Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКИ”

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

 

Корпоративно финансово планиране и финансов анализ

 

 

по дисциплината  „Корпоративни финанси”

 

 

 

2010

 

 

 

 

Съдържание

 

 

1. Обхват, цели и задачи на финансовото планиране. 3

2. Основни методи на финансовото планиране. 5

3. Стратегическо и тактическо планиране в предприятието. 6

4. Същност и значение на финансовия анализ. 10

5. Анализ на основните финансови показатели и зависимости. 11

Използвана литература. 18

 

 

 

 

Пазарното стопанство работи главно с финансови категории, поради което при него решаващо значение  има корпоративното финансово планиране.

Във всички теоретични изследвания планирането се определя като главна функция на мениджмънта и се разглежда в тясна взаимозависимост с цялата система на вътрешно - фирменото управление. Планирането определя какво трябва да се направи, кога, как и от кого, какви ресурси са необходими за това, за да може цялата работа по изпълнението на плана да бъде извършена в срок.

Корпоративното финансово планиране се разглежда като процес на предвиждане на вземане на оптимално решение, за бъдещото финансово състояние на фирмата. Величината на показателите на крайните финансови резултати, дава възможност да се характеризира и оценява равнището на необходимите финансови средства за осъществяване на бъдещата дейност, как да се набавят и как да се използват. Изследва се и се оценява  бъдещото равнище на доходност, разпределението и използването на финансови ресурси, насоките, мащабите и темповете на финансовото развитие на фирмата като цяло.

Обект на корпоративното финансово планиране са бъдещите парични потоци, осигуряващи използването на финансовите ресурси.

…………………………………………

 

 

3. Стратегическо и тактическо планиране в предприятието

 

            Стратегическо планиране – процес на определяне на дългосрочните цели на фирмата и разработване и избор на стратегии за постигането им.

Основното, което отличава стратегическото от фирменото пласиране е :

Ø                 Времевия хоризонт - чрез СП се набелязват цели и дейности за сравнително дълъг период от време и тяхното изпълнение се оказва дълговременно въздействие върху фирмата.

Ø                 Въздействие върху фирмата - СП набелязва значително по-големи промени във фирмата и насоките на действието й.

Ø                 Концентрация на усилията - стратегията обикновено изисква концентрация на усилията и ресурсите на фирмата за изпълнение на ограничен брой стратегически цели.

Ø                 Модел на вземане на решения - при избор на цели и стратегии се вземат определен брой стратегически решения. За да бъдат изпълнени те, трябва да се вземат редица други, с по-ограничено по време и мащаб на въздействие управленски решения. Стратегическите и подпомагащите тяхното изпълнение решения имат йерархична съподчиненост и образуват пирамида.

Има разлика между дългосрочно и стратегическо планиране, въпреки че времевите хоризонти съвпадат. Дългосрочното планиране и продажба от съществуващите фирмен потенциал, условия и цели и се извлича максималният ефект от тях.

………………………………………………

     

Всяка фирма трябва да се стреми непрекъснато да снижава своите разходи, при което ще получи по – висока доходност.

             За да се оцени реалното финансово състояние на  фирмата, е необходимо изчислените показатели да се сравнят с достигнатите в отрасъла, отрасли или икономиката като цяло. При тези сравнения задължително трябва да се има в предвид, целите които стоят пред фирмата.

 

Планирането на финансовото състояние и финансовото развитие е много важен етап от плановата и управленска дейност на фирмата. Финансовото планиране и финансовият анализ са едни от най -  важните фактори влияещи върху върховото и ефективно съществуване на предприятието.

 

 

Използвана литература

 

1.      Корпоративни финанси – Ангел Анаджиев – 2006 г.

2.      Маркетинг – теория и практика – проф. Тончо Трендафилов 2005 г.

3.      Основи на Финансите – Д-р на иконом. Науки проф. Велчо Стоянов – 2003 г.

 

 

Темата е разработена 2010 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

корпоративни финанси, финансово планиране, финансов анализ, стратегическо и тактическо планиране, финансови показатели и зависимости, методи на финансово планиране, функции на мениджмънта


Търси за: корпоративни финанси | финансово планиране | финансов анализ | стратегическо тактическо планиране | финансови показатели зависимости | методи финансово планиране | функции мениджмънта

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker