна програма за развитието му. 26

4.3. Анализ и структура на паричните потоци. 29

4.4. Ползата от информацията за паричните потоци. 33

 

ГЛАВА ВТОРА

ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА И МЕТОДИКА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.. 34

1. Инструменти за анализа и оценка на ликвидността на фирмата. 34

1.1. Статични измерители на ликвидността. 34

1.2.  Динамични измерители на ликвидността на фирмата. 39

2. Методика за съставяне на отчета за паричния поток. 41

 

ГЛАВА ТРЕТА

АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА И ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА.. 43

“СТРОЙКОМБИНАТ - М” АД.. 43

1. Обща характеристика на „Стройкомбинат - М” АД.. 43

1.1. Основна дейност. 43

1.2. Регистрация на фирмата, капитал и разпределение. 44

1.3. Правна организация и промени в правния статут на “СТРОЙКОМБИНАТ - М” АД   44

2. Цели на фирмата. 46

3.  Анализ на отчета за паричния поток на “СТРОЙКОМБИНАТ - М” АД.. 47

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 63

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 64

 

 

 

 

……………………………………………..

 

Анализа на годишния счетоводен отчет позволява да се види не само финансовото състояние на предприятието, но и причините довели до получените резултати. Дава обширна информация, която позволява вземането на правилни решения относно желани промени. То трябва да е съобразено с изискванията на Закона за счетоводството и счетоводни стандарти, които осигуряват организационно и методологично единство при счетоводното отчитане на дейността, за да се постигне вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието в годишния финансов отчет.

Един от тези отчети е Отчета за паричния поток, който е част от темата на разглежданата  дипломна  работа. Ликвидността на фирмата е една от най – съществените качествени характеристики на финансовото състояние на счетоводния анализ. Тя се определя като състояние, при което неговите парични средства и други бързоликвидни активи покриват в достатъчна степен краткосрочните му пасиви.

            На тази основа водещата изследователска теза в разработването на дипломната работа може да се формулира, както следва “Оценяването и измерването на ликвидността и паричните потоци на фирмата изисква развитие на система от показатели, инструменти и методи за тяхното изследване”. Конкретен обект на изследване е анализ ликвидността и паричните потоци на фирма “Стройкомбинат - МАД за периода 2003 – 2006 г. Предмет на изследване са конкретните методи, техники и показатели за измерване и оценяване на ликвидността, както и анализът и методите за съставяне на паричните потоци.

Целта на изследването е да се оцени ликвидността и резултатът от оборота на паричната маса на фирмата през изследвания период. Конкретните задачи, които се поставят за решаване са:

1.                 Да се характеризира финансовото състояние и източниците на информация

2.                 Да се изследва теоретичната постановка на паричните потоци, както и показателите и инструментите на ликвидността на фирмата.

3.                  Да се обоснове и конструира методически инструментариум за анализ и оценка на ликвидността и за съставянето на отчета за паричните потоци на фирмата.

4.                  Да се приложат теоретико-методически постановки като се представи анализ на отчета за паричните потоци коефициентите на ликвидност на фирма “Стройкомбинат - МАД.

С оглед на така формулираните теза, обект, предмет, цел разработката е структурирана в три части. В част първа се представя теоретичната постановка на паричните потоци както и показателите и за анализ на ликвидността.

………………………………………………

 

ГЛАВА ВТОРА

ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА И МЕТОДИКА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

 

1. Инструменти за анализа и оценка на ликвидността на фирмата

 

1.1. Статични измерители на ликвидността

           

Ликвидността на активите представлява тяхната способност да се превръщат в пари. Ликвидност на фирмата – това е способността във всеки един момент да изплати текущите си задължения.[1] На практика, понятието е важно, тъй като чрез него се обезпечава възможността на фирмата да покрива текущите си задължения.

            При анализ на ликвидността на фирмата се използват различни показатели. Един от тях е оборотния капитал.          

За да разполага предприятието с достатъчно сигурен нетен оборотен капитал, е необходимо той да бъде положителна величина. Ако е отрицателна величина, това означава, че натрупаните краткосрочни средства са били използвани за инвестиране в дълготрайни активи. Това обаче крие определен риск, тъй като след изтичане на сроковете за погасяване на текущите задължения предприятието може да няма свободни средства. От друга страна големият излишък от нетен оборотен капитал не следва да се оценява позитивно, тъй като това означа, че този капитал не се използва достатъчно ефективно. Ако нетния оборотен капитал се раздели на общата сума от активи, се получават допълнителни доказателства за състоянието на ликвидността на предприятието към определен момент.

            Ако оборотния капитал  е отрицателен, това означава, че предприятието има повече задължения, отколкото материални запаси и вземания. Това може да се пример за допустимо при положение, че доставчиците имат доверие в предприятието то да погасява задълженията си при настъпване на техния падеж. Като общо правило – колкото е по-нисък този показател, толкова това е по-добре за дейността на съответното предприятие.[2]

            Промените, които настъпват в раличните варианти на обортния капитал на едно предприятие в сравнение с предходния период, могат да бъдат важни индикатори за неговото състояние

            За оценка на финансовото състояние на фирмата е необходимо да се анализира дали фактическият размер на нетния оборотен капитал е оптимален за съответното предприятие. За целта трябва да се имат предвид редица условия:

……………………………………………….

ГЛАВА ТРЕТА

АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА И ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА

“СТРОЙКОМБИНАТ - М” АД

 

 

1. Обща характеристика на „Стройкомбинат - М” АД

 

“СТРОЙКОМБИНАТ – М” АД е приемник на бившето СП6 на СМК гр.Стара Загора и съществува повече от 30 години.

В момента “СТРОЙКОМБИНАТ – М” АД е самостоятелно акционерно дружество в структурата на холдинг “Загора”.

“СТРОЙКОМБИНАТ – М” АД е основен партньор на много строителни фирми в града и региона и притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000 от фирмата OQS Австрия с идентификационен номер в регистъра на международната мрежа IQNet. Фирмата притежава атестат от Българска строителна камара (БСК). Акредитираната строителна лаборатория на фирмата е в състава на Центъра за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС), който притежава сертификат от МРРБ за оценка съответствието на строителните продукти

 

1.1. Основна дейност

 

ПРОИЗВЕЖДА: бетонови разтвори и изделия, заготовка на бетонна стомана, метални конструкции, ел.табла.

ИЗВЪРШВА: добив на инертни материали за строителството, услуги с автотранспорт и строителна механизация, строително-лабораторни услуги, търговия с хидроизолационни и други строителни материали за сгради и съоръжения.

Разполага с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в проектирането и строителството.      

Персоналът на фирмата има значителен опит както в контактите си с клиентите така и с основните доставчици. Съчетанието на опит, познания и контакти, финансови, търговски и управленски умения дава възможност фирмата да се позиционира изключително добре  на пазара  и да се утвърди като водеща регионална фирма в този бранш.

Наред с основната си дейност, фирмата извършва и строителство на сгради и съоръжения. През 2003г. беше завършено разширението на ІІ-ро осн. училище гр. Гълъбово на стойност 700 х. лв. В края на 2003г. “СТРОЙКОМБИНАТ - М” АД спечели републикански търг за изграждане на довеждащата инфраструктура на обект: “Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Стара Загора” на стойност 550 х.лв. Инвеститор на обекта, който в момента се изгражда е Министерството на регионално развитие и благоустройство (МРРБ).

……………………………………………..

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Доброто финансово състояние на всяка компания зависи от организацията на дейността на предприятието и далновидното управление на ресурсите, с които разполага – материална база, материали, съоръжения, работна сила, паричните средства.

Отчитането на паричните потоци и ликвидността чрез коефициентите за обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност са важни за ръководството и за постигане ефективност в дейността. В счетоводната практика се използват два метода за отчитането на паричните потоци. При прекия метод се постига непосредствено отчитане на паричните постъпления и паричните плащания, произтичащи от оперативната дейност, докато при косвения се разкрива не толкова движението на паричните потоци, колкото реалната парична тежест на финансовия резултат.

Един от елементите за постигане на ефективност от дейността е и правилната и ефективна работа на счетоводния отдел. Навременната и точна информация за финансовото и имущественото състояние на фирмата, наличните парични средства и пр. са в основата за бързо и правилно вземане на решение от страна на ръководството.

………………………………………………

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Адамов, В. Финансов анализ. В. Търново, Абагар, 1999 г.

2.      Адамов, В., Управление на капиталите на фирмата, В. Търново, 2003

3.      Адамов, В. Финанси на фирмата. В. Търново, АБАГАР, 1997 г.

4.      Вос, Б. Корпоративни финанси. София, 2006

5.      Гълъбов, М., Ликвидност на активите на фирмата и ликвидност на фирмата,  Сп. Данъчна практика, брой: 2002/7

6.      Д-р Дурин, С., „Счетоводство на предприятието”, изд. „Фор Ком”, 12-то издание, С., 2006

7.      Захариев, А. Динамични измерители на ликвидността на фирмата. Бизнес управление, кн. 3.

8.      Николов, Н. Финансов анализ. Варна, Princeps, 1995 г. с.

9.      Тодоров, Г,  Финансово – счетоводен анализ. Вн. , 2005

10. Тодоров, Л., Ликвидността и платежоспособността на предприятието, П. Делова седмица, 2005/ 20-26 декември 2004

11. MANESS, Terry, Introduction to Corporate Finance, p. 51; GRAHAM, Benjamin et al, Graham and Dodd’s Security Analysis, p. 354; REILLY, Frank, Investments, p 412 и мн. др.

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2006 г.

 

Ключови думи:

ликвидност, парични потоци, финансово състояние на фирмата, нетен оборотен капитал, текущи активи и пасиви, показатели за оценка състоянието на фирмата, бързоликвидни активи, финансов анализ, динамични измерители на ликвидността [1] Гълъбов, М., Ликвидност на активите на фирмата и ликвидност на фирмата,  Сп. Данъчна практика, 

брой: 2002/7

 

[2] Тодоров, Л., Ликвидността и платежоспособността на предприятието, П. Делова седмица,

2005/ 20-26 декември 2004

 


Търси за: ликвидност | парични потоци | финансово състояние фирмата | нетен оборотен капитал | текущи активи пасиви | показатели оценка състоянието фирмата | бързоликвидни активи | финансов анализ

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker