Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Концепцията на Адам Смит за „невидимата ръка”

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Основните положения в теорията на Адам Смит за “невидимата ръка” [Започнете с изречение, което задава основната идея и я обяснете. Използвайте основните положения описани от Гуортни и Бътлър и ги обяснете с примери, като следвате подхода на Бътлър]. 3

А. Исторически контекст, в който Смит развива теорията си за пазарната икономика [1-2 изречения за важността на историческия контекст, в който възниква една теория. Долните два цитата да се използват като се интегрират в абзаци развити от студента]. 3

“Теорията на Смит е насочена срещу феодалния гнет и феодалната идеология, към утвърждаването на капитализма. Икономическият либерализъм и свободната конкуренция са стъпка към това утвърждаване.” [Обяснете историческия контекст на теорията на Смит. Защо, според вас, Смит е създал тази теория в края на 18-ти век? Срещу какви практики е насочена тя? Валидни ли са същите обстоятелства в настоящия момент?]. 3

Б. Непредвидени последствия на човешките действия: [Използвайте Бътлър, за да обясните “невидимия” елемент в тезата. Доколко тези непредвидени последствия могат да имат положителен или отрицателен ефект според вас?]. 5

2. Преимущества на свободния пазар: [С ваши думи въведете и обяснете някои от преимуществата на ценообразуването при един  идеален свободен пазар. Използвайте примери и цитати от Бътлър и Гуортни]. 6

А.  Доброволна размяна. 6

Б. Информация и координация на потреблението и търсенето. 7

В. Оптимално съотношение между разходи и качество при производителите. 7

Г. Изводи за ролята на централната власт. 8

“Също така не е необходимо и дори не е полезно централната власт да следи производствените методи на фирмите.” [Обяснете цитата от Гуортни с 2-3 изречения]. 8

3. Недостатъци на теорията за „невидимата ръка”: [Какъв тип процеси или събития опровергават непогрешимостта на тази теория? 1-2 въвеждащи изречения и абзац, в който е интегриран цитатът по-долу. Направете собствени изводи на базата на примера от Михайлов]. 9

Източници:. 11

 

1. Основните положения в теорията на Адам Смит за “невидимата ръка” [Започнете с изречение, което задава основната идея и я обяснете. Използвайте основните положения описани от Гуортни и Бътлър и ги обяснете с примери, като следвате подхода на Бътлър].

Мотивът за „невидимата ръка” насочва индивида, който „имайки предвид собствената си изгода, бива насочван от невидима ръка, да съдейства за една цел, която съвсем не е влизала в неговите намерения”. Това ще рече, че ако на хората се даде икономическа свобода на действие, те заедно с преследването на своите интереси ще умножат както индивидуалното, така и общественото богатство.

Следвайки егоистичният си интерес, те служат на цел увеличаване благоденствието на обществото, което всъщност не е техен приоритет. Чрез умелото съчетаване на различни интереси, хората спомагат за развитието на обществото.

А. Исторически контекст, в който Смит развива теорията си за пазарната икономика [1-2 изречения за важността на историческия контекст, в който възниква една теория. Долните два цитата да се използват като се интегрират в абзаци развити от студента].

Историческият контекст, в който живее даден творец до голяма степен определя неговите възгледи. В зависимост от това, той се изправя пред актуалните за времето му  обществени, социални и икономически проблеми, които изискват решение.

……………………………………………………………………………………

Източници:

1.      Бътлър, И., „Адам Смит: Въведение”, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, 2010 г.;

2.      Гуортни, Дж., Р., Строуп, „Какво всеки трябва да знае за икономиката просперитета”, Институт за пазарна икономика, 04.12.2009 г.

3.      Михайлов, Пеню. „Невидимата ръка”. money.bg. 05.11.2010.

4.      6. http://www.bg-finansi.info/ikonteo6.html

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2012 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: невидимата ръка, Адам Смит, благоденствие, просперитет, общество, пазарна икономика, търговия, богатство, печалба, лихва, рента, политическа икономия, свободен пазар, доброволна размяна, земя, труд, капитал


Търси за: невидимата ръка | Адам Смит | благоденствие | просперитет | общество | пазарна икономика | търговия | богатство | печалба | лихва | рента | политическа икономия | свободен пазар | доброволна размяна | земя | труд | капитал

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker