Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД ДОБРИЧ

2000 - 2006 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Обща характеристика на област Добрич 3

1. Географско положение и ресурси като фактори за развитие 3

1.1 Териториален състав, големина и граници на Добричка област 3

1.2 Географско положение 5

1.3 Географски особености и релеф 5

1.4 Климатични особености 6

1.5 Метеорологични особености на района 6

1.6 Геоложка характеристика, инженергеоложки особености на област Добрич, полезни изкопаеми 8

1.6 Хидрогеоложка и хидроложка характеристика 11

1.7 Почвени ресурси, флора, гори 14

2. Опазване на околна среда и екология. 16

3. Демографско състояние и състояние на пазара на труда 23

4. Специфична роля на общините 29

4.1 Задачи, възможности и техните граници 29

4.2 Финансово състояние на общините 30

І. Райони за трансгранично сътрудничество и развитие 30

ІІ. Изостанал селски район 34

ІІІ. Райони за развитие 35

ІV. Общини непопадащи в районите за целенасочено 37

ІІ. Анализ на текущото икономическо и социално състояние на областно равнище 40

1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО 40

1.1 ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ 40

1.2 СТРАТЕГИИ 44

2. ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ 50

2.1 ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ 50

2.2 СТРАТЕГИИ 54

3. ПРОМИШЛЕНОСТ 57

3.1 ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ 57

4. ТУРИЗЪМ 62

4.1 ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ 62

4.3. СТРАТЕГИИ 68

5. ИНФРАСТРУКТУРА 75

5.1. ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ 75

5.2.СТРАТЕГИИ 86

6. SWOT-АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО 90

ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 101

1.Оценка и актуализация на стратегическите цели и подцели 101

2.Оценка и актуализация на стратегическите подцели 101

3. Програми за реализация.Приоритети 103

4. План за действие 104

 

Темата съдържа множество графики и таблици.


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker