Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


УНСС София

Курсова работа

Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт

Специалност: Финанси

Предмет: Финанси

 

2005


Съдържание

 

1. Кратка информация за дейността на ЕООД „Химстрой”. 3

2. Обект, източници за финансиране и етапи при реализацията на проекта. 5

2.1. Предмет на инвестицията. 5

2.2. Етапи на реализация на проекта. 6

2.3. Раздели на проекта. 6

2.3. Цели на проекта. 8

2.4. Обосновка на проекта. 8

2.5. Описание на проекта. 9

Използувана литература. 30

 

 


1. Кратка информация за дейността на ЕООД „Химстрой”

Дружеството е създадена през 1991 г. Регистрирано е по Търговския закон със седалище гр. Пловдив. Дейността, за която е признато е производство на сервизни апарати, уреди и системи.

„Химстрой” ЕООД  разполага със следните структурни звена.

·  Цех 1 – Производство на сервизни апарати и уреди

·  Цех 2 – Производство на приборни системи

·  Цех 3 – Производство на инструментална екипировка и нестандартно оборудване (ИЕНО)

·  Опитно – експериментален цех (ОЕЦ)

·  Електро – ремонтен цех (ЕРЦ)

Всяко едно от звената се планира и контролира самостоятелно, съгласувайки своите решения с общото управление на фирмата.

Седалището на дружеството е гр. Пловдив, който е областен търговски център. Градът има добре изградена инфраструктура с население души. Основните предимства на месторазположението се изразяват в непосредствената му близост до доставчиците, пазара, работната ръка, както и достъпа до транспортни, енергийни и комуникационни ресурси.

…………………………

2. Обект, източници за финансиране и етапи при реализацията на проекта.

2.1. Предмет на инвестицията

За увеличаване на продуктовата структура на крайната продукция фирмата планира да оборудва нов цех за производство на подемник на обща стойност 99982 лв. „Химстрой” разчита на висококачествено и съвременно оборудване за технологически гаранции на своето производство. Проектът ще се извърши съвместно с немската фирма „BAISEBART”,от която ще се извърши покупката.

Фирма „BAISEBART”, е със седалище гр. Мюнхен, Германия и е един от водещите производители на автомобилно-сервизни апарати в Европа. Започва дейността си още през 40 години на миналият век с уреди за сервиз на първите автомобили ж Германия. Постепенно се развива, като започва да се занимава с компютърно-подкрепена приборна техника. През 1980 г. представя електронен измервателен уред на оста, съобразен с най-новите за своето време технико-автомобилни познания и съответстващ на изискванията на водещите автомобилни производители. Въвежда микропроцесорно управляеми приборни системи, за да се стигне до началото на 90 г. С производството на компютър ”Mакролин” за измерване на оста, с компютърно измервателна чувствителност и безкабелност предаване на данните.Освен това фирмата произвежда и голям асортимент сервизни апарати с широко потребление. Оптималния производствен капацитет на новия цех ще бъде производството на 500 броя годишно. Пълното усвояване на производствените мощности е заложено да бъде достигнато през третата година от тяхното въвеждане.

………………………………

2.3. Раздели на проекта

Продукти и развитие

Производството на подемника се характеризира до голяма степен със сходството с функциониращата дейност. Наличните производствени мощности, както и планираните за закупуване представляват модерно оборудване, което е абсолютно механизирано за всеки един продуктов цикъл. Новият продукт ще се произвежда с идентични суровини и материали, като използването на отделните компоненти за получаването на крайната продукция ще намали материалоемкостта на фирмата.

Описание на новия продукт

Външен вид

Подемникът Х225 е предназначен за сервизно обслужване на автомобили с тегло до 2500 кг и е със следните технически данни и размери:

- ширина – 2880 мм                                    - височина на повдигане – 1993 мм

- дължина – 1588 мм                                  - време за повдигане – 40 секунди

- височина – 2630 мм                                 - консумирана мощност – 3 KW

- тегло – 750 кг

……………………………….

Прогноза за паричните потоци на проекта

Разработеният баланс на паричните потоци се отнася към маркетинговите анализи по месеци за първата планова година на проекта. Минималните изисквани налични пари са определени като ј от общите месечни плащания и възлизат на 22,73 хил. лв.


…………………………………..

Управление на оборотните средства. Реализиране на инвестициите

Поръчката за закупуване на оборудването за новия цех ще се направи през месец декември 2008 г. Тогава ще се изплатят 40 % от инвестицията на стойност 40 хил. лв. Планира се и закупуването на нематериални активи, нужни на новото производство, като за месеците януари и февруари тяхната стойност ще бъде 5,86 хил. лв. за всеки от двата месеца. За да покрие инвестиционните разходи фирмата ще внесе две вноски от 44,15 хил. лв. собствен капитал за оборотни средства.

През месец януари се очаква получаването на дългосрочният кредит на стойност 100 хил. лв., който ще повиши касовата наличност, въпреки очакваното намаление на нетния паричен поток.

……………………………………….

Икономическа оценка на проекта

Възникващите приходи и разходи през планирания период не са икономически равностойни. Поради тази причина оценката на проекта трябва да отразява „фактор време”, за което са приложени динамични методи за оценка. За базисен метод е определен методът на нетната сегашна стойност (НСС), при който всички предизвикани от дадена инвестиция приходи и разходи се олихвяват с определен лихвен процент (дискантов фактор) към момента непосредствено преди инвестицията.

Използвани са нетните парични потоци от проекта, като в тях се включват финансовия резултат от дейността, амортизациите и се приспадат главниците по погасяването на заема.

………………………………………..

Използвана литература

 

1.      Геров, А. „Фирмено планиране”, ANG, София, 1999

2.      Основи на инвестирането, Иван Георгиев, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999

3.      Методи на корпоративните финанси, Николай Коларов, София, 2001

4.      Данни предоставени от фирмата

5.      Георгиев, И. Основи на инвестирането, Отворено.

6.      Коларов, Н. Инвестиционен бизнес план, Везни, 1992.

7.      Коларов, Н. Икономически основи на бизнеса, Атравиа, 1994.

8.      Николов, Н. Финансови изчисления, PRINCEPS, 1994.

9.      Орешарски Пл., Финансов анализ и управление на инвестициите, ИК Люрен. 1992.

……………………………………

Темата е изготвена 2005 г.

Темата съдържа таблици с планови данни до 2012 г.

 

Ключови думи:

инвестиционен бизнес проект; производство на нов продукт; ЕООД „Химстрой”; обект, източници за финансиране и етапи при реализацията на проекта; раздели, цели и обосновка на проекта

 

 


Търси за: инвестиционен бизнес проект | производство нов продукт | ЕООД „Химстрой | източници финансиране етапи при реализацията проекта | цели обосновка проекта

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker