Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Бургаски Свободен Университет

Център по икономически и управленски науки

КУРСОВА РАБОТА

По Управление и икономическа социология

(интердисциплинарен)

На тема:

Отношението на българина към политическия живот и политиците в България (ЕСИ)

Специалност: Бизнес администрация

2007 г.


Съдържание:

1. Цел на разработката 3

2. Задачи на разработката 3

3. Обект и обхват на изследването 3

4. Инструментариум на изследването 3

5. Работни хипотези 4

6. Постановка 4

Използвана литература 13


1. Цел на разработката

Да наберем достоверна първична информация за убежденията, нагласите и мненията на българските граждани спрямо политиците и събитията от политическия живот в България.

2. Задачи на разработката

1. Да се разграничат мненията на различните поколения за политиката в България.

2. Да се установи в каква степен гражданите проявяват интерес към политиката.

3. Да се покажат в процентно съотношение положителните и отрицателните мнения на населението за политическия живот.

4. Да се види има ли връзка между упражняваната професия и съответното позитивно или негативно отношение към политиката.

5. Да се разбере какво влияние оказва заетостта и безработицата върху мнението на населението за политическия живот.

6. Да се установи оправдава ли се доверието на хората към българските политици.

7. Да се разбере играе ли политиката важна роля в живота на хората.

8. Да се установи кой пол повече се интересува от политическите събития.

9. Да се види дали степента на образование на населението оказва влияние върху отношението към политиката.

10. Да се определи какво е отношението като цяло - песимистично или оптимистично на анкетираните към политиката и политиците.

Използвана литература

  1.  www.assa-m.com/mmirchev.htm-23k
  2.  www.capital.bg
  3.  www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&
  4.  www.duma.bg/2005/obshtestvo/ob-2.htm

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки. Основната част от темата съдържа анкета на политическа тема.

Ключови думи:

политически живот в България, анкетна карта, политически събития, правителство, парламентарни избори, местни избори, президент, кмет, политически партии, работни хипотези


Търси за: политически живот България | анкетна карта | политически събития | парламентарни избори | местни избори | президент | политически партии | работни хипотези

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker