Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

Понятие за екологична криза и екологична катастрофа

2005 г.


Съдържание

 

1. Въведение в проблематиката. 3

2. Прогресиращо изменение и деградация на околната среда. 4

3. Съвременната екологична криза - генезис, същност и форми на проявление  5

4. Екологичната криза и икономическото развитие в съвременните теории и концепции  9

5. Екологични катастрофи. Същност на екокатастрофите. 11

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 16

 


1.     Въведение в проблематиката

 

Интензивното усвояване на природните ресурси от човека, обусловено от развитието на обществото, силно се е отразявало на глобалната екологична система, на биосферата. На сегашния етап от развитието на обществото измененията, протичащи в тази система, се определят основно от три взаимно протичащи и взаимно свързани процеса: ускоряване на темповете на нарастване на населението на планетата, изменение в продуктивните възможности на биосферата и прогресиращо изменение, замърсяване и деградация на околната среда, изменение, проявяващо се като екологична криза.

Ускоряване темповете на нарастване на населението на планетата - /демографски взрив/. В процеса на своята еволюция и развитие популацията /числеността/ на човека на планетата се е обуславяла от редица биологични, социално-икономически и екологични закономерности и причини.

В последно време нарастването на населението на земята става с такива темпове, които му придават взривоопасен характер. Този процес и явление в света е известен като демографски взрив.

Основните причини и регулатори, оказали влияние върху измененията в популацията на човека, са:

- първо: екологичните фактори са били основните регулатори в условията на първобитнообщинен строй, както и някои социални фактори - войните между племената и др.;

.........................................................................

4. Екологичната криза и икономическото развитие в съвременните теории и концепции

 

Независимо от признаците на съвременната екологична криза, нейния генезис и източници, нейното проявление в границите на една страна или регион, независимо от характера на обществено-политическата система все по-осезателно нарастват глобалният й характер, общочовешкото й значение и по обхват на проявление, и по острота на силата на въздействие на нейните отрицателни страни.

Съществуват различни подходи при обяснението на съвременните екологични проблеми, при разкриването на причините, които ги пораждат, и на пътищата за тяхното решаване, както и на перспективите за оптимизиране на взаимоотношенията между обществото и природата.

Глобалният и общочовешки характер на екологичната криза, която с нарастващи темпове се разширява, налага да се разкрива комплексът от причини, породили тази криза, на основата на новото политическо мислене и обективна оценка на нейното проявление в отделните страни независимо от обществено-социалния им строй.

Класификации на теориите и ученията в областта на природоползването, икономическото развитие и съвременните екологични проблеми са правени от различни автори.

Американските автори П. Хауз и Е. Уйлямс, основавайки се на приетата теза за постиндустриалното общество, разделят всички теории за взаимодействието между обществото и природата на две основни направления - неомалтусианско и постиндустриално.

..............................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Апостолов, Н., Н. Найденов, Приложна екология и  икономика на околната среда; УИ, С.; 1993 г.

2.      Божинов, Т.; Екология и управление, С.; 1989 г.

3.      Мардисорян, Г. Еко катастрофи, Изд. „Ванеса”; С.; 1995 г.

4.      www.ekologiq.start.bg

.........................................................

Темата е писана 2005 г.

 

Ключови думи:

екологична криза – генезис, същност и форми; екологична катастрофа, изменение и деградация на околната среда; природни ресурси


Търси за: същност форми | екологична катастрофа | природни ресурси

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker