Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Нов български университет

Курсова работа

Екосистеми на българските реки

2007 г.

Съдържание

Увод 3

1. Речните продуценти 4

2. Редуценти 5

3. Речните животни 6

4. Животът на организмите 8

Заключение 10

Използвана литература 11

Увод

Равновесието на организмовия свят в течащите води, кръговратът на веществата и отделената слънчева енергия се основават на първо място на асимилационните процеси в растенията - фотосинтезата. Този процес може да бъде наречен още продуциране на органични от неорганични вещества или “свързване” на слънчевата светлина и въглерода в зелените листа и други.

Единствено растенията имат тази решаваща за живота на планетата възможност да произвеждат, да продуцират органични вещества. Затова в екологията те се наричат още “продуценти”.

.........................................................

  1.  Речните продуценти

В реките продуценти на първо място са кремъчните водорасли - диагомеите и зелените водорасли, които образуват зеленокафява настилка по камъните на речното корито. Върху самата повърхност на тези камъни водораслите са запазени от течението и там се образува едно жизнено пространство, в което проникващата отгоре слънчева светлина и протичащата от всички страни вода с разтворени хранителни вещества- солите на азота, фосфора, желязото и други, и газове са напълно на разположение на организмовия свят в екосистемата на реките. Затова диагомейните ”чимове” могат особено през топлия сезон да пораснат в милиметрови дебели пластове. Те служат на много животински видове като “паша”и затова, разбира се, са от голямо значение за живота на съобществата.

Обрастванията от висша растителност в планинските реки не са толкова типични и постоянни, както животинското население. Обикновенно в бързо течащи планински реки изобщо не се срещат цъфтящи растения. На онези места обаче, където течението е съвсем бавно се срещат Callitriche, Ranyncylys или водната чума Elodea Canadensis.

..................................................................

   3. Речните животни

Разглежданите особености на реките в горното, средното и долното им течение оказват твърде съществено влияние върху разпространението на речните животни. Това се дължи на първо място на течението, към което водните обитатели се адаптират в зависмост от екологичната си пластичност. Колкото то е по- силно, толкова флората и фауната му са по-своеобразни, но същевременно и много по- бедни. Това важи в еднаква степен и за рибите. От тях в бързо течащите води могат да живеят само няколко вида, които са отлични плувци и притежават вретеновидно тяло.

Разпределението на рибите в цялата речна система от изворите до устието е прието като основа за разграничаване и назоваване на отделните зони на реките. Така например разпространението на пъстървовите риби почти изцяло е в горното /планинското/ течение на реките, където те са най-характерните риби, което дава повод тази част от реките да бъде наречена зона на пъстървовите риби.

Освен балканската пъстърва на отделни места в горното течение като придружаващи риби се срещат главочът, лешанката, гулешът и други. Границата между зоната на пъстървовата и така наречената в България зона на черната баланска мряна, обаче, от части е условна, поради което не всички я възприемат. По същите места заедно с черната балканска мряна се срещат както речният кефал, така и някои други риби с по- малко стопанско значение.

...................................................................

Заключение

Разнообразието на речните животни е твърде голямо. Редица видове от почти всички класове и разреди на безгръбначните животни понасят лесно различията във водната среда - издържат на малко и много разтворен във водата кислород, на бързо и бавно течение, нямат предпочитания на твърди и меки води. Те се наричат евробионтни.

Така екосистемите на българските реки показват, че са богати на различни видове организми, в зависимост от дъното, температурата на водата и всички други фактори изложени по- горе. 


Използвана литература

  1.  Бецински, П. И кол.; „Обезпеченост на страната с водни ресурси”; „Втора национална конференция по хидрология и хидроложки аспекти на водностопанските проблеми”; С.; Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”; 1990
  2.  Генев, М.; „Колебания на годишните температури, валежи и отток в Южна България (Егейски водосборен басейн)”; „Техническа мисъл”; ХХХVІІ; 2000; №3 - 4
  3.  Герасимов, Стр.; Н. Николова; Д. Давидов; „Водни ресурси и рисковетв, свързани с тях”; „Глобалните промени и България”; С.; НКЦГП - БАН; 1999
  4.  Иванов, К. И кол.; „Хидрология на България”; С.; „Наука и изкуство”; 1961
  5.  Русев, Б.; „Животът в нашите реки”; Изд. „ФорКом”; 1998

.......................................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

екосистеми, български реки, речни редуценти и продуценти, живот на организмите, течащи води, органични и неорганични вещества


Търси за: български реки | течащи води

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker