Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 14.00 лв


Реферат

на тема

Продоволствен проблем

Съдържание:

І.   Що е продоволствен проблем ?

ІІ.  Връзка между ръста на човечеството и продоволствения проблем.

ІІІ. Причините за възникване на продоволствения проблем

  1.  Социално -икономически
  2.  Екологични

     ІV. Направления за решаване на продоволствения проблем .

..........................

І. Един от съществените проблеми на съвременната цивилизация е продоволственият проблем. Той изразява възможността да се използват природните ресурси за задоволяване нуждите на човечеството от хранителни продукти. Продоволственият проблем е сложно и многостранно явление. Основното му негативно последствие е увреждането на човешките ресурси.

.............................

Причините за възникване на продоволствения проблем условно могат да се разделят на две основни групи:

       1.Социално -икономически:

      -несъответствие между темповете на нарастване на населението и темповете  на селскостопанско производство, което е основен  източник на  продоволствие. През последните 30 години  темпът на продоволства на храна на глава от населението в развитите страни е 1,4% а в развиващите се-0,8%. Въпреки, че темповете на производство на храна в развиващите се страни  изпреварват темповете на нарастване на населението 0,5%, те все още са недостатъчни ,за да компенсират създалата се диспропорция  между потребление и пропорция;

      -бавно внедряване на техническия прогрес в селското стопанство поради липсата на изградена промишленост за производство на торове, пестициди, селскостопанска техника и др. Огледало е на общото икономическо състояние в тези страни;

    -неравностойни икономически отношения между развитите и развиващите се страни, предлаганите машини, семена, торове и пестициди са с високи цени, докато селскостопанските суровини се изкупуват евтино. Друг възпиращ фактор от страна на развитите страни е субсидирането на собственото селскостопанско производство, определяне на вносни квоти и предявяването на високи качествени изисквания към продуктите от селскостопанското производство на развиващите се страни;

    -непрекъснато увеличаващото се производство на селскостопански продукти за износ от развиващите се страни  без хранителната си стойност, като кафе, чай, тютюн, подправки, за сметка на посевните площи с продукти от първа необходимост;

………………..

Л И Т Е Р А Т У Р А :

  1.  Г о р ш к о в В., К. К о н д р а т и е в, К. Л о с е в. Земля в опасности. - География в школе, № 4, 1992.
  2.  Й о р д а н о в а М., Е. Т е р з и й с к а. Глобалните проблеми на нашето време и идеята за устойчиво развитие. - В: В: Доклади “100 години география в Софийския университет” - Международна научна конференция, София, 1998.
  3.  Global Economic Prospects and the Developing Countries in 1997, Washington, 1997.

…………………….

Темата е изготвена 2006г.

Темата съдържа 1 таблица

Ключови думи: същност на продоволствения проблем, връзка между ръста на човечеството и продоволствения проблем, причини за възникване (социално-икономически, екологични), направления за решаване на продоволствения проблем.


Търси за: причини възникване | социално икономически | екологични

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 14.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker