Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Реферат

на тема:

Население на област Добрич. Структура, характеристика и тенденции на развитие.

От 1985 год. броят на населението в област Добрич намалява в следствие на миграцията, както и в превърналите се в трайна тенденция намаляване на раждаемостта и повишаване на смъртността (от 1964 год.). От 1992 год раждаемостта е по-ниска от смъртността. Едва през 1998 година тенденцията на спад на естествения прираст на 1000 души се променя и от -6.4 за 1997 става -5.6 за 1998 година. Този факт може да се обясни с относителното стабилизиране на ситуацията в страната. 

Към 31.12.1998 год. Броят на населението на област Добрич е 226 345 души, от които 111 344 мъже 115 001 жени.  Откроява се фактът, че сред населението до 30-годишна възраст преобладават мъжете, а при населението на 45-годишна възраст преобладават жените, а също и това, че на село живеят значително по-голям брой възрастни хора, отколкото в града.

Възрастовата структура е важен показател за населението, защото от нея се определят трудовите ресурси, с които разполага областта.

                                               За областта         В градовете          В селата

Още нетрудоспособни 18.86 % 21,1 % 16.62 %

В трудоспособна възраст 58.67 % 67,84 % 49,5 %

Вече нетрудоспособни 22.47 % 12,14 % 32,8 %

Картата показва каква е гъстотата на населението по общини в област Добрич. Най-гъсто населени са общините Добрич-град и Балчик. Това е така защото те са най-добре развити в стопанско отношение и са най-привлекателни за търсещите работа. От друга страна по-високата гъстота в общ. Добрич-град се дължи на гр. Добрич, в който е съсредоточена голяма част от населението на областта. С най-малка гъстота се отличава общ. Крушари, която е изцяло селска територия.

На картата се вижда разпределението на населението по видове населени места. В две от общините има само селско население. Това са Добрич-село, която няма и собствен общински център, и Крушари, чийто общински център е село. От друга страна в областта има и община изцяло с градско население - Добрич-град, която включва само едно селище - гр. Добрич.

 

Друга интересна характеристика на населението е неговата етническа структура. Картата показва, че в повечето общини преобладава българското население, но има и такива в които българсото и турското население са почти изравнени по показатели, като българското разбира се има превес над турското. Такива са общинте Тервел и Крушари. От друга страна има общини, в които ромското население превишава турското - Добрич-селска, Ген. Тошево, Каварна.

Една  от характеристиките на населението е заетостта.  

Регистрираните в област Добрич безработни лица към 01.07.2000 год. по официални данни са 23825, което представлява 21.8% от трудоспособното население на областта - с 1.3 пункта по-ниско спрямо 01.06.2000 год. В териториален аспект най-високи стойности се отчитат в община Тервел - 31.3%, а най-ниски в гр. Добрич - 17.6%.

Във възрастовата структура преобладават лицата на възраст от 25 до 29 години - 13.9%. Младежите до 24 годишна възраст съставляват 16.1% от всички регистрирани безработни, като най-голям е делът им в Крушари - 19.1%, а най-малък в Добрич (14.9%) и Каварна (15.2%).

В структурата на безработните по професионален признак най- голям е делът на лицата без професионална квалификация. - 65.6 %. С най-трудна реализация са тези лица в Крушари - 88.1%, Добричка - 82% и Тервел - 81,9%, а в Добрич техният дял е най-нисък - 46.6%.

Най-търсените професии на пазара на труда в област Добрич са:

Сезонни работници (келнери, готвачи, камериерки, градинари, селскостопански работници, продавачи, екскурзоводи, администратори)

Работници с професионално образование (монтьор и вода\ на МПС, шивач, кулинар, селскостопански специалисти, работници в ХВП, огняри, продавачи)

Средни специалисти (икономисти, специалисти по  застрахователно и осигурително дело, земеделски техници, техници в шевното производство, електротехници).

Мерките за понижаване на безработицата са залегнали в стратегиите за развитието на всички стопански отрасли - земеделие, туризъм, промишленост, както и в стратегиите за развитието на инфраструктурата.

Важен показател за икономическото развитие на областта  и общините, и за стандарта на живот на населението е показателя БВП на глава от населението.  Стойностите на този показател са дадени  на следващата карта. С най-висок БВП се отличават общините Добрич-град и Балчик. Интересен е факта, че на трето място е  общ. Крушари, която е изцяло селска територия. По-високия БВП тук се дължи най-вероятно на по-малкия брой на населението.

Интересен показател за населението са миграциите. Най-много заселени има регистрирани на територията на общ. Добрич-град и Добрич-селска. Тези две общини водят и по показателя “изселени”.Търси за: раждаемост | смъртност | възрастова структура | безработица | професионална квалификация

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker