Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

РЕФЕРАТ

на тема:

Рационално използване на природните ресурси и проблеми при опазването на природната среда

 

 

 

2007

 

Съдържание:

 

 

1.  Въведение. 3

2.  Потребление и икономическа оценка на природните ресурси. 4

3.  Производствен процес и околната среда. 7

3.1 Основни  замърсители в промишлеността. 7

3.2 Линейна и кръгова икономика. 11

4.  Вторичните суровини и възпроизводството. 12

5. Основни направления в природозащитната дейност. Екологизация на икономиката. 13

5.1  Типична природозащитна дейност: 14

5.2  Дейности по рационалното използване на природните ресурси: 14

5.3  Локална  природозащита дейност: 14

5.4  Дейност по управлението  на природозащитната дейност: 14

6.  Икономическа ефективност на опазването на околната среда. 16

7.  Взаимовръзка между ресурсите и конфликтите. 17

Използвана литература: 20

 

 

 

1. Въведение

 

Представата на хората за околната среда претърпя коренна промяна през последните няколко десетилетия. Докато в първите  40-50 години от началото на двадесети век за всички държави, почти без изключение, беше в сила максимата “природата- неизчерпаем източник на ресурси”, то сега вече положението е по-различно. В началото на двадесети и първи век за всички е ясно, че много ресурси са на изчерпване Учените са единодушни, че безпрецедентното икономическо развитие на човечеството през последните 45 години се съпровожда със същото безпрецедентно разрушение на околната среда, която притежава ограничен икономически потенциал. Вече има очевидно противоречие между икономическия растеж и средата.

      Не е случайно, че повечето развити страни вече изнасят от своя територия вредни или даже неефективни производства. Те, в началото на века, водени от стремежа за висок икономически растеж, нанесоха сериозен удар върху собствената си природна среда. В последните 10-20 години сме свидетели на обратен процес. Икономическият растеж в развитите страни е главно за сметка на чужди ресурси.

       Типичен в това отношение са САЩ, които в момента имат около4,5 % от населението на земята, но потребяват цели 30% от използваните световни ресурси.

       Оттук произтича едно огромно противоречие, което ще направи непредсказуемо бъдещето на човечеството. На първо място най-развитите страни ще продължават да потребяват все повече природни ресурси- това е основен закон на икономическото развитие. Тези ресурси се използват главно в енергетиката ( ядрена, твърдо - топливна, газове и пр. ) в транспорта, в химическата индустрия. Те ще се добиват все по-трудно. Ще бъдат съпроводени с преработка на огромни количества природна маса (земя,  скали, биомаса), като все по-голяма част от нея ще се превръща в отпадъци, т. е рандеманът все повече ще намалява.

       Бедните и развиващи се страни също се нуждаят от нарастващо количество природни ресурси (в по-голямата си част това са техните собствени). Поради по-неефективните си и остарели технологии, консумацията на ресурси от тях на единица произведена продукция ще бъде много по-голяма

      Днес развитие страни, които по население не са повече от 10% от населението на Земята, в момента произвеждат около 2/3 от търговските операции, консумират над 40% от световното количество енергия, 30% от изкуствените торове, 2/3 от металите, 2/3 от промишлената дървесина и почти половината от световните продоволствени запаси. Но заедно с това, те, в и извън териториите си, произвеждат около 2/3 от световните замърсители и отпадъци.

...............................................................

 

4. Вторичните суровини и възпроизводството

 

     Интензивното развитие на икономиката е възможно само при рационални използване на материалните ресурси - суровини, енергия, природни ресурси, както и при най-пълното използване на вторичните суровини, съпътстващите продукти и отпадната енергия.

       При въвличането на природните ресурси в стопанския оборот полезните вещества, съдържащи се в тях, имат потребителна стойност, а останалите нямат, т.е. те са отпадъци. Ако няма възможност от тях чрез прилагане на допълнителен труд и по-съвършени технологии на извличане да се създават продукти с потребителна стойност, то това са загубени природни ресурси.

       В стопанската практика първоначално се въвличат по-богати природни ресурси, т.е. изискващи определено количество труд за получаване на единица полезно вещество. С изчерпване на тези запаси и при наличие на потребности влизат в експлоатация и по-бедни ресурси, на труднодостъпни места, изискващи по-съвършени и скъпи технологии на извличане. На тази тенденция може да се противопостави друга, която води до икономия на веществен труд, до увеличаване на производителността на труда, до комплексно използване на природните ресурси.

        Вторичните суровини са стоки- средства за производство или предмети за потребление, които не могат да се използват по тяхното предназначение поради физическото или морално изхабяване, но предвид тяхната материално - веществена субстанция могат да бъдат включени в процеса на производство. Промишлената обработка на вторичните суровини по правило изисква по-малко производствени разходи в сравнение с добиването на природни ресурси.

       От екологична гледна точка използването на невъзстановими първични ресурси вместо вторични е безспорно неизгодно. Преценката на заплащаните щети от замърсяването на околната среда  вместо евентуалното повторно използване на отпадъците, някои от които са вторични суровини, също е съществен довод при конкуренцията с първични суровини и трябва да се вземе под внимание. Повторното използване на отпадъци и вторични суровини има двустранно значение. От една страна, се намалява замърсяването на околната среда, а от друга, ценни отпадъчни и вторични суровини се използват повторно и с по-малко производствени разходи.

.................................................................

 

6. Икономическа ефективност на опазването на околната среда

 

     Под икономическа ефективност на опазването на околната среда се разбира достигането на максимални екологични резултати с положителни социални последици при изразходването на минимални средства. За определяне на икономическата ефективност се прилагат две групи критерии:

           - критерии за оптимално използване на разходите по опазване на околната среда. Необходимо е размерът на разходите да не превишава размера на загубите, които ще се предоставят;

           - критерии за ефективност -сумата от разходите за достигане на определено качество на околната среда;

           - критерии за ефективност с отчитане на ефекта от използването на ценните компоненти, уловени в процеса на очистване на почвите, водата и въздуха.

           Социалните и икономически показатели в природозащитната дейност трябва да се разглеждат комплексно. Отчитането само на един вид показатели води до едностранно, ограничено измерване на ефективността. Важен момент е и оптимизирането на разходите за природозащитна дейност. За оптимални се признават тези разходи, при които движенията в природозащитните мероприятия се компенсират в приемливи срокове в резултат от ефекта, получен от снижаване на щетите, предизвикани от замърсяването на околната среда.

        Икономическият ефект от природозащитната дейност, изчисляван на базата на предварителните загуби от замърсяването на околната среда,  цялостно може да бъде определен само на национално равнище или поне на регионално. За да се определи икономическата ефективност за отделно предприятие, трябва да се прилага принципът на минимизация на разходите при достигане на предварително зададени параметри на въздействие върху околната среда, а също и сравняване на разходите и резултатите в сродни предприятия.

........................................................

 

7. Взаимовръзка между ресурсите и конфликтите

 

За разлика от епохата на  студената война днешните конфликти са не толкова идеологически, колкото породени от стремеж за контрол на повече ресурси и не толкова за надмощие над държавата, колкото за контрол над районите, богати на минерали, дървесина, нефт, газ и др. или за контрол на пътищата, по които те стигат до пазарите. В много от “горещите” точки на планетата първопричината за конфликтите лежи някъде в миналото, но напрежението всъщност се поражда от желанието на една или друга групировка да  контролира пазара на ресурсите и да извлича дивиденти от това. По такъв начин се получава един порочен кръг, в който борбата за заграбване на природните богатства подклажда старите конфликти и ги разпалва с нова сила.

       В много райони на света, където според средствата за масова информация цари хаос, разруха и безсмислен произвол, събитията всъщност обслужват определени икономически интереси и облагодетелстват една тясна прослойка хора -висши правителствени чиновници, представители на едрия бизнес, производители и търговци на оръжие. Определени кръгове, които са сложили ръка на природните богатства на страната си и имат интерес от продължаване на въоръжените конфликти и междуособици, тъй като това им гарантира свободен и безнаказан достъп до ресурсите и непрекъснат приток на доходи.

        Изобилието на природни богатства може да има негативни икономически последици, колкото и абсурдно да изглежда това на пръв поглед. Съществува рискът страната да стане свръх зависима от приходните си дадености и да не влага средства в развитието на други сектори, като например селското стопанство, промишлеността и услугите. Това може да доведе до едностранчивост на икономиката, а колебанието на цените на международните стокови пазари би могло да има крайно неблагоприятен икономически ефект.

..............................................................

 

 

 

Използвана литература:

 

1.Алчев, Трайко.,”Стойност и природоползване” София, 1997г.

2. Състоянието на планетата 2004год.,институт Уърлдуоч, София,2004г.

3.Актуални проблеми на екологията-Сборник статии;София, 1999год.

4.Тодоров, Тодор и др.,”Икономическа мотивировка на природозащитната дейност”,Свищов, 1993год.

5.Георгиев, Илия и др.,”Екология и устойчиво развитие”, София, 1999год.

6.Минкова, Йорданка.,”Политика за опазване на околната среда на Европейския съюз”, София, 2001год.

7.Матеев, Гено и др.,”Екология”, В Търново, 1993год.

8.Димитрова, Цветана,”Промишленото производство - замърсител на околната среда”, София, 1993год.

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

природни ресурси, околна среда, замърсяване, опазване на природата, промишленост, производствен процес, металургия, енергетика, екологизация


Търси за: природни ресурси | околна среда | замърсяване | опазване природата | промишленост | производствен процес | металургия | енергетика

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker