Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

 

Анализ на производствения процес в

“Машиностроене” ООД - град Смолян

 

 

 

 

2009

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение. 4

 

ГЛАВА ПЪРВА

Теоретико – методическа част. 7

1. Определяне на понятието бизнес - организация. Същност и особености  7

2. Входове и изходи на бизнес - организацията. 8

3. Вътрешна и външна среда на бизнес - организацията. 9

4. Производствен процес. Тип на производството. 12

5. Изграждане на производствения процес във времето и пространството  13

6. Производствена програма. Тип на производството. 14

8. Производствен мениджмънт. Контрол върху дейността. 21

9. Проблеми пред инженеринга в индустриалните предприятия в България  24

 

ГЛАВА ВТОРА

Aнализ на производствения процес в “Машиностроене” ООД.. 26

1. Представяне на индустриалното предприятие. 26

2. Предмет на дейност на предприятието. Установяване на тенденциите в производството. 28

3. Характерни особености на осъществявания производствен процес. 29

4. Анализ на производствената програма и типа на производство. 30

5. Анализ на осъществявания производствен процес. 35

6. Aнализ на производствената структура и формата на организация на производството. 43

7. Анализ на ресурсното осигуряване. 46

7.1. Трудови ресурси. 46

7.2. Машини и съоръжения. 49

7.3. Използвани материали. 49

8. Анализ на пространственото изграждане. 49

9. Анализ на функционирането на процеса във времето. 52

10. Анализ на силните и слабите страни на бизнес организацията, на. 53

благоприятните възможности и заплахите за дейността й (SWOT анализ) 53

 

ГЛАВА ТРЕТА

Проектна част ,,Машиностроене” ООД.. 55

1. Проблеми на производствения процес в предприятието. 55

2. Предложения за усъвършенстване на производствения процес. 56

3. Инженеринг на предприятието. 59

4. Изграждане на производствения процес в пространството. 63

5. Технико - икономическа обосновка на проекта. 67

 

Заключение. 68

Използвана литература. 69

 

 

 

 

 

 

Въведение

 

Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Това с още по-голяма сила важи за тези от тях, които се занимават с производство на продукция, тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в България имат своя специфика, свързана с ограничените покупателни възможности на населението, свързани са с повишени рискови фактори и сравнително по – дълъг оборот на капиталните средства.

Проблемите, свързани с финансовата и организационна политика на малките и средни предприятия в България в годините на преход от планова към пазарна икономика в сферата на индустрията и общо за националната икономика, имат твърде актуално звучене с оглед възможностите на страната ни да посрещне предизвикателствата на конкурентния частен сектор на Западна Европа, възможностите и изискванията на Европейския съюз по отношение ъзможностите и перспективите на развиване на пазарна икономика и пазарно стопанство. Актуалността на тематиката се поражда преди всичко от конкурентните възможности за дадено предприятие в сферата на частния сектор да оптимизира своето производство, продуктово разнообразие, маркетингова политика, а оттам и да има възможности и перспективи да инвестира част от оборотните средства или годишната печалба за усъвършенстване на продуктовия асортимент, разширяване на производството, оптимизиране на производителността, както и за повишаване ефективността на организационната управленска структура по отношение инвестиционни и иновационни решения.

……………………………………………….

 

 

7. Анализ на ресурсното осигуряване

 

7.1. Трудови ресурси

 

“Машиностроене” ООД – гр. Смолян се представлява от петима акционери.

Производственият процес се управлява от двама съдружници и  всеки цех от отделен началник.

Отговорностите и задълженията за производствената дейност се носят по равно и солидарно и от двамата съдружници във фирмата.

Всеки цех пряко се управлява от началник - цех и той носи отговорност за спазване на технологичния процес; за количественото и качественото изпълнение на поставените производствени задачи; за спазване охраната на труда; за изготвяне на производствения отчет в края на месеца и др.

Освен пряко свързаните с производството лица, във фирмата функционират: финансово - счетоводен отдел; търговски отдел; конструкторско бюро (то е и “Технологичен отдел”); началник - склад “Материали” и началник - склад “Готова продукция”.

Финансово - счетоводният отдел обработва пълния размер на счетоводната информация и документация и се ръководи от главен счетоводител.

Търговският отдел извършва дейности по осигуряване (доставка) на производството със суровини, материали, резервни части и др. Чрез същия отдел се извършва и реализацията на продукцията във фирмата, проучване на нови пазари, маркетингова дейност и др.

……………………………………………….

 

Заключение

 

Резултатът, постигнат в изложението на настоящата дипломна работа, отговаря на поставените цели и задачи. Формираните окончателни решения осигуряват необходимите предпоставки за постигането на устойчив растеж на разглежданото предприятие, осигуряват конкурентно предимство и подобряват възможностите за достигане на поставените от ръководството фирмени цели. С оглед на направените разсъждения можем да кажем, че мерките се свеждат до:

1.       Подобряване на цялостната организационна структура на управление по звена на производство в предприятието;

2.       Отстраняване на недостатъците на организационната структура чрез назначаване на нови специалисти в основно производство – за работа на матриците в основния производствен цех;

3.       Усъвършенстване на производствения процес чрез имплементиране на две нови матрици в Цех 3 по отношение крайна обработка на отделните детайли за получаването на готовите продукти.

4.       Разработване на управленска стратегия, свързана с основните насоки на бъдещата иновационна и инвестиционна дейност;

…………………………………………

 

 

 

Използвана литература

 

1.      Ангелов, А., Основи на мениджмънта, „График Амат”; С.; 1995;

2.      Благоев, В., „Маркетинг”; „ВЕККО”; С.; 1998;

3.      Велев, М.; Мениджмънт на маркетинга; ИК „Люрен”; С.; 2003;

4.      Велев, Мл., "Мениджмънт на маркетинга" София, 2003 г.

5.      Ганчев, П.; Основи на мениджмънта, лекционен материал; ТУ; С.; 2005;

6.      Георгиев, И. Основи на инвестирането, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999;

7.      Гераскова, О., "Мениджмънт на промените" София, 1999г.

8.      Геров, А. „Фирмено планиране”,  ANG, София , 1999;

9.      Даков, Ив.; Производствен инженеринг, С.; 2003; първо издание;

10.  Димков, Св., Стратегически мениджмънт; С.; ТУ; 2000;

11.  Дончев, Д., Анализ на стопанската дейност; „Софтрейд”; С.; 2005;

12.  Дончев, Д.; Й. Димитров, Икономика на предприятието; ТУ; С.; 1998;

13.  Класова С. , Иванов П. и кол ., „Въведение в маркетинга ” ; Унив. изд. „Стопанство”, София, 1999;

14.  Коларов, Н. Инвестиционен бизнес план, Везни, 1992;

15.  Коларов, Н. Икономически основи на бизнеса, Атравиа, 1994;

16.  Методи на корпоративните финанси, Николай Коларов, София, 2001;

17.  Младенова, Г., „Маркетингови анализи”; „Тракия М”, София, 2000;

18.  Младенова, Г.; „Стратегическо маркетингово планиране”, Университетско издателство, „Стопанство”, София, 1998;

19. Николов, Н. Финансови изчисления, PRINCEPS, 1994;

20. Орешарски Пл., Финансов анализ и управление на инвестициите, ИК Люрен. 1992;

21. Паунов, М., "Стратегии на бизнеса" София 1997г.

22. Славова, И.; „Бизнес план”, София, „Тилио”, 2001;

23.  Цветков, Г., Производствен мениджмънт, Трето допълнено и преработено издание; ИК „Люрен Комерс”; С.; 2001;

24.  Цветков, Г., "Производствен мениджмънт" 2004 г.

25.  Данни и фирмена документация, предоставени от фирмата за 2005 и 2007 година.

 

 

Темата е разработена 20. 10. 2009 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

анализ на производствен процес, вътрешна и външна страна на бизнес – организацията, производствен мениджмънт, SWOT анализ, инженеринг в индустриалните предприятия, анализ на ресурсното осигуряване


Търси за: анализ производствен процес | вътрешна външна страна бизнес организацията | производствен мениджмънт | SWOT анализ | анализ ресурсното осигуряване

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker