Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ”

гр. Свищов

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

„Бюджетно управление на фирма”

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод. 3

I. Tеоретични аспекти на фирменият бюджет – понятийно – литературен обзор. 4

1. Инвестиции и бюджетно управление. 4

2. Етапи на бюджетното управление. 6

3. Същност на бюджетирането. 7

4. Процес на създаването на бюджета. 9

5. Видове бюджети.. 10

6. Подходи за определяне на бюджета. 14

7. Управление на парите. 17

8. Управление на запасите. 18

9. Управление на кредита във фирмата. 20

II. Управление на оборотния капитал – по примера на фирма „Сол Несебър Маре” ООД – практическо изследване. 23

1. Представяне на изследвания обект. 23

2. Сравнителен анализ на финансовите резултати за периода 2009 – 2010 г. 31

2. 1. Активни съотношения. 31

2. 2. Общи показатели.. 33

2. 3. Формиране на проектобюджет. 36

2.4. Изводи.. 38

Заключение. 39

Използвана литература. 40

Бележки след текста. 43

Увод

Настоящата дипломна работа е посветена на проблемите на управлението на бюджета. Той ще бъде разгледан в контекста му на анализ на политика на конкретен хотел.

Едва ли е необходимо да обосноваваме подробно смисълът и актуалността на темата. Това е близко до обосновка на необходимостта от финансово управление на фирмата.

В условията на пазарна икономика само успешната реализация легитимира съществуването на предприятието. Пазарът е мястото, където произведената стока може да получи признанието на купувача или да бъде обречена на неуспех. За да привлекат купувачи, продавачите използват различни средства за ускоряване реализацията на продукта и повишаване на неговата конкурентоспособност. Към тези средства се отнася и управлението на фирмените бюджети.

Обект на изследването е бюджетният процес във фирма „Сол Несебър Маре” АД.

Предмет на изследването е съществуващата във фирмата бюджетна система.

Тезата на дипломната работа е, че бюджетното управление е технология за рационално разполагане на ресурсите и постъпленията във времето с оглед на осигуряването на процеса на максимизиране на акционерното богатство..

Целта на настоящата работа е да се изгради система за бюджетно планиране във фирмата.

За да бъде постигнато това е необходимо, да бъдат решени няколко задачи:

1.      Да се разкрие икономическата същност и значение на бюджета и управлението му, видовете и особеностите.

2.      Да се направи връзка и съпоставка с други елементи на финансовото управление.

3.      Да се посочат недостатъците на конкретната анализирана система.

4.      Да се разгледа процедурата и условията  на управлението й.

5.      Да се посочи до какви резултати се стига и до какви може а се стигне и как да се оптимизират.

За работата ще бъде използвана широк спектър научна литература, цитирана и приложена в края на работата.

……………………………………………………………………………………….

2. Сравнителен анализ на финансовите резултати за периода 2009 – 2010 г.

2. 1. Активни съотношения

Таблица 1. Активни съотношения

Показатели

2010

2009

Изменение 2010 спрямо 2009

1

Сума на актива

64562

69532

 

 

2

Дълготрайни активи

42876

38174

3

Дълготрайни нематериални активи

586

344

4

Дълготрайни материални активи

40153

35561

5

Материални запаси

14199

13457

6

Краткосрочни вземания

5911

16913

7

Краткосрочни финансови активи

5

217

8

Краткотрайни активи

21686

31358

 

Активни отношения:

 

 

Абсолютно

Относително

7

Дял на краткотрайни активи (8/1)

33,6%

45,1%

-11,5%

- 25,5%

8

Дял на дълготрайни активи (2/1)

66,4%

54,9%

11,5%

21,0%

9

Относителен дял на ДМА (4/2)

93,6%

93,2%

0,5%

0,5%

10

Относителен дял на ДНА (3/2)

1,4%

0,9%

0,5%

51,4%

11

Дял на запасите (5/8)

65,5%

42,9%

22,6%

52,6%

12

Дял на краткосрочните финансови активи (7/8)

0,0%

0,7%

-0,7%

- 96,9%

13

Дял на краткосрочните вземания (6/8)

27,3%

53,9%

-26,7%

- 49,5%

 

Най-характерното за този период е рязкото съкращаване на краткотрайните активи, като това става за сметка на краткосрочните вземания и краткосрочните финансови активи, докато сумата на материалните запаси и паричните средства в брой дори се увеличава. В дела на запасите се наблюдава рязко покачване на относителния дял. Покачването им в стойност обаче не е голямо и основен фактор тук се явява намаляването на сумата на краткотрайните активи.

Делът на краткосрочните финансови активи не е бил голям, но е буквално сринат. Делът на краткосрочните вземания е рязко намален. Разходите за бъдещи периоди са с твърде малък дял. При тях обаче няма съкращение, а увеличение на размера им, което е вероятно и част от цената на текущото “затягане на коланите” на предприятието.

………………………………………………………………………………………………………

Използвана литература

1.      Адамов, В., и др., „Бюджетно управление на фирмата”, второ издание, ИК „Абагар”, Велико Търново, 2003 г.;

2.      Адамов , Величко и др., „Технологии за оценяване на фирмата”, второ издание, ИК „Абагар”, гр. Велико Търново, 1995 г.;

3.      Адамов, Величко и др., „Финансов анализ”, ИК „Абагар”, Велико Търново, 2002 г.;

4.      Адамов, Величко, Пламен Пътев, и др., „Инвестиции”, ИК „Абагар”, Велико Търново, 1999 г.;

5.      Адамов, В. и Захариев, А., „Финансов анализ”, ИК „Абагар”, Велико Търново, 1999 г. ;

6.      Александров, Кр., Й., Желязкова, „Управление на  реалните  инвестиции”, Тракия-М, София, 2001 г.;

7.      Андрейчиков, А. и Андрейчикова, О., Анализ, синтез, планирование решенией в Экономике, Москва, „Финансы и статистика”,  2000 г.;

8.      Белев, Д., „Анализ, прогнозиране и планиране”, издателство „ФорКом”, София, 2000 г.;

9.      Белев, Д., „Икономически анализ”, издателство ЛИА ФСО – ООД, София, 1996 г.

10. Бернстайн, Л.А, “Анализ финансовы отчетности – теория, практика и интерпретация”, Москва, Финансы и статистика”, 1995 г.;

11. Боди, Зви, Алекс Кейн, и др. – Инвестиции, Натурела, София, 2000 г.;

12. Виденов, Ж., „Управление на местни проекти и публично – частни партньорства – опитът на Европейският Съюз”, Сборник, България в Европейския съюз – социални и икономически последици, Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив, 2007 г., стр. 57-118.;

13. Вос, Б., Корпоративен анализ – пътеводител, Второ издание, Издателство „Класика и Стил ООД, София, 2006 г.;

14. Георгиев, И., Ц., Цветков, „Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции”, университетско издателство „Стопанство”, София, 2007 г.;

15. Георгиев, Иван, „Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции”, София, Ууниверситетско издателство „Стопанство”, София, 1997 г.;

16. Данаилов, Д., „Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност”, първо издание, София, ЕТ “АЛДО”, 1995 г.;

17. Дерменджиева, З., „Наръчник по бюджетно счетоводство”, Икономика – прес, София, 2010 г.;

18. Динев, Димитър, „Анализ на финансово – счетоводните отчети”, София, Консултантска фирма DDC, 1993 г.;

19. Дончев, Д, Финансов Анализ, ИК „Софтрейд”, София, 2009 г.;

20. Ендовицкий, Д., „Инвестиционны анализ в реальном секторе экономики”, „Финансы и статистика”, Москва, 2003 г.;

21. Златев, Васил, „Мениджмънт без граници”, София, университетско издателство Стопанство, 1999 г.;

22. Ковалев, Р.В., „Сборник задач по финансовому анализу”, Финансы и статистика”, Москва, 1997 г.;

23. Ковалев, Р. В., „Финансовы анализ”, Москва, Финансы и статистика, 1996 г.;

24. Лилова, Р. и др., „Бюджет и бюджетна политика”, Абагар, Велико Търново, 1997 г. ;

25. Маджарова, Е.,  „Финансов анализ на предприятието”, София, 1993 г.

26. Матеев, М., Анализ и оценка на риска при избор на инвестиционни решения, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2000 г.

27. Михайлов. М. И други, „Финансово - икономически анализ на предприятието”, второ издание, С. А. „Д. А. Ценов”, Свищов, 1996 г.;

28. Николов, Никола, „Финанси на фирмите”, второ преработено издание, Лувал ООД, София, 1994 г.;

29. Николов, Никола, „Финансов анализ”, второ издание, Принцепс, Варна, , 1996 г.;

30. Орешарски, П., „Анализ и управление на инвестициите”, второ допълнено издание, София, ИК „Люрен”, 1997 г.;

31. Павлов, П., „Източници за финансиране на публични проекти”, Академичен Форум, ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна, 2002 г.;

32. Павлов, П., „Научно – приложни методи и средства за разработване и управление на проекти в публичния сектор”, ИК „Призма”, София, 1998 г.;

33.  Проданов, Ст., „Инвестиционен анализ на публичните проекти, издателство „Абагар”, Велико Търново, 2001 г.;

34.  Проданов, Ст., „Капиталово бюджетиране”, Абагар, Велико Търново, 1999  г.;

35. Савов, С., „Икономика на индустриалната фирма – теория и практика на икономическия анализ”, София, УИ „Стопанство”, 1996 г.;

36.  Тимчев, М., И., Велков, Ю., „Финансово – стопански анализ на предприятието”, издателство „Тракия - М”, София, 2006 г.;

37.  Тимчев, Марко, „Финансово – стопански анализ”, Тракия - М, София, 1999 г.;

38.  Тодоров, К., „9 бизнес плана за стартиране на собствен бизнес в условията на валутен съвет”,трето издание, Сиела, София, 2001 г.;

39.  Трифонов, Трифон, „Корпоративен счетоводен анализ, Тракия- М, София, 2008 г.;

40. Щелков, В., С., и др., „Предынвестиционные исследования и разработка бизнес - плана инвестиционного проекта”, ЗАО „Финстатинформ”, Москва, 1999 г.

……………………………………………………………………………………….

Темата е изготвена 2011 г.

Най-новата информация е от 2010 г.

Разработка съдържа множество таблици.

Ключови думи: фирмен бюджет, инвестиции, управление, проект, процес на вземане на решение, етапи, ЗПР, капиталово бюджетиране, създаване, видове, продажби, производство, разход на материали, приходи, метод, доходност, риск, рентабилност, ликвидност, ефективност, независимост, обращаемост, вземания, задължения, материални запаси, Сол Несебър Маре


Търси за: фирмен бюджет | инвестиции | процес вземане решение | капиталово бюджетиране | продажби | производство | разход материали | приходи | доходност | риск | рентабилност | ликвидност | ефективност | независимост | обращаемост | вземания | задължения | материални запаси

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker