Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (150 лв)  120.00 лв Нова цена!


 

 

 

Д И П Л О М Н А    Р А Б О Т А

 

на тема:

 

Управление на капитала във фирмата

 

 

2010


 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение. 4

 

Глава първа

Характеристика на собствения капитал на фирмата. 6

1. Същност на капиталите. 6

2. Видове капитал. 7

3. Формиране на собствения капитал. 10

4. Особености на краткосрочните капитали. 15

5. Особености на дългосрочните капитали. 20

6. Увеличение на основния капитал. 21

7. Намаляване на собствения капитал. 25

 

Глава втора

Теории за капиталовата структура. 30

1. Същност на капиталовата структура. 30

2. Наивна теория за капиталовата структура. 31

3. Традиционна теория за капиталовата структура. 31

4. Теория на Фр. Модилиани и М. Милър – „М и М” теория. 32

 

Глава трета

Технология за оптимизиране на капиталовата структура на българските фирми  33

1. Анализ на оптималността на капиталовата структура. 34

2. Инструменти за анализа на капиталовата структура. 35

3. Проблемът за финансовия лост на фирмата. 36

4. Методика за оценка на собствения капитал. 39

 

Глава четвърта

Анализ на капиталите на „Eлси” АД.. 43

1. Определяне на среднопретеглената цена на капитала (WACC) 43

2. Изчисляване стойността на предприятието като цяло, стойността на собствения капитал и стойността на една акция. 46

3. Определяне стойността по модела на икономическата печалба. 49

 

Заключение. 58

Използвана литература. 59

 


Въведение

 

Съгласно ТЗ на РБ в основата на всяка фирма, независимо от нейната организационна форма стои капиталът.

Той изпълнява широко спектърна роля във фирмата. Осигурява бизнеса, осигурява фирмената печалба, дава доходи на държавата, стои в основата на рентабилността и др. Всичко това налага участниците във фирменото управление добре да познават и рационално да използват възможностите на капитала в бизнеса.

Първата от тях се свежда до размера на капитала и до неговата величина. Прието е, фирмите според величината на своя капитал да се обособяват в три групи: малки, средни и големи.

·                   Малките, разглеждани през призмата на техния капитал имат няколко характеристики. Те се разглеждат и функционират главно от семейни капитали. Държавата облага тези фирми посредством техните доходи. Малките капитали се влагат в традиционните браншове и в нерискови дейности. При тях се съчетават функциите на собствениците и мениджърите. Често явление при малките фирми са фалитите.

·                   Средните фирми са по-устойчиви, мобилни и участват в рискови браншове. Те имат икономическо управление, толерират се от банките, преобладават в световния бизнес. Слабото им място е липсата на достатъчни капитали за финансиране на нововъведения. Тук те са зависими от големите фирми и от научните центрове.

·                   Големите фирми имат достатъчно капитали, които влагат в различни браншове и печелят от това. Финансират научни изследвания и развойна дейност, подпомагат малките и средни фирми чрез осигуряване на поръчки, пазари, техника и т.н. Следователно изборът на величината на капитала е съществен параметър на бизнеса.

Финансовите ресурси, както и останалите ресурси също струват пари, т.е. имат цена, която следва да бъде изследвана и определена. Тази цена представлява съобразена компенсация за пропуснатите възможности на собственика на капитала да вложи тези парични средства за други цели.

Наличието и използването на различни видове капитали формирани от различни източници обуславя и специфичните начини за установяването на цената на тези капитали.

Обект на настоящото изследване са формирането, увеличението, респективно намалението, структурата и управлението на капитала на фирмата, който след изплащане цената на неговото придобиване се използва за финансиране на инвестиции.

Като предмет извеждаме управлението на капиталите, представляващо важно звено на финансовия и глобалния мениджмънт. То стои в основата на финансовите и инвестиционните решения на съвременните мениджърски екипи и предопределя тяхната рационалност и актуалност за дълъг срок. Без солидни познания за капиталите и капиталовата политика трудно може да се управлява поведението на една фирма на финансовите и паричните пазари, затова следва да се изследват и анализират финансовите решения, предприемани от мениджърските екипи с цел максимизиране доходите.

……………………………………………….

 

 

Глава трета.

Технология за оптимизиране на капиталовата структура на българските фирми

 

 

1. Анализ на оптималността на капиталовата структура

 

Капиталовата структура (структурата на дългосрочните капитали) на едно предприятие се състои от нейните финансови капитали. Тя се явява изразител на финансовата стабилност на фирмата. Като обект на финансовия анализ позволява да се определи степента на платежоспособност на фирмата. При анализа на капиталовата структура се изследват дългосрочни (облигациите) или безсрочни (акциите) източници за финансиране на фирмата.9

За да се изяснят ключовите характеристики на капиталовата структура и нейния анализ може да се отбележи, че:

Първо: Капиталовата структура на фирмата е съвкупност от съотношенията на отделните елементи на дългосрочните капитали, които след изплащане на цената на придобиването им се използват за финансиране на инвестициите.10

Второ: В дългосрочен план печалбите и рентабилността (която предполага периодична способност да се генерират пари в бъдещето) са едни от най-важните и точни показатели за наличната финансова стабилност. Приходите са най-желаните и сигурни източници на капитали за по-дългосрочно плащане на лихва и изплащане на главница.

Когато обект на анализа е капиталовата структура, на първо място трябва да се отчете наличието на съществена разлика между дълга и акционерния капитал. В тази връзка, внимание заслужава обстоятелството, че:

Акционерния капитал е първичен източник на капитал. Това е така, защото без него фирмата не би могла да започне да съществува и функционира. Той е основен рисков капитал, защото поема риска, на който фирмата неизбежно се подлага.

      ……………………………………………….

 

 

Заключение

 

В настоящата разработка се изследва подробно нормативната уредба по действащото в България законодателство относно формирането, намалението и увеличението на основния капитал. Анализират се характерните особености на краткосрочните и дългосрочни капитали. Демонстрира приложението на DCF модела при оценката на „Елси” АД. Представена е и общата постановка на по-слабо известния модел на икономическата печалба, както и неговото приложение на базата на същото предприятие. Показан е специфичен начин за определяне и обосновка на среднопретеглената цена на капитала на „Елси” АД. Илюстрирано е определянето на бъдещите свободни парични потоци за инвеститорите и на икономическата печалба на оценяваното предприятие, както и извеждането на стойността на активите и на собствения капитал.

Моделът DCF за оценка на цели предприятия е базиран на презумпцията, че оценяваните компании ще продължат да функционират и в бъдеще. Както подсказва самото му наименование, той се използва за определяне стойността на предприятието като цяло.

………………………………………………

 

 

Използвана литература

 

1.      Адамов, В. Управление на капиталите, В. Търново, АБАГАР, 2003 г.

2.      Захариев, А., Адамов, В., Холст, Дж. Финансов анализ, В. Търново, АБАГАР, 2002 г.

3.      Адамов, В. Финанси на фирмата, В. Търново, АБАГАР, 1997 г.

4.      Проданов, Ст. Капиталово бюджетиране, В. Търново, АБАГАР, 1999 г.

5.      Трифонов, Тр. Корпоративни финанси, София, Тракия - М, 1999 г.

6.      Адамов, В. и колектив, Инвестиции, Свищов, 1995 г.

7.      Захариев, А. Адамов, В. Свитък с изпитни материали по Управление на капиталите на фирмата, Свищов, 2001 г.

8.      Данъчно законодателство-2005 г. София, ЕТ”АПИС”, 2005 г.

9.      Търговски Закон, “Нова звезда”, София, ДВ бр. 70 от 2009г.

10. Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) - APIS6

11. В. Адамов, „Оптимизиране дългосрочните капитали на индустриалната фирма”, В. Търново, АБАГАР, 2006 г.

12. А. Захариев, В. Адамов, Холст, Дж. Финансов анализ, В. Търново, АБАГАР, 2004 г.

13. Ст. Проданов, „Капиталово бюджетиране”, В. Търново, АБАГАР, 1999 г.

14. Тр. Трифонов, „Корпоративни финанси”, София, Тракия - М, 2006 г.

15. В. Адамов  и колектив, Инвестиции, Свищов, 1995 г.

16. А. Захариев, В. Адамов, „Свитък с изпитни материали по Управление на капиталите на фирмата”, Свищов, 2001 г.

17. Данъчно законодателство - 2005 г. София, ЕТ”АПИС”, 2005 г.

18. Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) - APIS6

19. Е. Михайлов, В. Адамов, „Теория на парите и кредита”, Абагар – 2004 г.

20. проф. д-р Сава Саев „Финансов анализ на дейността на фирмата”, Сиела

21. Адамов, В. Теория на финансите. Свищов, 1995.

22.   http://www.bse-sofia.bg/?page=FinancialReportsOfIssuers

23.   http://www.infostock.bg/infostock/control/home

24.   http://ime.bg/bg/

 

 

Темата е разработена 2010 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2009 г.

 

Ключови думи:

капитал на фирмата, формиране на собствен капитал, капиталова структура, анализ на оптималността, финансов лост на фирмата, дългосрочни капитали, финансова стабилност на фирмата, модел на икономическа печалба 9Захариев, А., Адамов, В., Холст, Дж.,Финансов анализ, В. Търново, АБАГАР,  2001 г., стр.306

10 Пак там, стр.307


Търси за: капитал фирмата | формиране собствен капитал | капиталова структура | анализ оптималността | финансов лост фирмата | дългосрочни капитали | финансова стабилност фирмата | модел икономическа печалба

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (150 лв)  120.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker