Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Анализ на възможностите за устойчив растеж на публично търгувани компании през периода 2003 – 2008 г.”

(На примера на Пампорово АД)

22.09.2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Представяне на компанията. 3

2. Анализ на възможностите за устойчив растеж.. 3

3. Анализ на показателите, формиращи темпа на устойчив растеж.. 5

4. Изчисляване на средни стойности на темпа на устойчив растеж.. 7

4.1. Средноаритметична стойност на темпа на устойчив растеж  7

4.2. Средногеометрична стойност на темпа на устойчив растеж   7

Използвани източници:. 9

..........................................................................................................................................................

3. Анализ на показателите, формиращи темпа на устойчив растеж

За целите на анализа на показателите, формиращи темпа на устойчив растеж, е илюстрирано изменението им през разглеждания шестгодишен период със следната графика (фигура 2). Показателите са:

-         Рентабилност на продажбите на база чиста печалба (ROS);

-         Обращаемост на активите (АТ);

-         Финансов ливъридж (FL);

-         Норма на реинвестиране (R). 

 

Фигура 1: ROS, AT, FL и R

Рентабилността на продажбите на база чиста печалба показва големи колебания през разглеждания период. Първите четири години е трудно да се опише ясна тенденция на развитие, редувайки резки покачвания с резки спадове. По-ясно изразен тренд може да се опише през последните три години на периода (2006 г. – 2008 г.). Тогава стойностите на ROS очертават тенденция на спад, като през 2008 г. се стига и до отрицателни стойности. Т.е. през 2008 г. дружеството не реализира чиста печалба от приходите от продажби. Интересно е да се отбележи, че ROS и SGR се движат еднакво, откъдето може да се заключи, че ROS оказва най-голямо влияние върху SGR през разглеждания период.

................................................................................................................................

Използвани източници:

1.      www.investor.bg

2.      www.infostock.bg

3.      www.bnb.bg

4.      www.stern.nyu.edu/~adamodar/

................................................................................................................................

Темата е изготвена през 2010 г.

Най-новата информация е от 2008 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Ключови думи: анализ, възможности, темп, устойчив растеж, SGR, публично търгувани компании, Пампорово АД, туризъм, хотелиерство, приходи от продажби, рентабилност, обращаемост на активи, финансов ливъридж, норма на инвестиране

 


Търси за: анализ | възможности | темп | устойчив растеж | публично търгувани компании | Пампорово | туризъм | хотелиерство | приходи продажби | рентабилност | обращаемост активи | финансов ливъридж | норма инвестиране

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker