Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


УНСС София

Есе

Единния вътрешен пазар – крайъгълен камък на икономическия валутен съюз

Специалност: Финанси

Предмет: Финанси

2009


Съдържание

 

1. ЕС и глобализациятя. 3

2. Икономически валутен съюз. 4

3. Насоки на единния вътрешен пазар. 10

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.. 13

 


Икономически растеж, а не упадък; стабилна валута, а не валутни кризи;

пространство на стабилност, сигурност и предсказуемост

Чувство за общност, за европейска принадлежност

 

1. ЕС и глобализациятя

Европейският съюз възниква като част от двуполюсната система и неговото развитие е стимулирано от общото противопоставяне Изток-Запад. От края на 80-те години обаче неговата по-нататъшна съдба може да бъде разбрана само като част от процеса на глобализация. Функциите на националната държава се предават все по-ускорено на наднационални органи и именно в него се експериментират форми на ръководство и отношения, за които няма преди това образци. Там регионалните процеси на интеграция достигат най-висока степен и той служи като стимул, предизвикателство, образец за регионализацията в останалата част на света.

………………………………………

2. Икономически валутен съюз

Изграждането на Икономическият и валутен съюз преминава през първоначалния етап на поддържане на фиксирани курсове между валутите на държавите-членки и впоследствие въвеждане на единна валута и провеждане на обща парична политика. Появата на единната европейска валута – евро, е резултат от дълъг, труден и противоречив процес. Замяната на националните валути, символизиращи националния суверенитет, с единна валута е сложно и смело начинание, което несъмнено допринася за обединението на Европа[1].

През юни 1989 г. председателят на Европейската комисия Жак Делор представя на Европейския съвет в Мадрид доклад, който предвижда изграждането на Икономически и валутен съюз между държавите-членки на Общностите в три етапа:

* първият етап започва на 1 юли 1990 г. Държавите-членки разработват програми за конвергенция, за да може между техните валути да бъдат установени фиксирани курсове;

* вторият етап започва на 1 януари 1994 г. Това е преходен етап, по време на който се цели постигането на планираната икономическа конвергенция. Създава се Европейски валутен институт;

…………………………………….

По отношение бъдещето на единния европейски пазар, явяващ се крайъгълен камък на икономическия и валутен съюз в ЕС, единният пазар трябва да се адаптира към световната икономическа обстановка. Той трябва да използва глобализацията в полза на Европа, като позволява на компаниите да развиват своята конкурентоспособност. За тази именно конкурентноспособност ще спомогнат и икономическите и валутни съглашения между отделните страни. Тук процесът е двупосочен – анализът е и от другата страна – икономическият и валутен съюз като следствие от глобализиращият се свят на търговията и икономическото взаимодействие между отделните страни.

………………………………………

3. Насоки на единния вътрешен пазар

Насоките на единния вътрешен пазар, анализиран като крайъгълен камък по отношение икономическите и валутни отношения между страните-членки на ЕС, можем да обобщим от гледна точка на процесите на глобализация, а именно:

Ø     Консолидиране на напредъка към интегриран, отворен, конкурентен и икономически ефективен европейски финансов пазар и премахване на оставащите икономически значими бариери;

Ø     Развиване на пазар, където финансовите услуги и капиталът се движат свободно при най-ниската възможна цена в рамките на Европейския съюз при съответния ефективен контрол, финансова стабилност и висока степен на защита на потребителя;

……………………………………………….

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Сборник четвърти национален симпозиум “Качество, конкурентноспособност, устойчиво развитие” – Междууниверситетски център по мениджмънт на качеството, София, 1999 г.

2.      Конкурентноспособност на българската икономика – годишен доклад на Центъра за икономическо развитие

3.      Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” (2007 - 2013)

4.      europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html

5.      www.econ.bg

6.      www.evropa.bg

7.      www.evroportal.bg

……………………………………….

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

единен вътрешен пазар, крайъгълен камък, икономически валутен съюз, ЕС и глобализация 


Търси за: единен вътрешен пазар | крайъгълен камък | икономически валутен съюз | глобализация

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker